Vampire Tests

Vampire Probability Test

Vampire Vulnerability Test

Vampire Compatability Test


Thirsty?Vampire History


Elizbeth of Bathory

Elizbeth of Bathory

Elizbeth of Bathory

Vlad Tsepesh

Elizbeth of Bathory

Vlad Tsepesh

Vampire Lore


Thirsty?Return to My Domain