Informacijos Diena '97

Taigi, kaip bebûtø gaila, bet ðventë jau pasibaigë... Kas buvo, tam patiko, kas nebuvo - pats kaltas. Grojo tokia puiki grupë, kaip "Blues Makers" (aèiû jiems!!!), ðoko panelës Astos ðokiø grupë, þodþiu - buvo labai linksma, ir alaus visiems pakako (ir dar liko). Dëkojame visoms mus parëmusioms firmoms, be kuriø ði ðventë nebûtø ávykusi. Tikimës pamatyti Jus ir kituose mûsø renginiuose, apie kuriuos informuosime ið anksto. Iki kito susitikimo!


Generalinis rëmëjas:

Radiocentro logo

Rëmëjai:

Comliet

ELTA Lietuvos Telegramų Agentūra

Muzikos Bomba


Atsiliepimus apie renginá galite siøsti elektroniniu paðtu adresais dalius.miezinis@kf.vu.lt ar gytis.eigelis@kf.vu.lt . Lauksime Jûsø kritikos, pasiûlymø, idëjø, ir, þinoma, komplimentø.