พระพุทธรูปศิลาขาว

 

สถานที่ประดิษฐาน    พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์  ราชวรมหาวิหาร

                                อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม

พุทธลักษณะ            ศิลปะทวารวดี

                                ปางแสดงปฐมเทศนา

                                ขนาดสูง  ๑๔๘ นิ้ว

                                วัสดุ  ศิลาขาว

        พระพุทธรูปศิลาขาวเป็นพระพุทธรูปในชุดเดียวกันกับพระพุทธนรเชษฐ์เศวตอัศมมัยมุนีฯ  ที่ได้กล่าวถึงแล้วเดิมพระพุทธรูปชุดนี้เคยประดิษฐานอยู่ในมุขทิศ  ๔ ด้านของพระสถูปยุคทวารวดีที่วัดทุ่งพระเมรุ  หรือวัดพระเมรุจังหวัดนครปฐม  ในปลายรัชกาลที่ ๔ พระเณรชาวบ้านไปช่วยกันขนอิฐจากวัดทุ่งพระเมรุซึ่งขณะนั้นเป็นวัดร้าง  แล้วมาใช้บูรณะพระปฐมเจดีย์ได้พบจอมปลวกขนาดใหญ่มีพระเกตุมาลาของพระพุทธรูปโผล่พ้นยอดขึ้นมา  เมื่อช่วยกันทำลายจอมปลวกออกก็พบพระพุทธรูปศิลาองค์นี้

        พระพุทธรูปศิลาองค์ที่พบอยู่ในจอมปลวกนี้เป็นองค์ที่สมบูรณ์ที่สุดในกระบวน ๔ องค์  และพระพุทธรูปศิลาขาวอายุกว่าหนึ่งพันปีชุดนี้สร้างไว้ให้ถอดได้เป็นส่วน ๆ เมื่อมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายก็สมารถถอดออกให้เคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก  ดังเมื่อครั้งย้ายจากสถานที่พบมายังวัดพระปฐมเจดีย์และเมื่อมีการ  สร้างพระอุโบสถใหม่ในปี  ๒๔๗๑  จัดเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่และมีประวัติความเป็นมาน่าศึกษาและมีพุทธลักษณะที่น่าดูน่าชมยิ่งองค์หนึ่ง