ทวีปอเมริกาเหนือ


Link Homepage I ศูนย์การเรียนสังคม I ห้องสมุดDIGITAL I

ที่ตั้งและอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะทางเศรษฐกิจ และอาชีพของประชากร
ลักษณะทางสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับประเทศไทย

 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ และอาชีพของประชากร


ลักษณะทางเศรษฐกิจ และอาชีพของประชากร ของทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปอเมริกาเหนือ เป็นทวีปที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิด ที่เด่นมาก ได้แก่
  1. ทรัพยากรป่าไม้ แหล่งป่าไม้ที่สำคัญ อยู่ในเขตประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา บางส่วนของเม็กซิโก บริเวณแนวเทือกเขารอกกี
  2.ทรัพยากรแร่ธาตุ และพลังงาน พบถ่านหินมากในเขตเทือกเขาแอปปาเลเชียน แร่เหล็ก มีแหล่งผลิตบริเวณทะเลสาบทั้ง 5 โดยเฉพาะทะเลสาบสุพีเรีย ทองแดงมีมากในปานามา น้ำมันและก๊าซธรรมชาติมีแหล่งผลิตที่เทกซัส หลุยเซียนา แคลิฟอร์เนีย และอะแลสกา พลังงานน้ำที่นำมาใช้ในการหมุนกังหันผลิตกระแสไฟฟ้า มีมากทางด้านตะวันตกของประเทศแคนาดา


เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ

  1.การเพาะปลูก เป็นดินแดนผลิตอาหารที่สำคัญของโลก เป็นผู้นำในการผลิตข้าวโพดข้าวสาลี
  2.การเลี้ยงสัตว์ มีการทำฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ ชาวอเมริกันนิยมรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ นมเนย มากกว่าอาหารโปรตีนชนิดอื่น วัวเนื้อ เลี้ยงบริเวณ เกรตเพลน (Great Plain) แหล่งเลี้ยงวัวนม ได้แก่บริเวณรอบทะเลสาบ ทั้ง 5
  3.การประมง มีการจับปลาในเขตน้ำตื้นชายฝั่ง แหล่งปลาชุกชุมอยู่ใกล้เกาะนิวฟันด์แลนด์ เรียกว่า แกรนด์แบงก์
  4.การอุตสาหกรรม อเมริกาเหนือเป็นทวีปที่ได้ชื่อว่าล้ำหน้าในเรื่องการอุตสาหกรรมของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีโรงงานผลิตสินค้าชนิดต่างๆ กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่การผลิตเหล็ก และเหล็กกล้า เครื่องจักรกล อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการขนส่ง
  • เขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา คือ ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก เข้ามาภายในจนถึงทะเลสาบใหญ่ทางตะวันตก และเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปี มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น
  • ย่านอุตสาหกรรมของแคนาดาอยู่บริเวณทางตอนใต้ของประเทศ ทำกระดาษและเยื่อไม้

  5.การพาณิชยกรรม เป็นตลาดการค้าสำคัญของโลก มีประชากรจำนวนมาก เศรษฐกิจดี ผู้นำในทวีปอเมริกาเหนือทั้ง 3 ชาติ คือสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก รวมกลุ่มกัน จัดตั้งเป็น เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ หรือ นาฟตา (NAFTA) เพื่อต่อรองและถ่วงดุลอำนาจกับประชาคมยุโรป


 
ลักษณะทางสังคม

ลักษณะทาง สังคม วัฒนธรรมทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปอเมริกาเหนือ แบ่งสภาพทางวัฒนธรรมออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้
  1. แองโกลอเมริกา ได้แก่ดินแดนทางตอนเหนือของแม่น้ำริโอแกรนด์ ประกอบด้วยประเทศสหรัฐอเมริกา ประชากรส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากประเทศอังกฤษ และฝรั่งเศส พูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ รักอิสรภาพ นิยมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  2. ละตินอเมริกา ได้แก่ดินแดนทางตอนใต้ของแม่น้ำริโอแกรนด์ ประชากรส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลทางเชื้อชาติ และวัฒนธรรม จากประเทศโปรตุเกสและสเปน นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาธอลิก
  3. กลุ่มชาวพื้นเมืองและพวกเลือดผสม ได้แก่ ลูกผสมระหว่าง ยุโรป และอินเดียนแดง เรียกว่า เมสติโซ (Mestizo) เป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ ที่อาศัยอยู่ในเขตละตินอเมริกา ลูกผสมระหว่าง ยุโรปและนิโกร เรียกว่า มูแลตโต (Mulatto)
  4. กลุ่มประชากรเชื้อสายเอเชีย มีผิวสีน้ำตาลเหลือง อพยพมาจากเอเชียตะวันออก ได้แก่ชาวเอสกิโม ปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา และในรัฐอะแลสกา สหรัฐอเมริกา
  5. กลุ่มประชากรเชื้อสายนิโกร จากทวีปแอฟริกา เป็นกลุ่มที่ชาวผิวขาวนำมาเป็นทาสในรุ่นแรก ๆ


ภาษา
ภาษาที่ใช้ในทวีปอเมริกา ส่วนใหญ่เป็นตระกูล อินโด - ยูโรเปียน มีหลายกลุ่ม คือ

  ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาประจำชาติ และภาษาราชการประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
  ภาษาสเปน เป็นภาษาราชการของประเทศเม็กซิโก และประเทศต่างๆ ในอเมริกากลาง
  ภาษาฝรั่งเศส ใช้กันมากในมณฑลควีเบกประเทศแคนาดา และในเกาะ เฮติ
  ภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาเอสกิโม ภาษาเผ่าต่างๆของชนกลุ่มน้อยของทวีปอเมริกาเหนือ ภาษาของชาวเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น ฟิลลิปปินส์ เป็นต้น


ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือนับถือศาสนาคริสต์ นิกายที่สำคัญ ได้แก่
 • นิกายโปรเตสแตนต์ เป็นศาสนาที่ประชากรส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา และแคนาดานับถือ
 • นิกายโรมันคาธอลิก เป็นศาสนาที่ประชากรในมณฑลควีเบก ของ แคนาดา และประเทศในกลุ่มละตินอเมริกาที่เคยเป็นอาณานิคมของสเปนนับถือ


ประชากร
เปรียบเทียบลักษณะทางสังคม ของประชากรในทวีปอเมริกาเหนือ คือ
ลักษณะทางสังคมของกลุ่มแองโกล - อเมริกา

 • เป็นสังคมของประเทศที่มั่งคั่ง มีมาตรฐานการครองชีพสูง
 • เป็นสังคมประชาธิปไตย ประชากรมีอิสรภาพ เสรีภาพ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนสูง
 • เป็นสังคมเมืองมากกว่าสังคมชนบท
 • เป็นสังคมอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม
 • ประชากรได้รับความสะดวกสบาย

ลักษณะทางสังคมของกลุ่ม ละตินอเมริกา

 • เป็นสังคมของประเทศยากจน ประชากรมีรายได้ต่ำ
 • เป็นสังคมกึ่งประชาธิปไตย กึ่งเผด็จการ มีการปฏิวัติรัฐประหารบ่อย บางประเทศ เช่น คิวบาเป็นคอมมิวนิสต์ เป็นต้น
 • เป็นสังคมชนบทมากกว่าสังคมเมือง
 • ส่วนใหญ่เป็นประเทศเกษตรกรรม
 • เป็นสังคมที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์


ลักษณะการกระจายตัวของประชากร
1. บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นได้แก่ ภาคตะวันออกของทวีป ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีอากาศอบอุ่นสบาย ได้รับอิทธิพลจากทะเล มีปริมาณฝนเพียงพอ เหมาะแก่การเพาะปลูก อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ เหล็ก ถ่านหิน น้ำมันปิโตรเลียม ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้า การคมนาคมขนส่งสะดวก
2. บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง ได้แก่บริเวณภาคตะวันตก ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมและการประกอบอาชีพทุกชนิด บริเวณทะเลทราย ที่มีลักษณะอากาศรุนแรง เขตอากาศหนาวเย็นใน รัฐอะแลสกา และตอนเหนือของแคนาดา
 
ความสัมพันธ์ระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับประเทศไทย


ความสัมพันธ์ระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับประเทศไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และทวีปอเมริกาเหนือด้านต่างๆ ดังนี้
  1. ความสัมพันธ์ด้านการค้า
  2. ความสัมพันธ์ด้านการฑูต
  3. ความสัมพันธ์ด้านการศึกษา และการกีฬา
  4. ความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม


ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยทางด้านต่างๆดังนี้

 • มีความสัมพันธ์ทางการค้าและการฑูตตั้งแต่สมัย รัชกาล ที่ 3 ทำสนธิสัญญาทางไมตรีและการค้า และแก้ไขสนธิสัญญาที่ไทยเสียเปรียบต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนฑูตซึ่งกันและกัน
 • มีมิชชันนารีอเมริกัน นำวิทยาการใหม่ๆเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย เช่นการศึกษาศาสนา และการแพทย์ เป็นต้น
 • มีชาวอเมริกันเข้ามารับราชการในประเทศไทยหลายคนช่วยพัฒนาระบบราชการไทยให้ก้าวหน้า
 • พระราชวงศ์ไทยหลายพระองค์เคยเสด็จไปศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา เช่น พระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนี เสด็จไปศึกษาวิชาแพทย์ และพยาบาล เป็นต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประสูติที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประเทศไทยได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือทั้งในภาครัฐบาล และภาค เอกชนในด้านเศรษฐกิจ วิชาการ การเมือง การทหาร การกีฬา
 • สหรัฐอเมริกาและไทยได้ร่วมกันปรับปรุงการคมนาคมและการสื่อสารให้ขยายไปตามภูมิภาคต่างๆ ส่งเสริมด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบินพาณิชย์ ช่วยเหลือในการฝึกอบรมด้านวิชาชีพมากขึ้น
 • ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือ จากองค์กรต่างๆของเอกชน ในรูปของ มูลนิธิ และสถาบันต่างๆ เช่น มูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ มูลนิธิฟอร์ด มูลนิธิ เอเชีย โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน AFS เป็นต้น
 • มีนักศึกษา และประชากรไทย เดินทางไปศึกษาต่อ และตั้งถิ่นฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนมาก และมีนักท่องเที่ยว และชาวอเมริกันเดินทางมาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเช่นเดียวกัน

ในปัจจุบัน ปัญหาที่กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย คือข้อกีดกันทางการค้า

ประเทศแคนาดา

 • มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยทางด้านเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ มีการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า และวัตถุดิบ โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สินค้าที่ไทยส่งไปจำหน่ายในแคนาดา ได้แก่ แป้งมันสัมปะหลัง นุ่น อัญมณี ผ้าไหม เครื่องถม ดีบุก สินค้าแคนาดาที่ส่งมาจำหน่ายในประเทศไทย คือ กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ แร่อะลูมิเนียม เครื่องจักรกล และเครื่องเคมีภัณฑ์
 • ประเทศไทย และแคนาดา เป็นสมาชิกองค์การแผนการโคลัมโบ (Columbo Plan) มีการให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ และวิชาการ


ประเทศเม็กซิโก มีความสัมพันธ์ในด้านการฑูต และการค้า การกีฬา และการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะเป็นการติดต่อในภาคเอกชน
 
Link Homepage I ศูนย์การเรียนสังคม I ห้องสมุดDIGITAL I

ข้อมูลจาก ใบความรู้ ในแผนการสอนที่เน้นกระบวนการ วิชาสังคมศึกษา ส 305 โลกของเรา
เขียนโดย นางศรีสุรางค์ วีระพันธุ์