เครือข่ายวิจัย

จ.บุรีรัมย์

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่ / สถานที่ทำงาน

เบอร์โทรศัพท์

อ.นิรันดร์ กุลฑานันท์

สกว.อีสานใต้ ตู้ ปณ.5 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

01-6609489

น.ส.ปนัดดา ประสานสุข

สกว.อีสานใต้ ตู้ ปณ.5 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

-

น.ส.สุมาลี เกตุชาติ

สกว.อีสานใต้ ตู้ ปณ.5 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

-

น.ส.พัชรินทร์ พูนกลาง

60/2 ถ.อิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

01-9557310

นายประสิทธิ์ ไชยชมพู

167 ม. 9 ต.โคกตุม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

044-616298

อ.พันธศักดิ์ ท้าวนศรี

สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะวิทย์ฯ

 

นายเคารพ พินิจนาม

130 ม.1 ต.ปะคำ อ.ปะคำ

044-646165

นางจีรนะ ณรงค์

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

044-628179, 01-4701022

น.ส.อำนวยพร สมทอง

74 ม.8 ต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ 31110

01-3902045

นายบุญเพ็ง สุรักษ์

241 ม. 2 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

01-6000783

นายมนูญ มนูขจร

62 ม.1 ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

01-4708209

อ.วิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์

241/7 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

01-9979413

จ.นครราชสีมา

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่ / สถานที่ทำงาน

เบอร์โทรศัพท์

นายวีระ แก้วหมืนไวย

291 ม.8 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

01-2657804

นางสุจิตรา สุมนนอก

53/1 ซ.มิตรภาพ 19 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

044-298440

นายวุฒิชัย ศรีพระจันทร์

602/239 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

044-324470

นายประพาส โงกสูงเนิน

202 ม.5 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

01-9978957

นายโสภีร์ วาจาสิทธิ์

25 ม.2 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

01-2658872

นายบุญทิ้ง พิขุนทด

45 ม.2 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

-

นายสันทนา ธรรมสโรจน์

88 ม.2 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

044-471851

จ.สุรินทร์

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่ / สถานที่ทำงาน

เบอร์โทรศัพท์

นายบรรพต ศรีจันทร์นิตย์

53/1 ซ.สระโบราณ ถ.สระโบราณ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000

044-513562,
01-3743929

น.ส.ปราณี มัคนันท์

53/1 ซ.สระโบราณ ถ.สระโบราณ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000

044-530019

น.ส.ไพเราะ สุจินพรห์ม

53/1 ซ.สระโบราณ ถ.สระโบราณ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000

044-513589

นางสุภาพร ทองสุข

34 / 1 ซ.โดนไข 3 ถ.พรหมเทพ

044-520821

นายรักขพล บุญชู

34 / 1 ซ.โดนไข 3 ถ.พรหมเทพ

044-513257

จ.อุบลราชธานี

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่ / สถานที่ทำงาน

เบอร์โทรศัพท์

น.ส.สดใส สร่างโศรก

158 ถ.เกษมสุข อ.วารินชำราบ

01-8777918

นายประทีป โล่ห์นารายณ์

335/2 ถ.พโลชัย อ.เมือง /มูลนิธิรักษ์ไทย /องค์กรแคร่

045-261550

น้ำผึ้ง หัสถีธรรม

โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการพัฒนา

045-2511025

นายประสิทธิ์ สายสุดตรง

ลำโคมใหญ่

-

นายทาส ธรรมทา

ลำโคมใหญ่

-

นายประดิษฐ์ สืบสี

ป่าชุมชน จ.สุรินทร์

044-513589

นายสมยศ บริสุทธิ์

82 ม.8 บ.สมบูรณ์ ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ

-

น.ส.เมธาวี นินนานนท์

419 ม.8 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม

045-289089

นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ

353 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

01-8767099

จ.อำนาจเจริญ

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่ / สถานที่ทำงาน

เบอร์โทรศัพท์

นายวิชัย หินแก้ว

7 ม.19 ถ.ชยางกูร อ.เมือง

045-270330

นายสว่าง นาคพันธ์

159 ม.2 ต.ไก่คำ อ.เมือง

045-452332

นายพะเนียง ช่างดำ

สนง.พัฒนาชุมชน อ.เมือง

045-451389

จ.มหาสารคาม

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่ / สถานที่ทำงาน

เบอร์โทรศัพท์

น.ส.ชูพักตร์ สุทธิสา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-

นายฉลาด จันทรสมบัติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

01-9754618

นางจิรายุ แสนวงษ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

01-3929813

น.ส.ศิริพร โอตะวินนท์

ประชาคมเมืองมหาสารคาม

-

นายสุเมธ ปานจำลอง

เครือข่ายเกษตรทางเลือก

01-9747286

จ.ชัยภูมิ

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่ / สถานที่ทำงาน

เบอร์โทรศัพท์

นายบุญเท เกื้อหนุน

166 ม.4 บ้านป่าสิบสี ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

044-823242, 823975

นายไกรวัลย์ พรทิตยกุล

97/24 ถ.ชัยภูมิ-บ้านเขว้า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

01-9974344,01-9773109, 044-836021

จ.มุกดาหาร

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่ / สถานที่ทำงาน

เบอร์โทรศัพท์

นายไพฑรูย์ ไชยนิธม

ร.ร.บ้านน้ำเที่ยง อ.คำบะอี จ.มุกดาหาร

042-691138

จ.ส.อ.อิสระ ใจมั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

042-636240

นายสานิต รัชอินทร์

บ้านน้ำเที่ยง คำชะอี

-

นายประพจน์ นิ่มพิศุทธิ์

โรงแรมบรรทมเกษม 25 ถ.สมุทรศักดารักษ์ อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000

01-6706961
(042) 611235, 312223

จ.ศรีสะเกษ

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่ / สถานที่ทำงาน

เบอร์โทรศัพท์

นายสุพรรณ สาคร

34-6 ม.9 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

045-614154

นายสาคร กระจาย

26 ม.13 ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

01-4721445

จ.จันทบุรี

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่ / สถานที่ทำงาน

เบอร์โทรศัพท์

นายไพโรจน์ แสงจันทร์

สรภ.รำไพพรรณี

311796

นายธงชัย สังแก้ว

สรภ.รำไพพรรณี

324085

จ.ร้อยเอ็ด

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่ / สถานที่ทำงาน

เบอร์โทรศัพท์

นายบุญเสริฐ เสียงสนั่น

มูลนิธิประสานความร่วมมือพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้

01-9742339

นายประเสิรฐ แรงกล้า

มูลนิธิประสานความร่วมมือพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้

01-9742339

นายตวง อันทะไชย

ประชาสังคม ร้อยเอ็ด

043-507180

นายยงพันธ์ พันธ์ดงยาง

ประชาสังคม ร้อยเอ็ด

-