[ Map of Thailand ]
dp dmbc kk mp
สำนักงาน
ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ประวัติ , ผังการจัด

ทำไม? จึงเข้มงวดเรื่องทำบัตรผ่าน
การขอบัตรผ่านเข้า-ออก เขต ทอ.
การขับขี่ยานพาหนะในเขต ทอ.
กำหนดการปิด-เปิด ช่องทาง ทอ.
การขอใบอนุญาตประเภทบุคคล
การใช้ยานพาหนะในเขต บก.ทอ.
กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมทหาร
ส.ค.ส. 2541 พระราชทานสู่ชาวไทย
กองทัพอากาศของท่าน
Royal Thai Air Force Day
งบประมาณ กองทัพไทย ปี 41
นโยบาย ทอ. ปีงบประมาณ 41
ข่าวสารในกิจการของทหารไทย
มาร์ชสี่เหล่า และเพลงปลุกใจ
การตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ สห.
โครงการ สขว.ทอ.

โทรศัพท์ฉุกเฉิน ทอ.
แจ้งเหตุด่วน, เหตุร้าย 191
เพลิงไหม้ 192
รถพยาบาลฉุกเฉิน 194
อากาศยานอุบัติเหตุ 196
พัน.สห.ทอ. 2-2197 - 9
ศูนย์รวมข่าวดับเพลิง 2-2126,7
ศูนย์รับแจ้งเหตุ ทอ.ทุ่งสีกัน 3-0065
สถานีดับเพลิงย่อยทุ่งสีกัน 2-2129, 3-0083
ศูนย์โทรศัพท์กลาง ทอ. 523-6151, 523-6161


กรมช่างโยธาทหารอากาศ


Supreme Command Headqurters
,
Royal Thai Armed Forces"

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง


กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ

พัน.สห.ทอ.
ประวัติ
หน้า
ผังการจัด
กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ
หน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ ว่าด้วย
สารวัตรทหาร รักษาความสงบ ป้องกันและรักษาสถานที่ราชการ ควบคุมการจราจรในเขตกองทัพอากาศ
ตามที่ทางราชการกำหนด ป้องกันการลักลอบนำสิ่งของต้องห้าม และสิ่งของผิดกฎหมายเข้า - ออกเขต
กองทัพอากาศ ติดตามจับกุมทหารขาดหนีราชการ และผู้หลบหนีที่คุมขัง อารักขาบุคคลสำคัญ ป้องกันและ
รักษาอากาศยาน ณ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง และที่ตั้งทางทหารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้บังคับกองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ (นาวาอากาศเอก) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


จักรยานยนต์ขนาด 750 ซีซี. ที่ใช้นำขบวนและอารักขาบุคคลสำคัญ


ภายในห้องเตรียมพร้อมของ ศูนย์รักษาการณ์ พัน.สห.ทอ.ฯ


ห้องผักผ่อนของ จนท.เวรรักษาการณ์ ศรก.พัน.สห.ทอ.ฯ


รถเตรียมพร้อมตลอด 24 ชม. จอดเตรียมพร้อมหน้า ศรก.พัน.สห.ทอ.ฯ

หน้าที่ของกองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ
 • หน้าที่ปฏิบัติประจำ
  ๑. การรักษาการณ์ จัดกำลังพลเข้ารักษาการณ์ประจำวัน วันละ ๑๒๕ คน โดยมีจุดรักษาการณ์ที่อยู่ใน
  ความรับผิดชอบ จำนวน ๕๕ จุด

  ๒. การดำเนินการถวายอารักขา/อารักขาบุคคลสำคัญ

  ๒.๑ ถวายการอารักขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และ
  พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
  ๒.๒ ถวายการอารักขาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ทรงมา เป็นประจำ
  ๒.๓ อารักขาบุคคลสำคัญทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

  ๓. การรักษาความสงบเรียบร้อยทั่วไป

  ๓.๑ จัดสายตรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ ตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณ สถานที่ราชการ บ้านพักอาศัย และพื้นที่ใกล้เคียงที่รับผิดชอบ
  ๓.๒ จัดสายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกัน
  การโจรกรรม การฝ่าฝืนระเบียบ ทอ., การก่อวินาศกรรม
  ๓.๓ คุ้มกันอาวุธกระสุน - ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ไปส่งตามหน่วยบินต่างจังหวัด
  ๓.๔ ปฏิบัติตามแผนยุทธการของหน่วยที่มีอยู่
  ๓.๕ รักษาความปลอดภัย ความสงบ ในงานพระราชพิธี งานพิธีต่าง ๆ ตามที่ทางราชการ และ
  ส่วนราชการร้องขอ
  ๓.๖ ดำเนินการหาข่าวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

  ๔. การดำเนินการด้านจราจร

  ๔.๑ ควบคุมการจราจรในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการสัญจร ของยานพาหนะ ๒๐ จุด/วัน
  ๔.๒ จัดสายตรวจจราจร เพื่อสำรวจเส้นทาง ในพื้นที่รับผิดชอบ
  ๔.๓ พิจารณาติดตั้งแสดงเครื่องหมายจราจร ตามความเหมาะสม
  ๔.๔ กวดขัน ว่ากล่าวตักเตือน จับกุมผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
  ๔.๕ ประสานการปฏิบัติกับ จนท.ตร. ในพื้นที่ ในการดำเนินการจราจรภายนอก เขต ทอ.
  (การรับ - ส่งเสด็จ ฯ ,การจัดการจราจรบนถนนพหลโยธิน การนำขบวนต่าง ๆ)

  ๕. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสารวัตรทหารอากาศ พัน สห.ทอ.ฯ มีพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้.-

  ๕.๑ พื้นที่เขตปลอดภัยในราชการทหาร ตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณเขตปลอดภัยใน
  ราชการทหารแห่งกองทัพอากาศ ในท้องที่อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร และอำเภอลำลูกกา จังหวัด
  ปทุมธานี พ.ศ.๒๔๙๕ (เขตปลอดภัยในราชการทหาร หมายถึง บริเวณโดยรอบที่ทหาร เท่าที่จำเป็น
  เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยในราชการทหาร ห้ามปลูกสร้าง,ห้ามเข้าไปในเขตปลอดภัยที่ได้กำหนด
  เขตไว้)
  ๕.๒ พื้นที่ภายในที่ตั้งหน่วยทหาร ทอ. ที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบในการรักษาการณ์ ของส่วนราชการอื่น ๆ
  ๕.๓ พื้นที่ได้รับมอบจาก มทบ.๑๑ ตามคำสั่ง มทบ.๑๑ ที่ ๕๐๓/๒๕๓๙ ลง ๒๐ ก.ย.๓๙ เรื่อง กำหนดเขตปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร
   ๕.๓.๑ บริเวณอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ (หลักสี่)
   ๕.๓.๒ บริเวณตลาดหลักสี่
   ๕.๓.๓ บริเวณตลาดรังสิต
   ๕.๓.๔ บริเวณสะพานแดงบางซื่อ
   ๕.๓.๕ บริเวณสะพานสูงบางซื่อ
   ๕.๓.๖ บริเวณอำเภอปากเกร็ด
   ๕.๓.๗ บริเวณอำเภอเมืองนนทบุรี
   ๕.๓.๘ บริเวณอำเภอเมืองปทุมธานี
   ๕.๓.๙ บริเวณสามแยกเกษตร
   ๕.๓.๑๐ บริเวณแฟลตการเคหะบางบัว
   ๕.๓.๑๑ บริเวณตลาดสะพานใหม่
   ๕.๓.๑๒ บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต
   ๕.๓.๑๓ บริเวณเขตมีนบุรี
   ๕.๓.๑๔ ปฏิบัติการบนขบวนรถไฟจากสถานีรถไฟดอนเมือง ถึงสถานีรถไฟบางซื่อ และ
   จากสถานีรถไฟดอนเมือง ถึงสถานีรถไฟเชียงราก
  ๕.๔ พื้นที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจให้สามารถกระทำได้

  ๖. การจัดส่วนราชการของสารวัตรทหารอากาศ

  ๖.๑ ในที่ตั้งดอนเมือง ปัจจุบันหน่วยสารวัตรทหารอากาศในที่ตั้งดอนเมือง จัดหน่วยเป็นระดับกรม
  เทียบเท่ากับ สห.ทบ.และ สห.ทร. ใน กรม สห.ทอ. นั้น จัดหน่วยขึ้นตรงเป็นระดับกองพัน โดยจัดหน่วยไว้
  ดังนี้.- (ตามผังการจัด)
   ๖.๑.๑ กองบังคับการ ประกอบด้วย สบ.,กพ.,ขว.,ยก.,กบ. และ นธน. โดยมี
   ผบ.พัน.สห.ทอ.ฯ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
   ๖.๑.๒ กองร้อยกองบังคับการ ประกอบด้วยหมวดสืบสวนและหาข่าว,หมวดติดตามทหาร
   หนีราชการ,หมวดอาวุธพิเศษ และหมวดถ่ายรูป
   ๖.๑.๓ กองร้อยทหารสารวัตรทหารอากาศ ๑ - ๕ (๕ กองร้อย) แต่ละกองร้อยประกอบด้วย
   หมวดทหารสารวัตร ๓ หมวด และหมวดจราจร ๑ หมวด
   ๖.๑.๔ กองร้อยจราจร ประกอบด้วย หมวดจราจรกลาง,หมวดแผนการจราจร และ หมวดช่างจราจร
   ๖.๑.๕ กองร้อยสนับสนุน ประกอบด้วย หมวดขนส่ง, หมวดการเงิน, หมวดพลาธิการ,
   หมวดสื่อสาร,หมวดช่างโยธา,หมวดสรรพาวุธ และหมวดพยาบาล
  ๖.๒ การจัดหน่วยทหารสารวัตรทหารอากาศประจำกองบิน จัดเป็นระดับ “กองร้อย” ขึ้นตรงกับ
  กองบินนั้น ๆ มีทั้งหมด ๑๐ กองบิน และ ๑ โรงเรียนการบิน รวม ๑๑ แห่ง คือ
   ๖.๒.๑ ร้อย ทสห. กองบิน ๑ ตั้งอยู่ที่ จ.นครราชสีมา
   ๖.๒.๒ ร้อย ทสห. กองบิน ๒ ตั้งอยู่ที่ จ.ลพบุรี
   ๖.๒.๓ ร้อย ทสห. กองบิน ๒๑ ตั้งอยู่ที่ จ.อุบลราชธานี
   ๖.๒.๔ ร้อย ทสห. กองบิน ๒๓ ตั้งอยู่ที่ จ.อุดรธานี
   ๖.๒.๕ ร้อย ทสห. กองบิน ๔ ตั้งอยู่ที่ จ.นครสวรรค์
   ๖.๒.๖ ร้อย ทสห. กองบิน ๔๑ ตั้งอยู่ที่ จ.เชียงใหม่
   ๖.๒.๗ ร้อย ทสห. กองบิน ๔๖ ตั้งอยู่ที่ จ.พิษณุโลก
   ๖.๒.๘ ร้อย ทสห. กองบิน ๕๓ ตั้งอยู่ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
   ๖.๒.๙ ร้อย ทสห. กองบิน ๕๖ ตั้งอยู่ที่ จ.สงขลา
   ๖.๒.๑๐ ร้อย ทสห. กองบิน ๗๑ ตั้งอยู่ที่ จ.สุราษฎร์ธานี
   ๖.๒.๑๑ ร้อย ทสห. รร.การบิน ตั้งอยู่ที่ จ.นครปฐม
  ๖.๓ การจัดหน่วยทหารสารวัตรทหารอากาศสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจ การจัดกำลังพลขนาด
  ต่ำกว่ากองร้อยทหารสารวัตรทหารอากาศ ตามภารกิจเฉพาะและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วย ซึ่งมี
  ขนาดต่ำกว่ากองบิน มีดังนี้.-
   ๖.๓.๑ ฝูงบิน ๔๑๖ ตั้งอยู่ที่ จ.น่าน “ฐานบินน่าน”
   ๖.๓.๒ ฝูงบิน ๒๐๖ ตั้งอยู่ที่ อ.วัฒนานคร จ.ปราจีนบุรี
   ๖.๓.๓ ฝูงบิน ๒๐๗ ตั้งอยู่ที่ จ.ตราด “ฐานบินตราด”
   ๖.๓.๔ ฝูงบิน ๒๓๖ ตั้งอยู่ที่ จ.สกลนคร
   ๖.๓.๕ ศคร.๘๒๐๑ ตั้งอยู่ที่ เขาเขียว จ.นครราชสีมา
   ๖.๓.๖ ศคร.๘๒๐๔ ตั้งอยู่ที่ ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
   ๖.๓.๗ สร.๘๔๐๒ ตั้งอยู่ที่ ภูเขียว จ.สกลนคร
   ๖.๓.๘ สร.๘๔๐๕ ตั้งอยู่ที่ บ้านเพ จ.ระยอง
   ๖.๓.๙ สร.๘๔๐๔ ตั้งอยู่ที่ เขาจาน จ.ปราจีนบุรี
   ๖.๓.๑๐ ฐานบินน้ำพอง ตั้งอยู่ที่ จ.ขอนแก่น

 • เหตุด่วน, เหตุร้าย แง ศูนย์ควบคุมและสั่งการ พัน.สห.ทอ. โทร. 534-2117 - 9 ทอ. 2-2197 - 9
  แจ้งเบาะแสแหล่งอบายมุข, ยาเสพติดให้โทษ, แหล่งการพนัน ผบ.พัน.สห.ทอ. โทร. 534-2113 โทรสาร. 523-7596
  E-mail : dmbc4@ksc.th.com