[ Map of Thailand ]
dp dmbc kk mp
"สวัสดีครับ มาหาใครครับ กรุณารอสักครู่ครับ เชิญครับ ขอบคุณครับ"
สำนักงาน
ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ประวัติ , ผังการจัด

ทำไม? จึงเข้มงวดเรื่องทำบัตรผ่าน
การขอบัตรผ่านเข้า-ออก เขต ทอ.
การขับขี่ยานพาหนะในเขต ทอ.
กำหนดการปิด-เปิด ช่องทาง ทอ.
การขอใบอนุญาตประเภทบุคคล
การใช้ยานพาหนะในเขต บก.ทอ.
กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียม ทอ.
ส.ค.ส. 2541 พระราชทานสู่ชาวไทย
กองทัพอากาศของท่าน
Royal Thai Air Force Day
งบประมาณ กองทัพไทย ปี 41
นโยบาย ทอ. ปีงบประมาณ 41
ข่าวสารในกิจการของทหารไทย
มาร์ชสี่เหล่า และเพลงปลุกใจ
การตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ สห.
โครงการ สขว.ทอ.

โทรศัพท์ฉุกเฉิน ทอ.
แจ้งเหตุด่วน, เหตุร้าย 191
เพลิงไหม้ 192
รถพยาบาลฉุกเฉิน 194
อากาศยานอุบัติเหตุ 196
พัน.สห.ทอ. 2-2197 - 9
ศูนย์รวมข่าวดับเพลิง 2-2126,7
ศูนย์รับแจ้งเหตุ ทอ.ทุ่งสีกัน 3-0065
สถานีดับเพลิงย่อยทุ่งสีกัน 2-2129, 3-0083
ศูนย์โทรศัพท์กลาง ทอ. 523-6151, 523-6161


Supreme Command Headqurters
,
Royal Thai Armed Forces"

กรมธนารักษ์


หมวด ๔
ว่าด้วยการเข้าพักอาศัย ข้อห้ามสำหรับผู้อยู่ในบ้านพักอาศัย การหมดสิทธิการพักอาศัย และการออกจากบ้านพักอาศัย

ข้อ.๒๖ การเข้าพักอาศัย

๒๖.๑ ข้าราชการที่ได้รับการจัดสรรบ้านพักอาศัยหรือสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัยตามคำสั่งกองทัพอากาศ
(เจ้าบ้าน) ก่อนเข้าพักอาศัยจะต้องดำเนินการย้ายสำเนาทะเบียนบ้านของตนออกจากภูมิลำเนาเดิม เพื่อมาเข้า
บ้านพักอาศัยของกองทัพอากาศที่กำหนดให้เรียบร้อยภายใน ๓๐ วัน นับจากวันทราบคำสั่งกองทัพอากาศ
โดยติดต่อขอทราบรายละเอียดการดำเนินการที่แผนกควบคุมการพักอาศัยเพื่อออกหลักฐานรับรองการพักอาศัย
แล้วนำไปย้ายเข้าในเขตท้องที่ต่อไป พร้อมทั้งทำข้อตกลงการเข้าพักอาศัยบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ตาม
ผนวก ๒ ที่แนบท้ายระเบียบนี้ จึงจะเข้าพักอาศัยได้
๒๖.๒ ในกรณีที่เจ้าบ้านไม่สามารถดำเนินการตาม ข้อ.๒๖.๑ ได้ แต่มีความจำเป็นต้องเข้าพักอาศัย
โดยเร่งด่วน ข้าราชการผู้นั้นต้องขอทำบันทึกชี้แจงความจำเป็นต่อผู้ปกครองการพักอาศัยเพื่อขออนุญาตเข้า
พักอาศัยชั่วคราว ตามผนวก ๕ ก่อนจึงจะเข้าพักอาศัยเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้พักอาศัยได้ไม่เกิน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบแจ้งการเข้าพักอาศัยชั่วคราว
๒๖.๓ เจ้าบ้านจะต้องปรับแก้ไขให้ทะเบียนบ้านของตนถูกต้องและทันสมัยตลอดเวลา โดย
ประสานการดำเนินการกับแผนกควบคุมการพักอาศัย ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้านทุกครั้ง
(การย้ายเข้า-ออก แจ้งชื่อบุตร ธิดา เกิดใหม่ แจ้งตาย เปลี่ยนชื่อ สกุล แก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ฯลฯ) แผนก
ควบคุมการพักอาศัย จะต้องส่งหลักฐานให้หัวหน้าบ้านของเจ้าบ้านผู้นั้นทราบด้วยเพื่อเก็บไว้ในแฟ้มเป็น
หลักฐานอ้างอิงต่อไป
๒๖.๔ เจ้าบ้านจะต้องรับมอบพัสดุและเอกสารประจำบ้านพักอาศัยตามผนวก ๖ ให้ถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริงก่อนเข้าพักอาศัย โดยประสานกับเจ้าหน้าที่ในสายการพักอาศัย และเจ้าหน้าที่
กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ และเก็บหลักฐานไว้ในแฟ้มที่แจกให้

ข้อ.๒๗ ข้อห้ามสำหรับผู้อยู่ในบ้านพักอาศัย

๒๗.๑ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยเป็นที่ชุมนุมเล่นการพนัน หรือการเล่นอื่นใดที่มีลักษณะ และ
วิธีการเล่นทำนองเดียวกับการพนัน
๒๗.๒ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยเป็นสถานที่กระทำการในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิด/หรือใช้/หรือให้เป็น
สถานที่หลบซ่อนสิ่งผิดกฎหมาย/บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมายอันจะเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ของกองทัพอากาศ
๒๗.๓ ห้ามประกอบการค้าภายในเขตบ้านพักอาศัย ซึ่งทางราชการมิได้จัดไว้เพื่อประกอบการค้า
หรือเปิดแผงลอยขึ้นที่บ้านพักอาศัยทั้งนี้ ยกเว้นการรับจ้างซักรีดผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้า และการเสริมสวย
เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ต้องไม่เป็นการรบกวนและก่อความรำคาญเพื่อนบ้าน
๒๗.๔ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยทำการค้าสุราและเครื่องดองของเมาทุกชนิด
๒๗.๕ ห้ามบุคคลอื่น ๆ เข้ามาดำเนินการค้า หรือช่วยประกอบการค้าในร้านค้าของกองทัพอากาศ
ทุกแห่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นลายลักษ์อักษร
๒๗.๖ ห้ามบุคคลอื่น ๆ เข้ามาดำเนินการประกอบการค้าภายในเขตบ้านพักอาศัย
๒๗.๗ ห้ามเปิดวิทยุ โทรทัศน์ ทำการขยายเสียงหรืออื่นใดในลักษณะเดียวกันให้ดัง จนเป็น
การรบกวนและก่อความรำคาญแก่เพื่อนบ้าน
๒๗.๘ ห้ามจัดให้มีงานพิธี หรือมหรสพใด ๆ รวมทั้งการเลี้ยงรื่นเริงที่เป็นพิธีการที่บ้านพักอาศัย
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองการพักอาศัยเป็นลายลักษณ์อักษร และในกรณีเช่นนี้ต้องเลิกการ
นั้น ๆ ภายใน ๒๔ นาฬิกา
๒๗.๙ ห้ามเก็บศพไว้ในบ้านพักอาศัยเกิน ๒๔ ชั่วโมง และห้ามสวดพระอภิธรรมภายในบ้านพักอาศัย
โดยเด็ดขาด
๒๗.๑๐ ห้ามเลี้ยงสัตว์ดุร้ายที่ก่อให้เกิดอันตราย และห้ามเลี้ยงสัตว์ที่ก่อความรำคาญให้แก่เพื่อนบ้าน
การเลี้ยงสุนัขต้องสวมปลอกคอ และต้องทำการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าตามกำหนดระยะเวลาให้เรียบร้อย
และต้องไม่รบกวน ก่อความรำคาญ เป็นอันตราย ทำความเสียหายหรือสร้างความเดือดร้อนแก่เพื่อนบ้าน ห้าม
เลี้ยงสัตว์ประเภทไก่ เป็ด และอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือปล่อยให้ไปทำความเสียหายแก่
เพื่อนบ้าน และต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองการพักอาศัยเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับบ้านพักอาศัย
ประเภทแฟลต ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดโดยเด็ดขาด
๒๗.๑๑ ห้ามแต่งกายไม่เรียบร้อยออกไปนอกบ้านพักอาศัย แม้อยู่ในบ้านพักอาศัยก็ดี ต้องไม่เป็นที่
อุจาดแก่เพื่อนบ้าน
๒๗.๑๒ ห้ามประพฤติการอันไร้มารยาท เช่น แสดงกิริยาวาจาลามก หรือส่งเสียงอื้อฉาวเป็นที่เดือดร้อน
รำคาญแก่ผู้อื่น หรือกระทำการใด ๆ อันส่อในลักษณะคล้ายคลึงกัน
๒๗.๑๓ ห้ามตากหรือแขวนผ้าหรือสิ่งใดที่อาจทำให้ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยขอบหน้าต่างราว
ลูกกรงหรือที่ที่มิได้จัดทำไว้เพื่อการนั้นโดยเฉพาะ การตากผ้าให้ทำราวไว้ให้เป็นระเบียบในที่อันเหมาะสม
ไม่ควรทำไว้หน้าบ้านพักอาศัย
๒๗.๑๔ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยเป็นที่ชุมนุมเสพสุรา เครื่องดองของเมาให้เป็นที่เดือดร้อนรำคาญ
๒๗.๑๕ ห้ามกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นที่น่าหวาดเสียวแก่
เพื่อนบ้าน เช่น จุดดอกไม้เพลิง ยิงปืน ยิงนกหรือยิงสัตว์ ฯลฯ ในเขตบ้านพักอาศัย
๒๗.๑๖ ห้ามกระทำตนเป็นหมอรักษาโรค โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ถูกต้องตามกฎหมายหรือทำการรักษาโรคโดยใช้เวทย์มนต์ คาถา หรือไสยศาสตร์
๒๗.๑๗ ห้ามเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้โดยไม่สับขอให้เรียบร้อย
๒๗.๑๘ ห้ามนำเรื่องภายในครอบครัวผู้อื่นไปนินทา หรือพูดจายุแหย่ให้เกิดการแตกความสามัคคี
ในหมู่คณะ
๒๗.๑๙ ห้ามเก็บพืชผลทุกชนิดในบริเวณที่ตั้งส่วนราชการกองทัพอากาศ ไม่ว่าจะมีป้ายห้ามหรือไม่
ก็ตาม เว้นแต่สถานที่ซึ่งตนได้รับอนุญาตให้เพาะปลูกไว้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ ห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิดในบริเวณสถานที่ราชการและบริเวณเขตบ้านพักอาศัยของกองทัพอากาศ ยกเว้น
  ๒๗.๑๙.๑ ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบกำหนดห้วงเวลาและอุปกรณ์ ในการจับสัตว์น้ำได้
  ตามความเหมาะสม สำหรับพื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่ที่ยังไม่ได้กำหนดส่วนราชการรับผิดชอบให้
  ผู้ปกครองการพักอาศัยรับผิดชอบ
  ๒๗.๑๙.๒ การจับสัตว์น้ำตามความในวรรคก่อน ให้กระทำได้ แต่ต้องไม่ขุดตลิ่งและดินในคู
  และบ่อน้ำ ต้องระมัดระวังไม่ให้ตลิ่งพัง เวลาฝนตกน้ำท่วมบริเวณที่ปลูกหญ้าไว้ต้องไม่เหยียบย่ำ
  ทำให้หญ้าและพื้นดินเสีย ต้องไม่นำสิ่งปฎิกูลมาทิ้งบนตลิ่งและในน้ำ ต้องไม่ทิ้งอุปกรณ์การจับสัตว์น้ำ
  ในคูและบ่อน้ำกับจะต้องไม่ก่อความรำคาญแก่ผู้พักอาศัยและการสัญจรไปมาด้วย

๒๗.๒๐ ห้ามขัดขืนหรือเพิกเฉยต่อคำแนะนำตักเตือนหรือห้ามปรามของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องการพัก
อาศัย ตลอดจนการควบคุมระเบียบวินัยทหาร เช่น เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ สารวัตรทหารอากาศ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
ประปา โทรศัพท์และเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลเป็นต้น
๒๗.๒๑ ห้ามตัด หรือรานกิ่งไม้ยืนต้นในเขตบ้านพักอาศัยก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองการพัก
อาศัยและเมื่อต้องย้ายบ้านพักอาศัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่ควรรื้อถอนหรือทำลายพืชผลต่าง ๆ ที่ได้เพาะปลูกไว้
ควรมอบให้หัวหน้าบ้านดูแล เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้มาอยู่ใหม่ต่อไป
๒๗.๒๒ ห้ามปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง แก้ไข อาคารบ้านพักอาศัยหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา
เพิ่มเติมโดยพลการจากที่ทางราชการได้จัดทำไว้ หากประสงค์จะทำ ให้รายงานตามสายงานการบังคับบัญชา
ถึงผู้ปกครองการพักอาศัยเพื่อพิจารณาก่อน โดยมีรายละเอียดให้ครบถ้วน หากทางราชการเห็นสมควรก็จะ
ดำเนินการให้ตามที่ขอ แต่ถ้าทางราชการไม่ได้ดำเนินการให้ และอนุญาตให้เจ้าบ้านผู้พักอาศัยดำเนินการเอง
ตามที่ขอสิ่งที่ได้จัดทำเพิ่มเติมให้ตกเป็นทรัพย์สินของทางราชการ
สำหรับการขอสร้างโรงเก็บรถยนต์ของผู้พักอาศัยในตึกแถว หรือเรือนแถวของทางราชการในหน่วย
ที่ตั้งกองทัพอากาศทั้งหมดให้ถือปฎิบัติดังต่อไปนี้
  ๒๗.๒๒.๑ ให้ผู้พักอาศัยที่ประสงค์จะขอสร้าง รายงานตามสายการบังคับบัญชาจนถึง
  ผู้มีอำนาจอนุญาตก่อน โดยแนบหนังสือแสดงความยินยอมตามผนวก ๑๒ กับให้ผู้ขอสร้างดำเนินการ
  โดยออกค่าใช้จ่ายเองและใช้แบบโรงเก็บรถยนต์ของ กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบัญชาการ
  สนับสนุนทหารอากาศ ตามแบบ ๑๑๑ ๑/๑ ๒๓ ซึ่งผู้ขอสร้างจะขอรับได้จากกรมช่างโยธาทหาร
  อากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
  ๒๗.๒๒.๒ การกำหนดบริเวณสถานที่ที่จะสร้าง ระดับและตรวจสอบควบคุมการก่อสร้าง
  สำหรับบ้านพักอาศัยในเขตที่ตั้งกองทัพอากาศ ดอนเมือง เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองการพักอาศัย
  ร่วมกับ กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ ส่วนบ้านพักอาศัยในเขตที่ตั้ง
  กรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ (บางซื่อ)และหน่วยต่างจังหวัดเป็นหน้าที่ของ
  หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ ดำเนินการ
  ๒๗.๒๒.๓ เมื่อผู้พักอาศัยได้รับอนุญาตให้สร้างโรงเก็บรถยนต์ไว้แล้ว ย้ายไปอยู่บ้านพักอาศัย
  อื่น หรือย้ายออกจากบ้านพักอาศัยของทางราชการ ให้รื้อถอนโรงเก็บรถยนต์ที่สร้างไว้ออกไปภายใน
  ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ทราบคำสั่ง หากไม่รื้อถอนออกไปภายในกำหนดให้โรงเก็บรถยนต์นั้นตกเป็น
  ทรัพย์สินของทางราชการและทางราชการมีสิทธิรื้อถอนหรืออนุญาตให้ผู้พักอาศัยในตึกแถวหรือ
  เรือนแถวนั้น ใช้ได้ตามความเหมาะสมหากจะมีการโอนสิทธิให้ผู้อื่นผู้รับโอนที่เข้าพักอาศัยแทน
  จะรับโอนกันได้จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองการพักอาศัยก่อนด้วย
๒๗.๒๓ ห้ามรับบุคคลอื่นใดเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้ปกครองการพักอาศัย
๒๗.๒๔ ห้ามสละสิทธิความเป็นเจ้าบ้านให้แก่ผู้อื่น หรือสับเปลี่ยนบ้านกันโดยพลการและในกรณี
เจ้าบ้านรับผู้พักอาศัยไว้มาก จะถือเป็นข้ออ้างในภายหลังว่าบ้านคับแคบมิได้
๒๗.๒๕ ห้ามครอบครัวของข้าราชการโสดหรือผู้เยี่ยมเยียน พักอาศัยค้างคืนในบ้าน พักข้าราชการโสดทุกแห่ง ห้าม เพศชายขึ้นแฟลตข้าราชการหญิงโสด ห้ามเพศหญิงขึ้นแฟลตข้าราชการชายโสด
โดยให้รอพบได้ ณ สถานที่ ที่จัดไว้ให้ในแต่ละอาคาร ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๒๗.๒๖ ห้ามให้สิทธิพักในบ้านพักอาศัยของทางราชการเกินกว่าหนึ่งแห่ง
๒๗.๒๗ ห้ามกระทำการใด ๆ เกินขอบเขต จนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือเสียหายแก่เพื่อนบ้านหรือทางราชการ

ข้อ.๒๘ การหมดสิทธิในการพักอาศัย มีดังต่อไปนี้

๒๘.๑ ถึงแก่กรรม
๒๘.๒ ออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ข้าราชการประจำการที่ทางราชการจัดบ้านพักอาศัยให้อยู่แล้วและได้เปลี่ยนสภาพเป็นลูกจ้างประจำ ซึ่งส่วนราชการกองทัพอากาศจ้างไว้ เป็นลูกจ้างประจำโดยให้รายงานตามสายงานจนถึงประธานคณะกรรมการจัดสรรบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ
๒๘.๓ ย้ายสังกัดจากกองทัพอากาศเว้นกรณีที่เป็นการย้ายหมุนเวียนระหว่างกองทัพ อากาศกับกองบัญชาการทหารสูงสุดหรือสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งกรมกำลังพลทหารอากาศ จะแจ้งให้ผู้ปกครองการพักอาศัยทราบเป็นราย ๆ ไป
๒๘.๔ ย้ายไปรับราชการประจำ ณ ส่วนราชการต่างจังหวัดหรือต่างประเทศยกเว้นผู้บริหารที่ปฎิบัติราชการในเวลาจำกัด เช่น ผู้ช่วยทูตทหาร, ผู้บังคับการกองบิน, รองผู้บังคับการ กองบิน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายทหาร
๒๘.๕ ไปราชการต่างจังหวัด, ไปราชการต่างประเทศหรือไปศึกษาต่างประเทศ โดยไม่มีครอบครัวพักอาศัยอยู่เกิน ๓ เดือน
๒๘.๖ ไม่พักอาศัยจริง ให้ผู้ปกครองการพักอาศัยรายงานถึงประธานคณะกรรมการจัดสรรบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเพื่อดำเนินการต่อไป
๒๘.๗ กู้ยืมเงินผ่านส่วนราชการกองทัพอากาศเพื่อนำไปดำเนินการปลูกสร้างบ้านพักอาศัยและได้ปลูกสร้าง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ให้หมดสิทธิ
การพักอาศัย
๒๘.๘ ในกรณีอื่น ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบนี้ หรือเหตุอันไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้ปกครองการพักอาศัย เห็นควรให้ออกจากบ้าน ให้ผู้ปกครองการพักอาศัย รายงานถึง ประธานคณะกรรมการจัดสรรบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ เพื่อดำเนินการต่อไป
เมื่อกรณีที่ปรากฎชัดว่าผู้พักอาศัยรายใดจะต้องหมดสิทธิการพักอาศัยลงตามระเบียบ นี้ ให้ผู้ปกครองการพักอาศัยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้พักอาศัยทราบด้วย
๒๘.๙ เมื่อมีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด หรือมีหลักฐานปรากฎแน่ชัดว่า บุคคลนั้นกระทำความผิดอาญา ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือกรณีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในคดีแพ่ง ให้ ชดใช้ค่าเสียหายให้กับกองทัพอากาศ หากบุคคลผู้นั้นละเลยไม่ยอมชดใช้ ให้หน่วยต้นสังกัดและกรม สารบรรณทหารอากาศ รายงานคณะกรรมการจัดสรรบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศทราบ เพื่อดำเนินการ ออกคำสั่งให้หมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป

ข้อ.๒๙ การออกจากบ้านพักอาศัยให้ถือปฎิบัติดังนี้

๒๙.๑ เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยตามความในข้อ ๒๘.๑ ให้ผู้พักอาศัยทั้งหมดย้ายออกจากบ้านพักอาศัยภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าบ้านถึงแก่กรรม
๒๙.๒ เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยตามความในข้อ ๒๘.๒ ให้ผู้พักอาศัยทั้งหมดย้ายออกจากบ้านพักอาศัยภายใน ๓๐ วัน หลังจากได้รับทราบคำสั่ง สำหรับผู้เกษียณอายุราชการให้ ผู้พักอาศัยทั้งหมดย้ายออกจากบ้านพักอาศัยไม่เกิน ๖๐ วัน หลังจากวันเกษียณอายุราชการหรือหากมี ความจำเป็นอื่น ๆ อีก ให้รายงานขออนุมัติเป็นราย ๆ ไป
๒๙.๓ เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยตามความในข้อ ๒๘.๓-๒๘.๕ และ ๒๘.๗-๒๘.๘ ให้ผู้พักอาศัยทั้งหมดย้ายออกจากบ้านพักอาศัยภายใน ๓๐ วัน หลังจากได้รับทราบคำสั่ง
๒๙.๔ เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยตามความในข้อ ๒๘.๖ ให้ดำเนินการออกคำสั่งให้ออกจากบ้านพักอาศัยทันที เพื่อเป็นบ้านว่างสำหรับจัดสรรให้ข้าราชการต่อไป แล้วรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าบ้านผู้นั้นทราบ เพื่อพิจารณาลงทัณฑ์ต่อไป
๒๙.๕ ผู้พักอาศัยที่ต้องย้ายออกตามความในข้อ ๒๙.๑ ถึง ๒๙.๔ ต้องส่งคืนบ้านพักอาศัยให้กับผู้ปกครองการพักอาศัย โดยมีหัวหน้าสารวัตรเขต,หัวหน้าบ้านและเจ้าหน้าที่กรมช่างโย ธาทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ ร่วมตรวจสภาพความเรียบร้อยของบ้าน และพัสดุ ประจำบ้านตามทะเบียนพัสดุใน ข้อ ๒๖.๕ ให้ถูกต้องตามเอกสารในแฟ้มประจำบ้าน
๒๙.๖ ผู้พักอาศัยที่ย้ายออกตามความใน ข้อ ๒๙ จะต้องย้ายสำเนาทะเบียนบ้านของตนออกจากบ้านพักอาศัยของกองทัพอากาศ ณ สำนักงานเขตท้องที่ ให้เรียบร้อยและนำใบแจ้ง การย้ายออก ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรไปแสดงต่อหัวหน้าแผนกควบคุมการพักอาศัย เพื่อถอนชื่อออกจากทะเบียนการพักอาศัยของกองทัพอากาศ ภายใน ๓๐ วันหลังจากหมดสิทธิการพักอาศัย (ควรจะ ๑๕ วัน) ๒๙.๗ ผู้พักอาศัยที่ย้ายออกตามความในข้อ ๒๙ ทางราชการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นทั้งสิ้น

หมวด ๑ ว่าด้วยการปกครองและอำนาจหน้าที่
หมวด ๒ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจุ ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยและจำนวนผู้อาศัย
หมวด ๓ ว่าด้วยการขอบ้านพักอาศัย การขอเข้าพักอาศัยและอำนาจสั่งการ
หมวด ๔ ว่าด้วยการเข้าพักอาศัย ข้อห้ามสำหรับผู้อยู่ในบ้านพักอาศัย การหมดสิทธิการพักอาศัย และการออกจากบ้านพักอาศัย
หมวด ๕ ว่าด้วยการแบ่งเขตหมายเลขและแผ่นป้าย
หมวด ๖ ว่าด้วยการพักอาศัยในแฟลต
หมวด ๗ ว่าด้วย ข้อเบ็ดเตล็ด
เหตุด่วน, เหตุร้าย แง ศูนย์ควบคุมและสั่งการ พัน.สห.ทอ. โทร. 534-2117 - 9 ทอ. 2-2197 - 9
แจ้งเบาะแสแหล่งอบายมุข, ยาเสพติดให้โทษ, แหล่งการพนัน ผบ.พัน.สห.ทอ. โทร. 534-2113 โทรสาร. 523-7596
E-mail:dmbc4@ksc.th.com