ระบบปฏิบัติการคืออะไร

                        คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องนั้นนอกจากจะมีส่วนประกอบทางด้าน ฮาร์ดแวร์ คือตัวเครื่องแล้ว  ยังต้องมีส่วนประกอบทางด้าน ซอฟต์แวร์ คือคำสั่งอีกด้วย จึงจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนประกอบทางด้านซอฟต์แวร์ที่สำคัญที่สุดก็คือ ระบบปฏิบัติการ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่ง  ที่จะทำให้เราสามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานให้เราได้

                              

                          ระบบปฏิบัติการ (Operating  System) นั้นมีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับ

              1.        หน่วยความจำ   (Memory)

2.           ตัวประมวลผล (Processor)

3.           อุปกรณ์ข้างเคียง (Peripheral   Devices)

4.           สารสนเทศ (Information)

 ลักษณะการทำงานของระบบปฏิบัติการ  จะเป็นดังนี้

1.  กำหนดนโยบายการใช้อุปกรณ์หรือส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์

2.  ติดตามการใช้งานของอุปกรณ์ตามข้อ 1

3.  จัดเตรียมส่วนของคอมพิวเตอร์ให้กับงานที่มีสิทธิใช้

4.  เรียกส่วนของคอมพิวเตอร์คือจากงานที่หมดสิทธิใช้

         จากหน้าที่และลักษณะการทำงานดังที่ได้กล่าวแล้วจะเห็นว่าระบบปฏิบัติการนั้นเป็นตัประสานงานโดยตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้เราสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีระบบปฏิบัติการจะไม่สามารถติดต่อและทำงานกับเราได้เลย   ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้ในปัจจุบันนี้มีหลายระบบ แยกกันชัดเจนระหว่างคอมพิวเตอร์ขนานใหญ่และ  ไมโครคอมพิวเตอร์      เช่น   MUSIC,  VM ,VS/1, UNIX , OS/2 ,MS  DOS  เป็นต้น