ประวัติของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก แต่เดิมชื่อ ศูนย์ฝึกอบรมอนามัยภาคเหนือ เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมพนักงานอนามัย ก่อสร้างเสร็จเมื่อปลายปี 2513 จากนั้นมีการพัฒนาตามลำดับดังนี้

พศ.2515 เริ่มเปิดอบรมนักเรียนหลักสูตรการศึกษาพนักงาน อนามัยจัตวา
พศ.2520เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์ฝึกอบรมการสาธารณสุขภาคเหนือ" และเปิดอบรมหลักสูตร พนักงานผู้ช่วยกายภาพบำบัด
พศ.2521เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคเหนือ จ.พิษณุโลก" และเปลี่ยนหลักสูตรการผลิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามัย) เป็น "หลักสูตรการศึกษาวิชาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามัย)" เปิดอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
พศ.2523เปิดอบรม "หลักสูตรสาธารณสุขอำเภอ"
พศ.2524มีการเปลี่ยนคุณสมบัติของผู้เรียนในหลักสูตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามัย) เป็นการรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.5 หรือ ม.6)
พศ.2525มีการปรับปรุง "หลักสูตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามัย) เป็น "หลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย)"
พศ.2526เปิดการอบรมหลักสูตร "พนักงานสุขภาพชุมชน"
พศ.2528เปิดหลักสูตร "สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยมหิดล"
พศ.2530เปิดหลักสูตร "ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง" (ผบก.)
พศ.2533มีการปรับปรุง "หลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย)" เป็น "หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์"

เปิดหลักสูตร "ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม รุ่นที่ 1"

เปิดอบรมหลักสูตร "ปรับเปลี่ยนสายงานเจ้าพนักงานสาธารณสุข"

เปิดอบรมหลักสูตร "พัฒนาข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 6-7"

เปิดอบรมหลักสูตร "ฟื้นฟูความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับตำบล"

พศ.2537เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคเหนือ จ.พิษณุโลก เป็นนามพระราชทาน นามว่า"วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก" เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2537
พศ.2538มีการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ เป็น "หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน)

ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม เป็น "หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(เทคนิคเภสัชกรรม)"

เปิดหลักสูตร "ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข)"

เปิดหลักสูตร "สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง)มหาวิทยาลัยนเรศวร"

พศ.2540เปิดหลักสูตร "สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 4 ปี"This page was last modified on 12/10/97.
If you have some suggestions,Please mails to
KIETTISAK SAEEW