หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) 2 ปี

หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) 2 ปี

ชื่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสาธารสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข)
Certificate in Public Health Program(Dental Public Health)

ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อไทย
ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข) - ป.สศ.(ทันตสาธารณสุข)
ชื่ออังกฤษ
Certificate in Public Health Program(Dental Public Health) - Cert.P.H(Dental Public Health)

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข) เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของวิชาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมและความก้าวหน้าทางวิชาการต่อการให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแบบผสมผสานในพื้นที่ปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม มีความคิดริเริ่มในการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาสามารถ

 1. วางแผนดำเนินงานทันตสาธารณสุขในสถานบริการของรัฐและในชุมชนตามแผนการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศได้
 2. ผสมผสานความรู้ทางวิชาชีพเพื่อใช้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานทันตสาธารณสุขในสถานบริการของรัฐและชุมชนได้
 3. ปฏิบัตงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเจตคติที่ดีในการทำงาน
 4. บริหารทรัพยากรได้อย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติราชการ
 5. ประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการปฏิบัติงานสนับสนุนงานสาธารณสุขได้
 6. นำความรู้พื้นฐานไปใช้เพื่อการศึกษาต่อได้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) และได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยการเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ(ไม่รับเทียบเท่า)
 2. สัญชาติไทย
 3. อายุ 16-25 ปีบริบูรณ์ โดยนับถึงวันเปิดรับสมัคร
 4. ภูมิลำเนาของผู้สมัคร ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ได้รับทุนอย่างน้อย 1 ปี ถ้าผู้สมัครย้ายภูมิลำเนาไปที่อื่นเพื่อการศึกษา ต้องมีหลักฐานว่าบิดามารดามีภูมิลำเนาในจังหวัดหรือท้องที่นั้นไม่น้อยกว่า 5 ปี
 5. ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 6. มีความประพฤติดี
 7. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี โดยมีจำนวนหน่วยกิตการศึกษาตามหลักสูตร 85 หน่วยกิต จะสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ

หลักสูตร
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

 1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 10 หน่วยกิต ได้แก่
 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 5 หน่วยกิต ได้แก่
 3. กลุ่มวิชาศึกษาศาสตร์ 2 หน่วยกิต ได้แก่
 4. กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 6 หน่วยกิต ได้แก่
 5. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 7 หน่วยกิต ได้แก่

หมวดวิชาศึกษาเฉพาะ 52 หน่วยกิต
 1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 6 หน่วยกิต ได้แก่
 2. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 42 หน่วยกิต ได้แก่
 3. กลุ่มวิชาปฏิบัติงานวิชาชีพ 4 หน่วยกิต ได้แก่

หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต โดยเลือกจากวิชาต่อไปนี้


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรกรุณาติดต่อ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก