Blansko

Pøi vyslovení jména "Blanensko" se mnohým lidem vynoøí pøed oèima mírnì zvlnìný lesnatý kraj s hlubokými údolími Svitavy a jejích pøítokù, bílé srázy Machochy, tajuplná jeskynní bludištì a kouzelné podzemní øeky Moravského krasu. Nìkdo si zase pøedstaví mamutí výrobky z moravské železáøské a strojírenské oblasti, která se rozkládá v nejbližším okolí Blanska severnì od Brna.

Obraz Blanenska je však mnohotvárnìjší a obsažnìjší. Blanensko se rozrostlo po územní reorganizaci o Boskovicko, Letovicko, Kunštátsko, Olešnicko a Lomnicko. Jeho skuteèný obraz je pestrou mozaikou složenou z pøírodních, kulturních a historických zajímavostí, památek na dlouhý geologický a geomorfologický vývoj kraje, pozùstatkù života pøedvìkého èlovìka, památek na nejstarší i nejmladší slavné i tragické události z dìjin našeho národa.

V oblasti Blanska žila øada vynikajících lidí. Byli to bojovníci, vynálezci, malíøi, hudební skladatelé, básníci èi vìdci.

 Historický pohled na mìsto Blansko


Tato stránka je ve výstavbì

Tuto stránku vyrobila, spravuje a obnovuje Ivana Ševèíková

Aktualizováno dne 4.9.1997 1