บทที่ 12 การใช้ข้อมูลต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ
  การใช้ข้อมูลต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ
  ขบวนการตัดสินใจ
  ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
  ต้นทุนจม
  ต้นทุนที่อาจหลีกเลี่ยงได้
  ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
  ต้นทุนค่าเสียโอกาส
  รายงานและวิธีการทางการบัญชีเพื่อช่วยในการวิเคราะห์
  คำถามที่เกิดขึ้นซึ่งฝ่ายบริหารต้องทำการตัดสินใจ
  กิจการจะซื้อชิ้นส่วนจากบุคคลภายนอกหรือผลิตเอง
  คำสั่งซื้อพิเศษ
  กิจการจะผลิตสินค้าต่อหรือจะขายเมื่อผลิตถึงขั้นหนึ่ง
  กิจการจะยกเลิกแผนก/สินค้าหรือผลิตต่อ
  กิจการจะทดแทนเครื่องจักรเดิมด้วยเครื่องจักรใหม่
  กิจการผลิตสินค้าหลายชนิดภายใต้ข้อจำกัด