ตราประจำจังหวัดนครราชสีมา
รูปท้าวสุรนารียืนหน้าประตูชุมพล คือ สัญลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา [โคราช] " เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกียน "
ชาวนครราชสีมา ขอต้อนรับท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

รายชื่อผู้สมัคร สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครราชสีมา

หมายเลข

รายชื่อผู้สมัคร

หมายเลข

รายชื่อผู้สมัคร

1นายวีระพล วัชรประทีป  เกิด 1 ก.ค.2482 
ที่อยู่ ต.ในเมือง อ.เมือง
ปริญญาตรี วิศวะกรรมศาสตร์บัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์
ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ
อดีต: หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ชลประทานเล็ก
หัวหน้าโครงการชลประทาน นครราชสีมา 28-39
28นายสุนทร เวียงสีมา   เกิด 7 ต.ค.2495
ที่อยู่ อ.ประทาย
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
อดีต อาจารย์ 2

2


พลเอกปัญญา สิงห์ศักดา   เกิด22พ.ค.2473 
ที่อยู่ ต.หัวทะเล อ.เมือง
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อย จปร.
ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ
อดีต: สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
29


นายพิศาล สมบูรณ์ศิลป์   เกิด 26 ส.ค.2483
ที่อยู่ จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
ปัจจุบัน : ทนายความ

3นายสมัย หารทองคำ   เกิด 3พ.ค.2480
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
ปัจจุบัน :ทนายความที่ปรึกษา กรมที่ดิน
อดีต: อธิบดีอัยการเขต3


30
นายอุทัย เดชตานนท์   เกิด 18ธ.ค.2482
ที่อยู่  จ.นนทบุรี
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ
อดีต อาจารย์มหาวิทยาลัย
4นายทองขาว โคตรโยธา   เกิด6มี.ค.2481
ที่อยู่ ต.คูขาด อ.คง
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโทบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ
อดีต: ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด
31นายจารุ โรจน์รังสิมันต์   เกิด 1 พ.ย.2481
ที่อยู่ อ.โนนสูง
ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรจน์ 
ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ

5


พลตรีสุวัฒน์ ขาวสำลี   เกิด 20 ส.ค.2481
ที่อยู่ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อย จปร.
ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ
อดีต:รองเสนาธิการกองทัพภาค 2
32นายปัญญฤทธิ์ เลาวัณย์ศิริ   เกิด 10 ก.ย.2497
ที่อยู่ อ.บ้านเหลื่อม
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์
ปัจจุบัน : เกษตรกร .นักธุรกิจ

6นายลำพอง พิลาสมบัติ   เกิด 3 เม.ย.2479
ต.วังไม้แดง อ.ประทาย
ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ปัจจุบัน :เกษตรกร
อดีต: สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

33นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล   เกิด 15 พ.ย.2485
ที่อยู่ ต.ในเมือง อ.เมือง
ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปัจจุบัน : ลูกจ้าง
อดีต: อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7

นายอุดม ตะนังสูงเนิน   เกิด 2ส.ค.2485
ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
ปัจจุบัน : ทนายความ
34

นายอุระ เนียมกลาง   เกิด 30 ม.ค.2479
ที่อยู่ อ.โนนสูง
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต ม.เกษตรธรรมศาสตร์
ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ
8


นายชินพจน์ พินิจชินวัช   เกิด 1ก.ค.2480
ที่อยู่ ต.กงรถ อ.พิมาย
ปริญญาโท รัฐศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
ปัจจุบัน : ธุรกิจท่องเที่ยว
35

นายพีรชัย วัชรพิชัย   เกิด 13 ก.ค.2480
ที่อยู่ อ.ครบุรี
ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฏ นครราชสีมา
ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ
9


นายร่มสุข โพธิหล้า   เกิด 10 ส.ค.2482 
ที่อยู่ จ.มหาสารคราม
ปริญญาตรี สาธารณะสุขศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ

36


นายพจน์ เจริญสันเทียะ   เกิด 16 พ.ย.2496
ที่อยู่ อ.ด่านขุนทด
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครู นครราชสีมา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัจจุบัน : อิสระ
10


นายอุบล เอื้อศรี   เกิด15 มีค.2481
ที่อยู่ อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ
อดีต: รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา
37


นางพรหมจารี รัตนเศรษฐ์   เกิด 20 เม.ย.2502 
ที่อยู่ ต.ในเมือง อ.เมือง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยการค้า
ปัจจุบัน : ธุรกิจการเกษตร

11
ศาสตราจารย์บุญทัน ดอกไธสง   เกิด11 พ.ค.2482
ที่อยู่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต University of Manila,
ปริญญาโท Loyala University
ปริญญาเอก US International University 
ปัจจุบัน : ศาสตราจารย์บำนาญ

38
พลเอกศิริชัย สุวรรณมณี   เกิด 25 ม.ค.2472
ที่อยู่  กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหิดล
ปริญญาโท ศัลยแพทย์ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย
ปริญญาเอก วิทยาลัยศัลยแพทย์ศาสตร์
ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ
อดีต:ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
12พลเอกประสงค์ หวลประไพ   เกิด15มีค.2481
ที่อยู่ อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อย จปร.
ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ
อดีต:หัวหน้ากองกิจการพลเรือน กองทัพภาค 2

39นายภาคภูมิ ตลับไธสง
เกิด 23ก.ย.2502
ที่อยู่ จ.บุรีรัมย์
ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัจจุบัน : รับจ้าง
13


นายเฉลียว แจ้งไพร
เกิด 5 ก.ย.2478
ที่อยู่ อ.ขามสะแกแสง
ปริญญาโท เกษตรศาสตร์บัณฑิต ม.Missisippy State
ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ
40


นายอากาศ มงคลพันธ์   เกิด 8 ม.ค.2503
ที่อยู่ อ.ด่านขุนทด
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปัจจุบัน : ทนายความ

14


นางชูศรี ศรีวิไลลักษณ์
เกิด 6ม.ค.2491
ที่อยู่ ต.หัวทะเล อ.เมือง
ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครู นครราชสีมา
ปัจจุบัน :ครู โรงเรียนเอกชน
41


นายเจริญ ปุสุรินทร์คำ   เกิด 14ส.ค.2478
ที่อยู่  จ.เชียงราย
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ
15นายบัวทอง พนมหอม
เกิด8 ก.ย.2490
ที่อยู่ อ.แก้งสนามนาง
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ

42
นายบุญสืบ พันธุ์ดี   เกิด 28เม.ย. 2486
ที่อยู่ อ.พิมาย 
ปริญญาตรี  มศว.ประสานมิตร
ปริญญาโท  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มศว.ประสานมิตร
ปัจจุบัน : รับราชการ
16


นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ  เกิด 8 ต.ค.2490
ที่อยู่ อ.แก้งสนามนาง
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยลอนดอน
อดีต อาจารย์มหาวิทยาลัย
43


นายบพิตร ภักดีณรงค์   เกิด 1 พ.ย.2480
ที่อยู่ จ.ขอนแก่น
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปัจจุบัน : ทนายความ

17


พลโทโรม เพชรสุข  เกิด15 ม.ค.2482
ที่อยู่ อ.โนนไทย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อย จปร.
ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ
อดีต:ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่3
44


นายณรงค์ ขุมพลกรัง   เกิด4 ก.ย.2490
ที่อยู่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปัจจุบัน : รับจ้าง

18นายไสว พราหมณี  เกิด 9 พ.ย.2478
ที่อยู่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
ปริญญาโท ม.ธรรมศาสตร์  ปริญญาเอกม.ธรรมศาสตร์
ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ
อดีต:ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
45นายดนสวัสดิ์ ชาติเมธี   เกิด 26 ส.ค.2489
ที่อยู่ อ.แก้งสนามนาง
ปริญญาตรี พุทธศาสน์บัณฑิต  มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยไมซอร์(ประเทศอินเดีย)


19

นายชาติชาย กมลวัฒน์   เกิด21ก.ย.2499
ที่อยู่ อ.สูงเนิน
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปัจจุบัน : ค้าขาย
46

นายอุทัย กิ่งโพธิ์20

นายสุชาติ อำนวยมงคลพร   เกิด 17ม.ค.2498
ที่อยู่ อ.ปากช่อง
ปริญญาตรี วิศวะกรรมศาสตร์บัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์
ปัจจุบัน : วิศวะกรโยธา
47

พลโทสมิทธิ์โชติ เวียนขุนทด  เกิด21ม.ค.2479
ที่อยู่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อย จปร.
ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ
21นายชาญ เมตต์กรุณ์จิต   เกิด 11 ธ.ค.2481
ที่อยู่ อ.โชคชัย
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ
อดีต นายอำเภอประทาย
48นายธำรงวิทย์ อุณาพรหม
เกิด 31 ม.ค.2493
ที่อยู่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปัจจุบัน : นักธุรกิจ

22


นายสมชาย เลิศด้วยลาภ   เกิด 15มี.ค.2502
ที่อยู่ อ.ปากช่อง
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปัจจุบัน : ทนายความ

49


พันเอกดิสกุล สงวนตระกูล  เกิด 28 ต.ค .2495
ที่อยู่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ปริญญาตรี วิทยาศสตร์บัณฑิต ม.มหิดล ปริญญาโทแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล ปิญญาเอก โรงพยาบาลพระมงกุฏ
ปัจจุบัน : รับราชการ
23นายวิชัย แตงน้อย   เกิด10 ก.พ.2490
ที่อยู่ อ.เมือง จ.ระยอง
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์
ปริญญาโทแพทย์ศาสตร์ 
ปริญญาเอก ราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์
ปัจจุบัน : นายแพทย์
50นายชุบ ชัยฤทธิไชย
เกิด 28 ก.ค.2481
ที่อยู่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
ปัจจุบัน : ทนายความ
อดีต สมาชิกสภาเทศบาลนครราชสีมา 
24

นายมานิต มานิธิคุณ   เกิด 8 ก.ย.2490
ที่อยู่ อ.โนนสูง
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ
51


นายประสิทธิ์ ทองนาเมือง  เกิด 6 ธ.ค.2502
ที่อยู่ อ.ประทาย
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปัจจุบัน : ทนายความ
25นางสาวสมจิตต์ บุตรดีมี   เกิด 28 ก.ย.2482
ที่อยู่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ม.ประสานมิตร
ปริญญาโท University of Alberta Edmonton
ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ
อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารี
52นายพิเชษฐ์ พัฒนโชติ
เกิด 20 ส.ค.2496
ที่อยู่ จ.ปัตตานี
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปัจจุบัน : ทนายความ
26


นายวันชัย ภูนาพันธ์   เกิด 10 มิ.ย.2498
ที่อยู่ จ.มหาสารคราม
ปริญญาตรี วิทยาสตร์บัณฑิต(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัจจุบัน : ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร ด่านขุนทด
53


นายจรวย เลิศสุริยะกุล   เกิด 22 ก.พ.2502
ที่อยู่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปัจจุบัน : ทนายความ และที่ปรึกษาทางกฏหมาย
27นายประเสริฐ เปรมปรีชา   เกิด 8 ส.ค.2483
ที่อยู่ จ.สมุทรสงคราม
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ
อดีต นายอำเภอจักราช

54นายจรัญ อุ่นเมตตาอารี   เกิด 17 ก.ค.2494
ที่อยู่ อ.ปากช่อง
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
ปริญญาโท เนติบัณฑิตยสภา
ปัจจุบัน : นักกฏหมาย ,นักธุรกิจ ,นักหนังสือพิมพ์
อดีต สมาชิกสภาเทศบาล นครราชสีมาbCentralcounter     
Send mail to sup2000@fcmail.com. with question or comments about this web.
Copyright @ 1995-2000 Data computer's House. 2123-2125 Suebsiri Rd. Muang,
Nakorn-Rachasima. 30000 Thailand.  Last