ชื่อ นายพีรเดช ฉอุ่มประโคน
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต
วิชาเอก บริหารโรงเรียน
ภาระงานที่รับผิดชอบ
รักษาการครูใหญ่โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์
หัวหน้าฝ่ายบริการ
งานสอน


รายวิชาที่ได้รับการมอบหมาย

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
ห้องที่สอน
ว 012
วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา
1.0
ม.1
ว 017
โครงงานวิทยาศาสตร์
1.0
ม.2
ช 041
โครงงาน
1.0
ม.1
ง 321
โครงงาน
1.0
ม.2


ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
111/2 หมู่ที่ 12 ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัด บุรีรัมย์ 31170

คติประจำใจ
ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ ยุติธรรม

ความภาคภูมิใจ
ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์
ตำแหน่งหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กับการลุกเสือ Leader Trainer(L.T.)