ÐÏࡱá 


 


Sveiks! Sveika! Sveicinâti!

Lûdzu, nâciet iekðâ tautieði.

Vispirms, mazs brîdinâjums. Jûs esiet iemaldijuðies Oklahomâ, ASV (ir cilvçki kas grib atdot Oklahomu Teksasai, un tad Teksasu Meksikâòiem, bet par to vçlâk).


Trîs Vîtuðas Rozes
Latvieðu Melodijas


Oklahoma City, Oklahomâ dzîvo maza sauja Latvieðu. Mûsu skaits ir par mazu lai mums bûtu sava baznîca, biedrîba vai cita organizâcija. Bet tas ir labi. Nenotiek nekâda plçðanâs vai skeïðanâs un jaunu draudþu un organizâciju dibinâðanas lai katrs letiòð varçtu bût priekðsçdçtâjs, runas vîrs vai apspïaudîsi mantas dipitârs.
Bet protams, viss taèu gluþi nav tâ kâ Leijputrijâ. Kad sanâkam kopâ kâdâ groziòu vakarâ vai ìimenes svinîbâs, kâ kârtîgi Latvieði sâkam viens otru pelt un aprunât. Izrâdâs kad Ingrîdas pîrâgi ir par daudz sausi. Biruta ir pieòemusies svarâ. Indulis ir zaudçjis gandrîz visus matus. Laima ìçrbâs kâ 18 gadu veca ielas meita, u.t.t.

Oklahomas Latvieði svin kâzasManu ciemiòu skaits:


 
 
 

Pçdçjo reizi pûles mâjas lapai pieliktas 1998. gada 28. jûnijâ

PreviousHome
Klausies, dziedi, danco!

Tâ kâ ðeit vçl nav nekâ, ieteicu apciemot sekojoðâs Mâju Lapas:

LATVIJA ONLINE!

Atrod radu, draugu, vecu brûti:
Lasîtâju Vçstules "LAIKÂ"
Ja vçlaties zinât ko dara Latvijas Valdîba, noklikðíinâjiet pelîti uz:


 Sûtiet man E - pastu


This page hosted by GeoCitiesGet your own Free Home Page

10