kangur

albo

inkubator

marcowa

MGOK

order

zamek

turystyka;

pomoc

   ALBO

   Aktualności Lokalne Biuletyn Informacyjny

   Adres: 11- 015 Olsztynek, ul. Chopina 29, tel. 0 89 519 22 01

   Biuletyn redaguje zespó³ w sk³adzie:

   Anna Brewka (red. nacz.), Cezary D³ugowski (rysunki), Marek Domagalski, Wies³aw G¹siorowski, Ryszard Gruszkiewicz (fot.), Anna Krzy¿anowska, Bogdan Kuźniewski, Miros³aw Obrêbski, Stanis³aw Poluszczyk, El¿bieta Reszka (korekta),

   Andrzej Waluk (sk³ad komputerowy)

   Andrzej Waluk home page© 1997 Vena-art

   JESTES TU OSOBA