Z "Kangurem do Europy!"

Kangur - to słowo, które do niedawna kojarzyło się każdemu z nas ze znanym australijskim zwierzęciem. Od kilku lat, kojarzy się - zwłaszcza młodzieży szkolnej, z popularnym konkur- sem matematycznym. "Kangur" jest Międzynarodowym Konkursem Matematycznym, bardzo powszechnym w prawie całej Europie. Pomysł konkursu narodził się w Australii (stąd nazwa) i szybko dotarł do Europy - Paryża, gdzie mieści się jego europejskie centrum. Polska od 1991 roku uczestniczy w konkursie osiągając bardzo dobre wyniki. Organizatorem i propagatorem konkursu w Polsce jest Polskie Towarzystwo Matematyczne przy Uniwersytecie w Toruniu, które poprzez Wojewódzkie Ośrodki Metodyczne dociera do szkół podstawowych i średnich. Udział w konkursie jest płatny (4,5 zł w 1997r,) i polega na rozwiązaniu około 30 zadań w czasie 75 minut w postaci testu wyboru. Uczestnicy otrzymują zadania z podziałem na grupy wiekowe o określonych nazwach, identy- cznych we wszystkich krajach uczestniczących w konkursie. I tak: kl. III-IV w grupie Maluch, kl. V-VI - Benjamin, kl. VII-VIII - Kadet oraz uczniowie klas licealnych w grupach: kl. I-II - Junior, kl. III-IV - Student. Wprawdzie zadania są dostosowane poziomem do wieku uczestników, ale wymagają bardzo dużej sprawności rachunkowej, myślenia abstrakcyjnego oraz często wiadomości przekracza- jących poziom danej klasy. Rozwiązanie 30 zadań w tym czasie jest możliwe niemalże przez geniusza. Wybrane odpowiedzi (rozwiązania zadań), każdy przenosi na odpowiednio kodo- waną kartę uczestnika, której poprawność sprawdza komputer. Komputer dokonuje z wyżej wymienionych kart przeliczenia na punkty oraz klasyfikuje wyniki w kategoriach: wojewódz- twa, kraju i Europy. Za najwyżej notowane miejsca w kraju można otrzymać bardzo atrakcyj- ne nagrody, w postaci miesięcznego pobytu w Australii, Paryżu oraz wysokie nagrody pienię- żne. Najlepsze miejsca w województwie nagradzane są kilkudniowymi wycieczkami krajowymi, zagranicznymi, nagrodami rzeczowymi lub pieniężnymi. Za dobry wynik w konkursie można otrzymać książkę, album, dyplom. Dodatkową nagrodą od 4 lat, dla uczniów klas VII-VIII jest zwolnienie z egzaminu wstępnego z matematyki do szkoły średniej, z otrzymaniem oceny celującej, jeśli uczestnik osiągnie określoną liczbę punktów, ustaloną przez Kuratoria. Ta nie- lada sztuka udaje się tylko najlepszym. Pierwszym uczniem z olsztyneckich szkół, któremu udało się osiągnąć taki sukces już w 1993r. był Mateusz Wasieczko ze Szkoły Podstawowej nr 1 (obecnie uczeń III kl. Liceum Ogólnokształcącego). Mateusz otrzymał zwolnienie z egzaminu, wspaniałą nagrodę rzeczową oraz był zaproszony na podsumowanie konkursu w 1993r, które odbyło się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z udziałem sponsorów i organizatorów. Zwolnienia z egzaminu oraz nagrody książkowe wywalczyli również w 1996r.: - Ewa Gajewska i Przemek Bańkowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz - Łukasz Kwiatkowski i Bartek Półtorak ze Szkoły Podstawowej nr 2. Ponadto uczniowie z obu szkół podstawowych zdobyli dużo nagród książkowych, dyplomów i wyróżnień. Budujący jest fakt, że z roku na rok liczba uczestniczących uczniów wzrasta. W tym roku szkolnym 21 marca około 70 uczniów z SP nr 1, 70 z SP nr 2 oraz 5 uczniów z LO wystartuje w tym konkursie. Wprawdzie ideą jego jest rozpowszechnianie wiedzy matematycznej, rozwijanie zdolności ma- tematycznych, to jednak budzi on wśród uczniów dużo emocji - każdy chce wygrać. Uczest- nicy mają okazję również uczyć się zdrowej konkurencji oraz odporności psychicznej na stre- sy. W tym konkursie nie ma przegranych, gdyż każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowe kalen- darzyki, karty (dyplomy) uczestnictwa. A najlepsi otrzymują dodatkowo bardziej wartościowe nagrody. Życzę tegorocznym uczestnikom jak najlepszych wyników, dużo nagród a ósmoklasistom zwolnień z egzaminów. Mam nadzieję, że konkurs w ciągu najbliższych lat będzie nadal popularny i dzięki czemu bę- dzie miał chociaż niewielki wpływ na to, aby uczniowie lubili matematykę. nauczycielka matematyki ze Szkoły Podstawowej nr 1 Danuta Bondaruk


POWRÓT