Inkubator Przedsiębiorczości w Olsztynku

I. Zmiana systemu gospodarczego w Polsce w 1990r. spowodowała przeobrażenia rynku pra- cy. Pojawiło się zjawisko bezrobocia. Koniecznym stało się stworzenie systemu rozwiązywa- nia problemów bezrobocia przez aktywne formy przeciwdziałania temu zjawisku. Rząd Polski zdecydował się na przyjęcie Pożyczki Banku światowego na realizację projektu pod nazwą "Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Służb Zatrudnienia" który składa się z dziesięciu integral- nych komponentów (TOR-ów). Jednym z nich jest "Projekt Rozwoju Małej Przedsiębiorczoś- ci" TOR # 10. Głównym celem tego projektu jest stworzenie systemu instytucji aktywnie wspierających przedsiębiorczość ukierunkowanych na organizację pomocy osobom pozostają- cym bez pracy, zagrożonym jej utratą oraz szukającym swojej szansy życiowej przez założenie własnej firmy. Realizatorem programu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. W ramach projektu tworzone są trzy elementy systemu wspierania przedsiębiorczości: -Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości (OWP) -Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP) - Inkubator Przedsiębiorczości Realizacja Projektu "Rozwój Małej Przedsiębiorczości" dokonuje się na szczeblu środowisk lokalnych. Gminy Olsztynek i Stawiguda utworzyły Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości. Stowarzyszenie przygotowało odpowiednią dokumentację do konkursu organizowanego przez MPiPS. Efektem konkursu jest wybranie przez ministerstwo 50 instytucji (z 300 uczestniczących w konkursie) do realizacji projektu. Jednym z nich jest WMSWP w Olsztynku. Wybrani w konkursie otrzymują pomoc w formie: - określonych środków inwestycyjnych na prace adaptacyjno-remontowe oraz jednorazowe zasilenie funduszami operacyjnymi - wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz szeroki zakres sprzętu dla inkubatorów - pomoc merytoryczną konsultantów. II. Co to jest Inkubator Przedsiębiorczości? Inkubator Przedsiębiorczości jest jedną z form pomocy nowopowstałym przedsiębiorstwom poprzez dostarczanie powierzchni na działalność gospodarczą, obsługi bankowej i pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych. Zadaniem jego jest wspomaganie rozwoju firm w cza- sie pierwszych trudnych lat ich działalności (okres inkubacji, stąd pochodzi nazwa "inkuba- tor"). Zasada działania inkubatora polega na przyjmowaniu firmy na okres maksymalnie 3 lat. Po tym okresie firma powinna być na tyle silna, że może już działać samodzielnie i opuścić in- kubator. Na jej miejsce jest przyjmowana nowa firma. Polityka przyjęć firm zakłada też przy- jmowanie firm o określonej pozycji na rynku (tzw. lokatorów strategicznych) będących pew- nymi płatnikami umożliwiającymi stabilność finansową inkubatora. Nie ma stałych reguł co do rodzaju działalności. Zasadniczo unika się działalności zorientowanej wyłącznie na handel, a preferuje działalność produkcyjną i usługową. Sam inkubator jest firmą typu "non-profit" (bez zysku), która musi się utrzymać z opłat pobranych od dzierżawców pomieszczeń. Opłaty te najczęściej nie pozwalają na pełne pokrycie kosztów działalności i dlatego inkubatory mu- szą pozyskiwać środki z bardzo różnych źródeł. Powstający w Olsztynku Inkubator Przedsiębiorczości przy ul. Składowej 6 jest jednym z naj- mniejszych w Polsce. Powierzchnia oferowana do wydzierżawienia wynosi ok. 300m2, z tego na produkcję 90,0m2. Czternaście pomieszczeń przygotowanych jest tak, że mogą być prze- znaczone na działalność biurową lub usługową. Pomieszczenia mogą dzierżawić osoby bezro- botne lub osoby które zatrudnią osoby bezrobotne. Biuro inkubatora będzie też świadczyć usługi xero, bindowania dokumentów oraz wypożyczania różnego rodzaju sprzętu (w przy- szłości). Jedną z form działalności inkubatora będzie też pośrednictwo pracy, organizacja kur- sów kwalifikacyjnych oraz realizacja strategii rozwoju lokalnego poprzez ścisłą współpracę z władzami samorządowymi. Uroczyste otwarcie Inkubatora w Olsztynku odbędzie się 28 lutego 1997r. W ogłoszeniach Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Olsztynku informuje, że posiada pomieszczenia na działalność usługową i biurową w budynku "Inkuba- tora Przedsiębiorczości" przy ul. Składowej 6 (tel./fax 519-25-82). Główne kryteria wybory ofert - liczba utworzonych miejsc pracy dla bezrobotnych.


POWRÓT