טנרטניא ירתא בוציעל הרזח |
םיעוראל יעוצקמ רופיאל הרזח |
תורוצ ינולבל הרזח |
ישאר ףדל |