May 1st, 2000

dave and cynthia
trixie and cynthia
cynthia, jen, dave
cynthia, casey (kinda), cass
jaimie and cynthia
darryl me, cassius, simon
simon