Members

 

Home
About Us
Members
Photo Album
Links

Soprano Sandra Ang, Shao Inn, Meiyi.

Alto Chin Hoon, Flora Yee, Lian Ian.

Tenor Kok Leong, Wai Hon, Tai Chang.

Bass Raymond Chan, Gregory Chen, James Lee, Marcus Tan.

 

 

 

 

 

 

Yo Shao Inn ] Goh Mei Yi ] Chang Chin Hoon ] Ho Lian Ian ] Ong Kok Leong ] Tan Tai Chang ] Yeo Wai Hon ] Raymond Chan ] Gregory Chen ]

Back Up Next