คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน


บัณฑิตวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุระกิจมหาบัณฑิต (MBA) รอบค่ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี มี 4 สาขาวิชา รอบปกติ
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) มี 4 สาขาวิชา รอบปกติ-รอบค่ำ
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

คณะบริหารธุรกิจ
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี มี 5 สาขาวิชา รอบปกติ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รอบปกติ-ค่ำ)
- สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล
- สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) มี 5 สาขาวิชา รอบปกติ รอบค่ำ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รอบปกติ-ค่ำ)
- สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล
- สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี มี 2 สาขาวิชา รอบปกติ รอบค่ำ
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะนิติศาสตร์
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รอบค่ำ
- สาขาวิชานิติศาสตร์
การรับสมัคร
ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
- รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า
ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี
- คณะบริหารธุรกิจ รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส., ปวท. หรือเทียบเท่า
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส.
ระดับปริญญาโทหลักสูตร 2 ปี
- รับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่แผนกประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 807-4500-27 โทรสาร 807-4528


Homepage นี้เป็น Homepage ชั่วคราว

จัดทำโดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
Click Here เพื่อเข้าไป Homepage มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
Mr.Suthep Wongpattanakul

Web index of ThailandE-mail :suthep@anew.co.th

You are visitor number
For best results use Netscape 3.01 to view this site.Contact ANEW