บัญชียาหลัก
แห่งชาติ พ.ศ. 2542

ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารด้านยา สธ.

Thai FDA
Thai Ministry of
public health

บริการ สืบค้นข้อมูลทะเบียนตำรับยา บริษัทผู้ผลิต ในและนอกประเทศ
จากฐานข้อมูล อ.ย. สำหรับประชาชน(ในเวลาราชการ)

ขั้นตอนการขออนุญาตขึ้นทะเบียน ผลิต ขาย นำเข้ายา ลักษณะแผนภูมิ
จากฐานข้อมูล อ.ย. สำหรับประชาชน

You are Visitor number
by e-mail

English documentation..click! here

1