,םיאבה םיכורב

הדובעה תועשב תולת אלל היצמרופניא "ךושמל" וניתוחוקלל רשפאל תנמ-לע םקוה רתאה

םייושעש חוטיבה םוחתב םישדח םירצומ לע םיטרפ םסרפנ רתאב ,ךכל ףסונב .דרשמה לש

.םכתא ןיינעל

:רמוח עגרכ אצמנב ,המקהב ונדוע רתאהו רחאמ

.םינושה בכרה יחוטיב ןיב הוושה תלבט - אתלא ידבועל (1

"עסו ללכ" יזכרמ תמישר - אתלא ידבועל (2

תולעב ,החפשמה לכל תולתשהו םיחותינ חוטיבל תינכת ,"10 תואירב" - תוחוקלה ללכל (3
.הכומנ תישדח

יעוצקמ רשוכ הדובע ןדבא חוטיב - "תינויח" (4

יאמצעל ןוכסיחו םייח חוטיב - "100 םילומגת" (5

טרפל ןוכסיחו םייח חוטיב - "רתוי" (6

םידחוימ םיאנתב בכר חוטיב "דיירגפא" (7

דרשמה םוקימל םיכרד תפמ (8


And for our english speakers....
דרשמה םוקימל תנטקומ םיכרד תפמ


:ונילא וחליש אנא (.םיחינמ.. ונא ,תוברה) םכיתורעה תא

hrmn_ins@netvision.net.il
,םכתורישל

חוטיבל דרשמ "ןומרח"

יתפרצ בקעי יתפרצ םענ


Noam Sarfati is part of the BizWiz!System.Search BizWiz

BizWiz is a valuable resource if you are buying or selling a product or service.


Noam Sarfati
presents Access Business Online's Magic Files.
Access Business Online's Magic Files

Access Business Online's Magic Files are a Copyright and Trademark property of Rainbow Page, Inc.This page written by using HebWeb 1.01 (R). (C) All rights reserved to Eyal Orbach.
Best view with 800x600 resultion or above.