Laman Utama

Jabatan Patologi Hospital Alor Setar


                               Hospital Alor Setar ( Baru / Dalam Pembinaan)


(Kandungan)
Alamat I Telefon I Fax I Sambungan Telefon Unit I E-mail I Pengenalan I Unit I Wawasan I Visi I Misi I Anggota I Strategi
Nilai-nilai Murni I Fungsi I Piagam Pelanggan I Perkhidmatan Yang Ditawarkan I Waktu Perkhidmatan I Borang Permohonan Ujian
Tiub Yang Digunakan I Keputusan Ujian I Anggaran Normal I Program Jaminan Kualiti I Aktiviti Kualiti Yang Dijalankan
Keselamatan I Pencapaian Perkhidmatan I Latihan Yang Dianjur dan  Diikuti


Alamat:Jabatan Patologi, Hospital Alor Setar
Lebuh Raya Darul Aman
05100 Alor Setar
Kedah Darul Aman
Telefon: 04-7303333, 7303353, 7323615, 7303519, 7323230, 7303117
Fax: 04-7323770
Sambungan Unit:
 
Pentadbiran: 331, Hematologi: 243, Histopatologi: 244, Sitologi: 275, 
Tabung Darah: 303, Bakteriologi: 352, Serologi: 410. Patologi Kimia: 242.
E-Mail: mosyarz@tm.net.my

Pengenalan:
    Jabatan Patologi Hospital Alor Setar adalah satu daripada beberapa Perkhidmatan Sokongan Klinikal yang sama pentingnya seperti Jabatan lain di Hospital ini dalam membantu pendiagnosan penyakit.
     Merupakan makmal pusat bagi seluruh Negeri Kedah yang beroperasi 24 jam. Diketui oleh seorang Pakar Perunding Patologi dan mempunyai seramai 86 orang anggota pelbagai katagori yang bertugas dibeberapa unit.

Unit-Unit:
        a). Hematologi.
        b). Histopatologi / Forensik.
        c).
Mikrobiologi (Bakteriologi / Serologi).     
        b). Patologi Kimia.                
        e). Sitologi.
        f). Tabung Darah.

Wawasan:

   
Berusaha dengan sedaya upaya bagi menyedia dan memberi perkhidmatan yang terbaik untuk pelanggan merangkumi amalan pendiagnosan yang menepati syarat piawaian dengan perlaksanaan kerja bersistematik, berautomasi, kos efektif dan penjanaan anggota mahir serta mengujudkan komunikasi positif serta efektif berdasarkan perkembangan teknologi semasa.

Visi:
   
Menyediakan perkhidmatan patologi yang cekap, tepat dan berinovasi berlandaskan system kualiti yang memenuhi kepuasan pelanggan.

Misi:
    Perkhidmatan Patologi akan menjadi satu perkhidmatan yang cemerlang menggunakan teknologi yang sesuai, terkini dengan anggota yang berilmu, berjiwa murni, peka terhadap keperluan pelanggan berteraskan budaya kualiti dan kerja berpasukan serta professionalisma demi kecemerlangan rawatan pesakit.

Anggota:

Bil

Nama Jawatan  

Gred  

Unit  

Jumlah  
1

Pakar Perunding Patologi  

U 1

Histopatologi/Pentadbiran  

1
2

Pakar Patologi (Haematologist)  

U 2

Hematologi  

1

3

Pakar Patologi (Kontrak)  

U 2

Hematologi/Histopatologi

1
4 Pakar Patologi(Memangku)   U 2 Histopatologi   1
5 Pegawai Perubatan   U 3 Histopatologi   1
      Tabung Darah 1
6 Pegawai Sains (Kimiahayat) C 2 Patologi Kimia 1
7 Pegawai Sains (Kajikumam)   C 2 Mikrobiologi 1
8 Pegawai Sains (Kimiahayat)   C 3 Patologi Kimia 2
10 Juruteknologi Makmal Perubatan   U 6 Pentadbiran Jabatan   1
11 Juruteknologi Makmal Perubatan   U 7 Tabung Darah 1
      Patologi Kimia 1
      Mikrobiologi 1
      Hematologi 1
Histopatologi 1
12 Pembantu Perubatan U 7 Forensik 1
13 Juruteknologi Makmal Perubatan   U 8 Tabung Darah 9
      Patologi Kimia 9
      Mikrobiologi 11
      Hematologi 4
      Histopatologi 5
      Sitologi 2
Klinik Dada 2
14 Jururawat Terlatih   U 8 Bakteriologi 1
      Tabung Darah 2
15 Penolong Pegawai Penerangan   S 5 Tabung Darah  1
16 Pembantu Tadbir   N 9 Pentadbiran Jabatan  1
17 Pembantu Teknologi Makmal Kanan   U 13 Patologi Kimia 1
18 Penolong Jururawat Kanan   U 13 Tabung Darah 1
19 Pembantu Teknologi Makmal Perubatan   U 14 Tabung Darah 2
Klinik Dada 2
      Patologi Kimia 1
      Mikrobiologi 2
      Hematologi 1
      Sitologi 2
      Pentadbiran 1
20 Pembantu Tadbir Rendah   N 11 Pentadbiran Jabatan  1
21 Atendan Kesihatan Kanan   U 15 Bakteriologi 1
22 Atendan Kesihatan U 16 Tabung Darah 2
    Patologi Kimia 1
 

 

  Mikrobiologi 1
      Kaunter Jabatan 2
  Histopatologi 1

JUMLAH

    86


Strategi
:
    Menggunakan teknologi serta metadologi yang sesuai dan sepadan dalam menentukan keberkesanan perkhidmatan mengikut arus kemajuan.  


Nilai-nilai Murni:


Fungsi:


Piagam Pelanggan:


    Tabung Darah:
   


    Hematologi:


    Patologi Kimia:


    Bakteriologi:


    Serologi:


    Sitologi:


    Histologi:


    Pentadbiran:


Perkhidmatan Yang Ditawarkan:

   
Unit Patologi Kimia:

   
    
A).Ujian Segera (Perkhidmatan 24 Jam).  

                * Amylase
                *
Bilirubin—Capillary dan venous.
                * Blood gases.
                * Blood Urea.
                *
Serum Electrolyte—Sodium, Potassium dan Chloride.
                *
Calcium.  
                *
CSF—Biochemistry/FEME.  
                *
Urine Ferric Chloride for salicylate.
                *
Fibrinogen.
                *
Glucose.  
                *
Inorganic Phosphate.
                *
Urine paraquat.
                *
G6PD Deficiency (Jumaat dan Cuti Am)

   
     B).Ujian Rutin:  
               
*
Semua ujian seperti dalam senarai SEGERA.
               
* Acid Phosphatase (Total, Prostatic and Fraction).
   
             * Alanine Transaminase (ALT atau SGPT ).
               
* Albumin.
               
* Alkaline Phosphatase.(ALP).
               
* Ammonia (secara temujanji).
               
* Apts test.
               
* Aspartate Amino Transferase(AST atau SGOT).
               
* Bence Jones Protein (Kualitatif).
               
*
Creatine Kinase (CK).
               
* Creatinine.
               
* Creatinin Clearance.
                * Cryoglubulin.
               
* Diastase.
               
* Fluid Biochemistry:
   
                         Pleural, Peritoneal, Gastric & Knee Aspiration  (Uric Acid Crystal).
               
* G6PD-(Glucose -6-Phosphate -Dehydrogenase).
                * Glubulin
                *
GTT
                *
Hb A1C
               
* Lactate Dehydrogenase.
               
* Liver Function Test(LFT) 
                            Protein, Albumin, Globulin, A/G ratio, Bilirubin, Alkaline Phosphatase, 
                            Alanine Amino Transferase.
                *
Magnesium.
               
* Osmolality.
                *
PH.
               
* Protein.
                *
Stone Analysis.
               
* Total Cholesterol dan Fasting serum lipids. (Total Cholesterol, Triglycerides,         
                            LDL-Cholesterol and HDL –Cholesterol).
                * Uric Acid.
                *
Urine Analysis.
   
                         UrineFEME, Albumin, Sugar, Bilirubin, BilePigment, Urobilinogen,             
   
                         Phorphobilinogen, Homocystine &  Acetone.
                *
Xylose Absorption Test.

   
     C). Ujian Khas:
               
*
Beta- Human Chorionic Gonadotrophin.
               
* Cancer markers.
                       
- Alfa-Fetoprotein.
                       
- Carcino Embryonic Antigen (CEA).
                       
- Ca 19-9
                       
- Ca 125
                       
- Ca 15-3
               
* Cortisol.
               
* Cholinestrase.
                *
Ferritin.
               
* Fertility Hormone,
                       
- Estradiol. 
                       
- Folicular Stimulating Hormone (FSH).
                       
- Luteinising Hormone(LH).  
                       
- Prolactin.
                       
- Progesterone (D 21).

                * Thyroid Function Tests.
                       
- Thyroid Stimulating Hormone(TSH).
                       
- Free Thyroxine ( F T4)
                       
- Free Triiodothyronine (T 3).

               
* Fructosamine.
                * PSA (Prostate Spesific Antigen  
                * Serum B12 dan Folate.  
                * S
pecific Proteins.
                       
- Ig A
                       
- Ig M
                       
- Ig G
                       
- C3 & C4

               
* Ujian-ujian dadah merbahaya dalam air kencing.
                       
- Codeine
                       
- Cannabis
                       
- Morphine.    
   
              

    Unit Mikrobiologi:
        A). Serologi:

                * Anti-Streptolysin O titre (ASOT).
                * Anti-mitochondrial Antibody. (AMC).
                *
Anti-Thyroglobulin antibody. (ATG)
               
* Anti-HBe
               
* Anti-HBc  (Total)
                *
Anti-HCV.
               
* Anti-HIV.
               
* Anti-nuclear Antibody (ANA).
                *
Chlamydia trachomatis. (secara temujanji).
               
* Cytomegalovirus antibody (CMV).
                * Cryptosporidium.  (secara temujanji).
                * Dengue Ig M
                *
Double stranded DNA.
               
* Haemagglutination  test for Treponema Pallidum( TPHA).
                * Hepatitis B surface Antigen. (HB s Ag )dan Confirmatory HB s Ag.
                *
Hepatitis B surface Antibody.
               
* Hepatitis Be Antigen (HBe Ag).
                * Herpes simplex. ( secara temujanji )
                *
Indirect Immunoperoxidase test for Rickettsia ( IIPR ).
               
* Mycoplasma pneumoniae. 
               
* Monospot test.
               
* Particle Agglutination Test For HIV 1/ 2.
               
* Pneumocystis carinii.  (secara temujanji).
               
* Rheumatoid Factor (RA factor).  
                *
Rubella antibody.
               
* Test for Toxoplasma gondii antibody.
               
* Urin Pregnancy test.(UPT)
                *
VDRL ( RPR card test).-serum and CSF.
               
* Widal test.
   
     

       B). Bakteriologi:
   
             * Ujian Klinikal.
                       
- Blood film for malaria parasite.(BFMP).
                       
- Gram Stain, Indian Ink stain
                       
- Stool  FEME
                       
- Stool for Occult blood.
                       
- Stool for reducing sugar.
   
                     
   
             * Ujian Rutin.
                       
- ATTEST  
                       
- Cryptococal Antigen
                       
- In – Use Test for disinfectants
                       
- Latex Agglutination test for Bacterial Antigen .  
                       
- Spesimen untuk Culture and Sensitivity (C & S)
                       
- Spesimen untuk Fungal culture.
                       
- Semen  Analisis dan sperm-Wash. (Dibuat secara temujanji).
   
 

    Unit Histologi: 
            * Menyediakan perkhidmatan Histopatologi  bagi semua kes-kes pembedahan, biopsi     
              
(segera&  Biasa) dan Bedah-Siasat bagi seluruh negeri Kedah.
            * Menyediakan perkhidmatan Frozen Section bagi kes-kes di Hospital Alor Setar.  
            *
Histochemical Stain:
                       
- Acid Fas
                       
- Alcian Blue
                       
- Amyloid / Congo Red
                       
- Giemsa Stain  
                       
- Gordon and Sweets (reticulin)
                       
- Gram Stain
                       
- Grimeleus
                       
- Grocott –Gomori Metanamine Silver (GMS).
                       
- Mason Fontana
                       
- Masson Tricrome
                       
- Methylene Blue
                       
- Periodic Acid Schiff (PAS) / Diastase
                       
- Prussian Blue
                       
- Quick – Dip (Helicobacter pyelorii)
                       
- Schmorl (Melanin)
                       
- Sudan Black
                       
- Toludin Blue
                       
- Verchoff (Elastic)
                       
- Von Kossa

            *Immunohistochemical Stain
                       
- Alfa – fetoprotein
                       
- AntI-humen melanoma (HMB 45)
                       
- Epithelial Marker
   
                             o       EMA
   
                             o       CK AE 1 & AE 3
   
                             o       CK MNF 116
                       
- Estrogen Receptor
                       
- Leucocyte marker
   
                             o       BCL 2 oncoprotein
   
                             o       BCL 6 protein
   
                             o       CALLA (CD 10)
   
                             o       CD 23
   
                             o       CD 43, 5
   
                             o       Cyclin D 1
   
                             o       Kappa / lambda
   
                             o       Ki 1 / Ber H 2 / CD 30
   
                             o       L 26 (B cell marker)
   
                             o       LCA
   
                             o       Myeloid / Histiocyte
   
                             o       UCHL 1 (T cell marker)
                       
- Mesenchyma (Non-neuro)
   
                             o       Actin
   
                             o       Desmin
   
                             o       Endothelial Cell (CD 31)
   
                             o       Myo – D1
   
                             o       Myoglobin
   
                             o       Vimentin
                       
- Neoroendocrine
   
                             o       Chromogranine
   
                             o       MIC 2 / CD 99
   
                             o       S 100
   
                             o       Synoptophysin
   
                    
    Unit Sitologi:
           
* Menyediakan perkhidmatan Biopsi Sedutan Jarum Halus.(FNAB).
            * Menyediakan perkhidmatan Screening dan pendiagnosan spesimen PAP smear.
           
* Menyediakan perkhidmatan Sitologi bagi:     
                       
- Cecair badan (body fluid), 
                       
- Bronchial Brushing dan  Bronchial Washing.  
                       
- Kahak (sputum).
                       

    Unit Hematologi:
            * Asai  faktor VIII.(Factor VIII assay ).
            *
Asai faktor IX.( Factor IX assay).
           
* Asai Perencat Faktor VIII dan IX.( Factor VIII & IX  inhibitor screening assay).
           
* Gambaran darah lengkap.(Full Blood Picture)
           
* Masa Pembekuan darah(CT).  
            *
Masa Prothrombin(PT / INR) 
           
* Masa Thromboplastin Separa(PTT) atau Masa Thromboplastin Separa dengan Kaolin(PTTK).
            *
Masa thrombin.
            * Pemeriksaan sumsum tulang(Bone marrow Aspiration).
            * Ujian Kerapuhan Osmosis(Osmoticfragility test-OFT)
           
* Ujian Sitokimia sumsum tulang.(PAS, Peroxidase, NSE)  
           
* Ujian Alkali Neutrofil/Leukosit(NAP/LAP  Score).
            *
Ujian hasil degradasi Fibrinogen.(FDP).Di- Dimer.
           
* Ujian Serum Berasid (Acidified Serum Test – Ham’s test).
            *
 Ujian Elusi Asid ( Simplified Acid Elution test) / Kleihever test.
           
* Ujian Sabit untuk HbS (Sickling test for HbS)
            *
 Ujian Hb.Elektrophoresis.
           
* Ujian untuk cell markers darah (CD4 & CD 8) untuk HIV and AIDS.
            *
 Urin untuk Hemoglobin dan Hemosiderin.
           
* CSF untuk Blast Cell.
            *
 ESR (Erytrocytes Sedimentation rate).
           
* Mengesan Antinuklear antibody( LE cells ).
            * Ujian Antikogulen Lupus Screening.

    Unit Tabung Darah:
            * Menyediakan perkhidmatan pungutan darah dan komponen dari penderma darah di Tabung 
               darah secara conventional dan Apheresis.
            * Menyediakan perkhidmatan pungutan darah penderma melalui Tabung Darah bergerak.
           
* Menyediakan komponen-komponen darah  dari darah yang dipungut secara conventional. 
            * Membekalkan darah dan komponen darah kepada pesakit secara GXM  atau GSH.
           
* Menyediakan perkhidmatan pengesanan antibodiseperti ujian: 
                       
- Antibody Screening.
                        
- Antibody Identification. 
                        
- Anti-D Titre.   
                       
- Coombs Test-Direct/Indirect. 
                        - Hemolysin -O-Titre. 
            
* Menyediakan perkhidmatan ujian penyiasatan Reaksi Pemindahan Darah.
            * Lain-lain Ujian seperti ABO Grouping dan Rh Typing.
            * Lain-lain Perkhidmatan: 
                        
- Memberikan Counseling dan ulangan sampel darah untuk ujian pengesahan selepas 
                           didapati +ve pada ujian tapisan.
                        
- Penyaringan slaid malaria (BFMP) penderma darah.  


Waktu Perkhidmatan:

HARI  SABTU
(minggu ke 2 & 4) 
 AHAD  - RABU  KHAMIS
(minggu 1 & 3)
 KHAMIS
(minggu 2 & 4)
MASA 8.00 pg - 1.00 tgh 2.00 ptg - 4.14 ptg 8.00 pg - 1.00 tgh 2.00 ptg - 4.15 ptg 8.00 pg - 1.00 tgh 2.00 ptg - 4.15 ptg 8.00 pg - 12.45 tgh

Borang Permohonan Ujian:

            - Tiada Nama Pesakit / No Kad Pengenalan 12 angka, Umur / Nama Wad / Jabatan. 
           
- Tiada ringkasan klinikal / diagnosis pesakit di borang permohonan.  
           
- Tiada nama Doktor / tarikh / cop / tandatangan.  
           
- Tiada tarikh dan masa spesimen diambil.
           
- Label / spesimen dan borang tidak sepadan.
           
- Spesimen dalam bekas / tiub / pengawit yang salah.
            - Spesimen tidak mencukupi / hemolyse / clotted.
            - Tiada borang / tiada spesimen / salah borang.
           
- Label dan borang permohonan tercemar.
            - Spesimen darah melebihi 48 jam (GXM) 
   
         - Ujian tidak dijalankan di makmal ini
           
- Borang @ label yang mempunyai tanda-tanda perubahan @ dipotong pada bitiran pesakit.

 

Tiub yang di gunakan:

Bil Bekas / Tiub

Pengawit Yang
di Gunakan

Kegunaan (Ujian) Makmal
1

NaF Oxalate, 2.5 ml atau KF+Na2EDTA  

Sodium Fluoride Oxalate  

Blood Sugar  

Patologi Kimia

2 Cap Biru: 10 ml  

Potassium Oxalate

Fibrinogen  

Patologi Kimia

3 Lithium Heparin 2.5 ml  

Lithium Heparin

BUSE, Ammonia  

Patologi Kimia

4 Cap Putih

Plain

Lipid, Renal Function Test,
Liver Function Test,
Cardiac Enzymes,
Hormonal Assays,
Amylase, Calcium, Phosphate,
Magnesium, Cholinestrase

Patologi Kimia

5 Bullet Tiub  

Plain

Pediatric cases for SBV  

Patologi Kimia

6 Capillary Tiub (red ring)  

Heparin

Serum Bilirubin (Neonate)  

Patologi Kimia

7

Cap Kuning (baby)  
Cap Pink (Adult)  

Trisodium Citrate  

PT, APTT, FDP, INR, Factor Assay.  

Hematologi

8 Cap Pink

EDTA

ESR  

Hematologi 

9

Cap Hijau

Plain

Full Blood Picture, CD4, CD8, Electrophoresis, Asid Elution Test.

Hematologi 

10 Slaid  

Plain

BFMP  

Bakteriologi

11

Botol Universal (Plastic)  

Sterile

Urine DDA, Body Fluid  

Patologi Kimia 

12 Botol Universal

Plain Sterile

Urine C&S, AFB Spesimen
Sputum, Body fluid,  
CSF, Cytology spesimen.

Bakteriologi,
Sitologi  

13 Botol Bijou  

Plain

Urine FEME  

Patologi Kimia

14

Bekas Palstik dengan sudu.

Plain

Stool EH, Occult Blood & FEME

Kajikuman

15

Carry Blair (Swab)  

Carry Blair Media

Stool, HVS, Pus, eye, Ear swab.  

Kajikuman

16 Botol 'Blood Culture' (Pink cap)  

-

Darah Kanak-kanak (1-3 ml)  

Kajikuman

17

Botol 'Blood Culture' (Blue Cap)  

-

Darah Dewasa (3-5 ml)  

Kajikuman

18 Tiub Heparinised (Cap orange, Unit sitologi).  

Lithium Heparin

Chromosome studies

IMR, LPPKN

19 Bekas Spesimen  Bersesuaian saiz dengan Tissue.  

10% Formalin

Histopathology Examination. (HPE).  

Histopatologi.

20

Plastic Tube

Plain

All Serological Test

Serologi

 

Keputusan Ujian:

Anggaran Normal:


Program Jaminan Kualiti:


Aktiviti Kualiti Yang di Jalankan:

UNIT  

AKTIVITI  

TAHUN

TAJUK  

JABATAN

KMK  

1996

KEPUTUSAN UJIAN SEGERA LEWAT DI TERIMA OLEH PELANGGAN

1997

PENGURUSAN SPESIMEN UJIAN MAKMAL SEGERA BERSISTEMATIK DAN BERPENGAWASAN  

1998

PENAMBAHBAIKAN KEPUTUSAN UJIAN SEGERA LEWAT DI TERIMA OLEH PELANGGAN
1999/2000

INCREASED IN WORKING DONOR

ISO 9002, ISO/IEC 17025

1999   PROSEDUR KUALITI, ARAHAN KERJA, MANUAL TEKNIKAL DAN LAIN-LAIN YANG BERKAIATAN UNTUK JABATAN DAN UNIT-UNIT.  

HISTOPATOLOGI

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN 1997 TAT LAPORAN HISTOLOGI  
1999 PERKHIDMATAN FROZEN SECTION  
LAPORAN HISTOLOGI KENSER PAYA DARA DAN HIRSCHPRUNG  

2000

LAPORAN HISTOLOGI SECARA  BERFORMAT (KOMPUTER FORM)  

INOVASI

1996

PENGESANAN HELICOBACTER PYLORII MELALUI KAEDAH PENCELUPAN DIP-QUICK  
AUDIT

1997

PENGODITAN TAT UNTUK KES SEGERA  

2000

THE SPECIFICITY OF THE RECTAL SUCTION BIOPSI IN THE DIAGNOSIS OF HIRSCHPRUNG’S DISEASE.  

SITOLOGI

INOVASI

1997

PENYEDIAAN SEL BLOK DARI SLAID BIOPSI SEDUTAN JARUM HALUS  
AUDIT

1999

PENGODITAN KES BIOPSI CERVIX BERBANDING DENGAN KEPUTUSAN PENYARINGAN PAP SMEAR  

TABUNG DARAH  

INOVASI

1999

KAEDAH PENYIMPANAN BEG DARAH DALAM PETI SEJUK SECARA vertical
HSA

1997

INDISCRIMINATE REQUAST FOR GROUPING AND CROSS-MATCH OF BLOOD  

1998

WASTAGE OF BLOOD COMPONENT IN CLINCAL PRACTICE  

MIKROBIOLOGI

HSA

1997

PERATUS PEMENCILAN MIKRO ORGANISMA YANG PATOGEN ADALAH RENDAH BAGI SPESIMEN AIR KENCING UNTUK UJIAN KULTUR & SESITIVITI  

1998

INDISCREMENATE REQUAST FOR LATEX AGGLUTINATION TEST FOR CSF  

HEMATOLOGI

HSA

1999/2000

AN APPOPRATE REQUEST OF HB ELECTROPHORESIS  

PATOLOGIKIMIA

HSA

1998

THYROID FUNCTION TEST

INOVASI

1999

CUVETTE INSERTERKeselamatan:

Sisa klinikal kumpulan A.

Sisa klinikal / makmal

Bekas yang digunakan Cara pelupusan

 Cotton wool, Glove, Swab,
 Gauze, Disposables and     
 contaminated hand    towel

Plastik kuning dan dilabelkan

Incineration


Sisa klinikal kumpulan B:

Sisa klinikal / makmal

Bekas yang digunakan Cara pelupusan

 Peralatan tajam, Syringe dan  
 needle, Broken slides / glass,
 Scalpel / blades / lancets,  
 
Applicator stick, Glass pipettes.

Sharp Bin

 Incineration @ Landfill.

 
Sisa klinikal kumpulan C.

Sisa klinikal / makmal

Bekas yang digunakan

Cara pelupusan

 Expired blood, 
 Blood component, Blood and 
 container, Culture Plate, 
 Sputum specimen, Body fluids,   
 Stool specimen.

Beg plastik biru

 -Otoklef atau hot air oven 160° C selama 2 jam dan kemudian di masukkan ke dalam beg plastik kuning untuk Incineration. 
 
 -Container boleh di basuh dan digunakan semula. 

 Surgical tissue

Beg plastik kuning
(tentukan fixative telah dibuang)

Incineration.


Sisa klinikal kumpulan D  

Sisa klinikal / makmal

Bekas yang digunakan

Cara pelupusan

 Sera, kontrol dan kalibrator.  

Beg plastik biru  

 Otoklef atau hot air oven 160° C  selama 2 jam dan kemudian di masukkan ke dalam beg plastik kuning untuk Incineration. 

   
Sisa klinikal kumpulan E  

Sisa klinikal / makmal

Bekas yang digunakan

Cara pelupusan

 Disposable urine container.

Beg plastik biru  

 Otoklef atau hot air oven 160° C selama 2 jam dan kemudian di masukkan ke dalam beg plastik kuning untuk Incineration. 

 

Sisa kimia.

Sisa Kimia makmal

Bekas yang digunakan

Cara pelupusan

 Pepejal:
     Seperti Phosphorus putih 
 
Cecair: 
     Seperti Formaldehydes.  

Botol dan labelkan  

 - Pelupusan dengan sebut harga
 - Jabatan Kimia  
 - Jabatan Alam Sekitar.  

   

Sisa Radioaktif.

Sisa Radioaktif

Bekas yang digunakan

Cara pelupusan

 - Sisa cecair radioaktif selepas 
   ujikaji.  

 -
Sisa RIA (Radioimmunoassay).  

 - Bekas khas (berlabel)  


 -Sink khusus yang mengalir  
  terus ke ‘Sewage tank’  

 - PUSPATI


 -Untuk membuang bahan 
  radioaktif yang telah lemah dan 
  masih melebihi ‘Half life’.  

       

Sisa pressurised containers.

Sisa Radioaktif

Bekas yang digunakan

Cara pelupusan

 Bekas spray TLC

 Gaseous tank.  

  LIP Freeze (to fix slide)  

  Histo Freez (rapid cooling)  

 Fire extingguisher.  

Beg plastik hitam  

 -Secara sebut harga.

 -Pelupusan domestik.

 -Hantar semula keSyarikat  
 pembekal.


Sisa domestik

Sisa domestik

Bekas yang digunakan

Cara pelupusan

 Kertas / kertas tisu yang tidak 
 tercemar / Plastik / Kotak-kotak  /
 cardboard.  

  Perabut,  

  Peralatan makmal (instrument)
  

Beg plastik hitam(Perabut, Peralatan makmal harus di Dekontiminasi dan bersihkan dengan 1% Sodium hyperchlorid kemudian dihantarkan ke stor pelupusan)  

 Majlis perbandaran.  

Beg plastik berwarna dan berlabel

hitam

Sisa am

Kuning

Incineration
Biru Otoklef

 
Pencapaian Perkhidmatan:

Bil

Disiplin

1998
1999
2000

1

Hematologi 188,582 202,237 241,715
2 Bakteriologi 347,755 349,331 317,214
3 Sitologi 23,160 20,824 22,740
4 Serologi 164,939 157,611 153,06
5 Histopatologi 29,699 46,911 46,656
6 Patologi Kimia 470,423 561,266 664,264
7 Medicolegal 1,234 149 453
8 Tabung Darah 139,657 138,866 167,484
  JUMLAH 1,365,44 1,478,509 1,613,590


Latihan Yang Dianjurkan dan Diikuti:

Bil Pengendali
/Tempat
Kursus Yang di anjur Kursus yang 
di ikuti  
Peserta  

Tarikh

Jumlah Peserta
1 Unit Patologi Kimia Pengendalian Chemistry Analyser   - Juruteknologi Makmal Perubatan on call   1 bulan

20

2 Unit Patologi Kimia Urinalysis - Pegawai Perubatan

1 minggu

18
3 Jabatan Patologi / Semua Unit Praktikal Diploma Juruteknologi Makmal Perubatan - Pelatih Diploma Juruteknologi Makmal Perubatan dari IMR Semester 4 – 5

2/1/2000 hingga
30/11/ 2000

14
4 Unit Hematologi Latihan Pengendalian Makmal Hematologi dan Tabung Drah   - Pegawai Perubatan Jabatan Patologi Hospital Sungai Petani  

26/1/2000 hingga 16/2/2000

1

5 Unit Kajikuman Attachment Cara pengendalian Ujian Kajikuman   - Juruteknologi Makmal Perubatan U 8 Hospital Langkawi   7/2/2000 hingga 10/2/2000 1
6 IMR / Kuala Lumpur - Protein Analysis 
and its Interpretation  
Pegawai Sains C2 Puan Sharifah Nor’Ashikin bt. Syed Hussein  

22/2/2000 hingga 24/2/2000

1
7 Infection Control Unit Ipoh Hospital   - Attachment 
Infection Control  
Jururawat Terlatih Unit Nosocomial Infection  

3/3/2000

1
8 Chemopharm/ Shangrila Hotel Pulau Pinang. - QC & QA Pakar Patologi U1, U3, Pegawai Sains C2, C 3, Juruteknologi Makmal Perubatan U7. 23/3/2000 12
Jabatan Patologi / Semua Unit Praktikal Patologi - Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Pertanian Malaysia dari bidang Bio Perubatan dan Bio Teknologi   20/3/2000 hingga 17/3/2000

12

10 Jabatan Patologi / Semua Unit Praktikal Diploma Juruteknologi Makmal Perubatan   - Pelatih Diploma Juruteknologi Makmal Perubatan dari USM Semester 4 – 5  

26/3/200 hingga
14/4/ 2000

5

11 Hospital Alor Setar   Kursus Peningkatan Atendan Kesihatan   -

Atendan Kesihatan Makmal.
(3 Anggota setiap sesi

28/3/2000,
8/4/2000 dan  11/4/2000

9
12

Abbott Diagnostics/ Langkawi

- Updates in
Immunoassay
Automation

Pegawai Sains C 3

14/4/2000 hingga 16/4/2000

1
13 Bahagian Pembangunan / Hotel Nikko Kuala Lumpur   - Konferens Kebangsaan Hematologi ke 3 Pakar Patologi/Hematologi 28/4/2000 hingga 30/4/2000 1
14 IMR / Kuala Lumpur - Clinical and Laborotory approach to the
diagnosis of inborn 
errors of metabolism
in Malaysia
Pegawai sains C 3 8/5/2000 1
15 IMR / Kuala Lumpur - Bengkel Parasitological Diagnosis: 
Back to basic.
Juruteknologi Makmal Perubatan U 8 Unit Mikrobiologi 8/5/2000 hingga 13/5/2000 1
16

Jabatan Kesihatan dan Jabatan Patologi / Hospital Alor Setar

Penyelarasan dan pengumpulan data healt management information system on report of laboratory workload, blood bank serta masalah yang berkaitan - Pakar Patologi, Pegawai Sains, Juruteknologi Makmal PerubatanU7 Jabatan sebagai pesyarah dan Pegawai Sains, Juruteknologi Makmal PerubatanU7 dari Makmal Hospital  Daerah   22/5/2000 35
17 En. Thairuchelvan dari HKL / Unit Hematologi HAS - Latihan Coagulation 
and Lab set-up  

Semua Anggota Unit Hematologi , En Sobri dari Hospital S Petani dan Puan Mariam Chin dari Hospital Kulim

6/6/2000 hingga 7/6/2000 11
18 Institute Kesihatan Umum / Kuala Lumpur   - Evidence based
practice in healt care  
Pegawai Sains   12/6/2000 1
19 Jabatan Patologi HKL / Rivera View Melaka   - Bengkel Penyediaan Dokumen Jabatan Partologi   Pakar Patologi U1, U2, Pegawai sains C2, Juruteknologi Makmal Perubatan U7   16/6/2000 hingga 21/6/2000

5

20 Biofocus / Kuala Lumpur   - Pengendalian Alt 
Olympus AU 640 Chemistry Analyser  
Pegawai Sains C3 Juruteknologi Makmal Perubatan U8   24/7/2000 hingga 25/7/2000

2

21 IMR / Kuala Lumpur   - QAP for Phatology Services, Review of Progress Future 
direction
Pegawai sains Kimia hayat   24/7/2000 hingga 26/7/2000

1

22 Biofocus / Kuala Lumpur   - Bengkel LIS   Pegawai sains C2, Juruteknologi Makmal Perubatan U7

7/8/2000 hingga 9/8/2000

2
23 MACB / Kuala Lumpur   - MACB Scientific Meeting   Pegawai Sains   13/8/2000 hingga 15/8/2000   1
24

IMR / Kuala Lumpur

- Bengkel Polosi dan Prosedur Berkaitan Ujian Dadah   Pegawai Sains   28/8/2000 hingga 29/8/2000

1

25

IMR / Kuala Lumpur

- Seminar Orientasi Kenaikan Pangkat Gred U7  Juruteknologi Makmal Perubatan U 7   11/9/2000

2

26 Saluran Bakti / Hospital Kuala Nerang   User Training for Spertrophpotometer Pegawai Sains /
Juruteknologi Makmal Perubatan
2/10/2000 4
27 Unit Kimiahayat   Attachment Biokimia   - Juruteknologi Makmal Perubatan U8   3/10/2000 hingga 5/10/2000  1
28 Unit Kimia Hayat   Latihan Pengendalian LIS   -

Juruteknologi Makmal Perubatan
Pegawai Sains C 3

8/10/2000 hingga 9/10/2000 6
29 Abbott / Kuala Lumpur   - Up dates on high 
end Laboratory instrument Automation Seminar  
Pegawai sains   16/10/2000

1

30 Jabatan Patologi Hospital Alor Setar / Hotel Park Avenue, Sungai Petani   - Bengkel Kearah Kecemerlangan Perkhidmatan Patologi dan Transfusi Negeri Kedah Darul Aman   Pakar Patologi, Pegawai Perubatan, Pegawai Sains, Juruteknologi Makmal Perubatan U 6, U7, dan U8. Pembantu Teknologi Makmal Perubatan U 13 Pembantu Perubatan U 7, U 8 28/10/2000 hingga 1/11/2000 35
31 Mfq Asia / Pulau Pangkor   - Kursus ‘Developing ISO / IEC 17025 Implementation Champions’   Pegawai Sains C2, Juruteknologi Makmal Perubatan U7   5/11/2000 hingga 10/11/2000

3

32 Bio-Focus / Kuala Lumpur   - Olympus User Meeting,   Pegawai Sains   9/11/2000 2
33 Mfq Asia / Vistana Hotel Kuala Lumpur   - Kursus Develaping 
a Quality Manual ISO / IEC 17025,  
Pegawai Sains / Juruteknologi Makmal Perubatan 6/12/2000 hingga 8/12/2000 3

 

Nasional, Institut Penyelidikan Perubatan
Alor Setar,
Ipoh, Johor Bharu, Kangar, Klang, Kota Bharu, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Kuala Terengganu
Kuantan,
Kuching, Melaka, Pulau Pinang, Pusat Darah Negara, Putrajaya,
Selayang, Seremban


url: 
www.reocities.com/patologikkm/homepage.htm

 

e-mail:
patologikkm@yahoo.com

 

ISO/IEC 17025 : 1999


Kemaskini Terakhir: 22-07-2001 02:19 PM


Panduan Telefon

Hak Cipta Terpelihara© patologikkm 2001. Design by:mosyarz

 e-mail:
mosyarz@tm.net.my


PENAJA