ประวัติ ผบ.พัน.ท่านปัจจุบัน

พ.ท. ธนศักดิ์     เคี่ยมทองคำ

ผบ.ร.๑๙ พัน.๑

เกิด - ที่ ๑๗๑ / ๒๗๑ หมู่ที่ ๒ ต.คลองถนน อ.บางเขน กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๒๖ มกราคม ๒๕๐๓
การศึกษา
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย พ.ศ. ๒๕๑๘
- สำเร็จโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๒๐
- สำเร็จโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๒๕
การศึกษาเพิ่มเติม
- หลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ ๑๒๖ พ.ศ. ๒๕๒๓
- หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๒๔
- หลักสูตรพลซุ่มยิง พ.ศ. ๒๕๒๖
- นายทหารปฏิบัติการจิตวิทยาระดับหน่วย รุ่นที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๒๗
- ชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๗๐ พ.ศ. ๒๕๒๘
- ชั้นนายพัน รุ่นที่ ๔๙ พ.ศ. ๒๕๓๑
- หลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ.ชุด ๖๘ พ.ศ. ๒๕๓๓
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ( การทหาร ) พ.ศ. ๒๕๓๕
- นายทหารปลัดบัญชี ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๔๐
.............- ชั้นนายพันทหารราบประเทศออสเตรเลีย ค.ศ. ๑๙๘๗
ยศทหาร
- ว่าที่ร้อยตรี ( เหล่า ร. ) ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕
- ร้อยตรี                            ๑ ตุลาคม ๒๕๒๕
- ร้อยโท                            ๑ ตุลาคม ๒๕๒๖
- ร้อยเอก                           ๑ ตุลาคม ๒๕๒๙
- พันตรี                             ๑ ตุลาคม ๒๕๓๒
- พันโท                             ๑๗ เมษายน ๒๕๓๙

ตำแหน่งรับราชการทหาร

- ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๒ พัน.๒ รอ.    ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗
- ผบ.ร้อย.อวบ. ร.๒ พัน.๒ รอ.   ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๐
- ฝอ.๓ ร.๒ พัน.๒ รอ.  ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒
- ประจำ รร.สธ.ทบ.สบส.   ๓ ตุลาคม ๒๕๓๒
- รอง ผบ.ร.๙ พัน.๓   ๒ ตุลาคม ๒๕๓๓
- ผช.หน.ฝ่ายยุทธการ ฝ่ายอากาศ พล.ร.๙   ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๘
- หน.ฝกบ.พล.ร.๙  ๑๗ เมษายน ๒๕๓๙
- หน.ฝกบ.พล.ร.๙  ๑๗ เมษายน ๒๕๓๙
- ผบ.ร.๑๙ พัน.๑ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐

ราชการพิเศษและราชการสนาม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประวัติโดยสังเขป .... สงครามปี พ.ศ.๒๓๒๘... โครงการของหน่วย..... โครงการสวัสดิการ

หน้าแรก