โรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯ                            

HOME / ข้อมูลพื้นฐาน / แนะนำสถานศึกษา / แผนการจัดการเรียนรู้ / พูดจาประสาคร / แก่นสารการศึกษา  /ลูกไม้ลายไทย /นานาสาระ /  LINKS & GUESBOOK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

แผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หน่วยที่ 1 สิ่งมีชีวิต หน่วยย่อยที่ 2 พืช เวลา 31 คาบ

ทรัพยากรทรงค่า

ใช้สอนวันที่…………เดือน………………………พ.ศ……………

1. สาระสำคัญ

1.1 สปช              - พืชมีลักษณะ ส่วนประกอบและการดำรงชีวิตต่างกัน

                        - พืชให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

           1.2 คณิตศาสตร์ - แผนภูมิรูปภาพเป็นการใช้รูปภาพแสดงจำนวนสิ่งของต่างๆที่เป็นอย่างเดียวกัน

ต้อง เป็นรูปภาพที่เหมือนกันและขนาดต่างกัน

                        - แผนภูมิแท่งเป็นการใช้แท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงจำนวนสิ่งของต่างๆ โดยใช้ความ

สูง หรือความยาวของแต่ละแท่งแสดงจำนวนในแต่ละรายการแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉาก

            1.3 ภาษาไทย - การสร้างนิสัยให้รักการเขียนเป็นพื้นฐานที่ดีในการเขียนเรื่องราวต่างได้

                                    - การเขียนจดหมายส่งข่าวคราวถึงกันถือเป็นการสื่อสารที่แสดงความรักเคารพและ ประหยัด

2. จุดประสงค์

  1. บอกลักษณะและแยกส่วนประกอบสำคัญของพืชได้
  2. บอกหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชได้
  3. บอกผลเสียของการทำลายพืชได้
  4. ปลูกพืชและดูแลใส่ปุ๋ยได้
  5. ทดลองตรวจสอบอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่บางอย่างของพืชได้
  6. ประดิษฐ์ของประดับจากพืชได้
  7. ร้องเพลงและทำท่าทางประกอบเพลงได้
  8. วาดภาพพร้อมทั้งระบายสีได้
  9. ใช้อุปกรณ์ในการเกษตรได้
  10. สามารถปลูกต้นไม้และดูแลรักษาได้
  11. เขียนแผนภูมิแท่งและแผนภูมิรูปภาพได้
  12. สามารถวัดความยาวและคาดคะเนได้
  13. สามารถทำหนังสือเล่มเล็กได้
  14. ทำสมุดภาพเกี่ยวกับใบของพืชได้
  15. เขียนคำขวัญได้
  16. เขียนเรียงความได้
  17. สามรถประกอบอาหารโดยใช้พืชได้
  18. เขียนจดหมายถึงเพื่อน

3. เนื้อหา

            3.1 ลักษณะและส่วนประกอบของพืช

ส่วนประกอบของพืช
ลักษณะของ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล ตา
บอกหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืช

3.2 การดำรงชีวิตของพืช

อาหาร
น้ำ
อากาศ
แสงแดด
ปุ๋ย

3.3 ประโยชน์ของพืช

ใช้เป็นอาหาร
ใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม
ใช้ทำเครื่องใช้
ให้ออกซิเจน
ทำดินให้ชุ่มชื้น
ใช้ทำเครื่องประดับ
ใช้ทำสีย้อมผ้า

3.4 ผลเสียของการทำลายพืช

ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ
ทำให้เกิดความแห้งแล้ง
ทำให้เกิดน้ำท่วม
ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช

4. กิจกรรมการเรียนการสอน

                4.1 ครูให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลง " เพลินชมไพร " (บัตรงานที่ 1 ภาคผนวก) แล้วครูและนัก

     เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลง

               4.2 ครูสนทนาเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับที่มีอยู่ในโรงเรียน ร่วมกันอภิปรายว่าไม้เหลานั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

             ไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกเหล่านั้น

ต้องการอะไร
เรามีวิธีการดูแลรักษาอย่างไร
สรุปเป็นแนวปฏิบัติได้อย่างไร

               4.3 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มจำนวน 5 กลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาในหัวข้อต่อไปนี้

                        กลุ่มที่ 1 ศึกษาลักษณะและส่วนประกอบของพืช

                        กลุ่มที่ 2 ศึกษาหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืช

                        กลุ่มที่ 3 ศึกษาการดำรงชีวิตของพืช

                        กลุ่มที่ 4 ศึกษาประโยชน์ของพืช

                        กลุ่มที่ 5 ศึกษาผลเสียหรือโทษการทำลายป่า

                4.4 ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน

                4.5 ครูทบทวนเรื่องแผนภูมิรูปภาพ ว่าแผนภูมิรูปภาพนี้อาจวางตามแนวนอน หรือตามแนวตั้งก็ได้

                        รูปภาพแทนสิ่งที่เป็นอย่างเดียวกันต้องเป็นรูปภาพเหมือนกัน

                4.6 ให้นักเรียนเขียนแผนภูมิรูปภาพชนิดของดอกไม้ในโรงเรียน

                4.7 ให้นักเรียนวาดภาพต้นไม้และดอกไม้ที่มีในโรงเรียน พร้อมทั้งระบายสี

                4.8 ให้นักเรียนดูตัวอย่างของปุ๋ยที่ครูได้เตรียมมา ปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์

ให้นักเรียนศึกษาวิธีการใช้ปุ๋ย
ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงโดยนำปุ๋ยที่เตรียมมาไปใส่ที่ต้นไม้ที่ปลูกไว้ เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้กระถาง ไม้สวนครัว ไม้ยืนต้น ฯลฯ
มอบหมายให้นักเรียนรับผิดชอบดูแลรักษา
บันทึกการปฏิบัติงาน (ใบงานที่ 2 ภาคผนวก )

                4.9 นำผลงานมารายงานอภิปรายซักถาม เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และการปฏิบัติดู

แลรักษาต้นไม้ เช่น

สาเหตุที่พืชไม่เจริญงอกงามเท่าที่ควร
เพราะอะไรพืชชนิดเดียวกันแต่อยู่ในสถานที่ต่างกัน จึงงอกงามไม่เท่ากัน
พืชต่างชนิดกันทำไมจึงต้องการน้ำไม่เท่ากัน

                4.10 ช่วยกันเสนอแนวความคิดและหาเหตุผลมาสนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและแก้

ปัญหา

                4.11 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับพืชว่าถ้าเราปลูกด้วยตัวเองจะเกิดความภาคภูมิใจ

                          ถ้าเป็นพืชที่รับประทานได้เราสามารถนำไปประกอบอาการได้ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

                4.12 ให้นักเรียนปฏิบัติจริง โดยการประกอบอาหารผัดผักบุ้ง

                4.13 ครูให้นักเรียนเตรียมต้นไม้ที่มีขนาดเล็ก เช่น มะเขือ พริก ต้อยติ่ง ที่มีส่วนประกอบครบ

                          คือ ราก ลำต้น ใบ ดอก เมล็ด ผล และนำส่วนต่างๆ ของขิง มันเทศ ชบา มาศึกษา

ส่วนประกอบที่สำคัญของพืช
ลักษณะของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ตา

                4.14 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มจำนวน 6-3 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเตรียมการทดลองในเรื่องต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 ทดลองเรื่องหน้าที่ของราก

กลุ่มที่ 2 ทดลองเรื่องใบสร้างอาหารได้หรือไม่

กลุ่มที่ 3 ทดลองเรื่องการคายน้ำของใบไม้

                          ครูแจกใบงานให้นักเรียนศึกษาจากใบงานที่ 3 , 4 , 5 (ดูภาคผนวก) แล้วส่งตัวแทนออก

มาทดลองหน้าชั้นเรียน และรายงานผลการทดลอง

                4.15 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ส่วนประกอบของพืช ลักษณะของราก ลำต้น ใบ ดอก และ

                          หน้าที่ของพืช

                4.16 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 - 5 คน จัดทำสมุดภาพ สะสมใบของพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น

ให้บอกสถานที่ที่เก็บมาและการใช้ประโยชน์ของพืชนั้นและระบายสีให้สวยงาม

4.17 ให้นักเรียนเล่นเกมลมเพลมพัด เรื่องประโยชน์ของพืช

                4.18 ครูทบทวนเรื่องการวัดความยาวและการคาดคะเนจนนักเรียนเข้าใจ แล้วให้นักเรียนเตรียม

   เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความยาว ลงไปที่ต้นไม้ที่ตนเองรับผิดชอบแล้วปฏิบัติ

                 4.19 ให้นักเรียนปฏิบัติโดยวัดต้นไม้ของตน

   - รอบต้น ………….. หน่วยที่วัด………….

   - ความสูงของต้นไม้ ………… หน่วยที่วัด ………..

   - ความกว้างของใบ…………….. หน่วยที่วัด …………

   - ความยาวของใบ ……………… หน่วยที่วัด ………..

                 4.20 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

                 4.21 ให้นักเรียนทดลองเรื่องการอนุรักษ์หน้าดิน ตามใบงานที่ 7 (ภาคผนวก)

                 4.22 ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน

                 4.23 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้

                 4.24 ให้นักเรียนร่วมกันเขียนคำขวัญเพื่อเป็นการชักชวนให้รักษาป่าไม้

                 4.25 คัดเลือกคำขวัญที่ดีมาติดที่บอร์ดหน้าชั้นเรียน

                 4.26 ให้นักเรียนเขียนเรียงความเรื่องเรารักป่าไม้

                 4.27 ครูทบทวนการเขียนจดหมายถึงเพื่อน เมื่อนักเรียนเข้าใจดีแล้วให้เขียนจดหมายถึงเพื่อน

   ให้ชักชวนเพื่อนที่อยู่ในชั้นเรียนร่วมกันอนุรักษ์ป่าหรือร่วมกันปลูกป่า

                 4.28 ให้นักเรียนทำหนังสือเล่มเล็กเรื่องป่าไม้ในเมืองไทย

                 4.29 ให้นักเรียนประดิษฐ์ภาพติดฝาผนัง (ใบงานที่ 8)

                 4.30 นำผลงานตามกิจกรรมข้อที่ 4.28 มาใส่กรอบให้สวยงามติดที่ผนังห้องเรียน

                 4.31 ให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และเขียนคำศัพท์ต่อไปนี้

flower         leaf          stick          tree

5. สื่อการเรียน

  1. ต้นพืชที่มีส่วนประกอบครบ
  2. ใบของพืช
  3. กาว กรรไกร
  4. เปลือกไม้
  5. ตัวอย่างคำขวัญ
  6. ปุ๋ยคอก ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
  7. ถุงพลาสติก หนังยาง
  8. แอลกอฮอล์
  9. แป้ง เผือก กระดาษ ไอโอดีน
  10. เกม
  11. เพลง

6. การวัดผลประเมินผล

  1. สังเกตจากความกระตือรือร้นในการเรียน
  2. สังเกตจากการค้นคว้ารายงาน
  3. สังเกตจากการทำงานเป็นกลุ่ม
  4. ตรวจผลงาน

7. การบูรณาการ

                7.1 ภาษาไทย การเขียนเรียงความ , การเขียนคำขวัญ , ทำหนังสือเล่มเล็ก

                7.2 คณิตศาสตร์ แผนภูมิแท่ง , แผนภูมิรูปภาพ , การวัดความยาว

                7.3 กพอ. การปลูกต้นไม้ , การดูแลรักษาต้นไม้ การใช้เครื่องมือ

                      การปรุงอาหาร , การประดิษฐ์ของประดับตกแต่ง

                7.4 สลน. การวาดภาพ , ร้องเพลง

                7.5 ภาษาอังกฤษ อ่านคำศัพท์และเขียนคำศัพท์

 

ใบงานที่ 1

เพลงเพลินชมไพร คำร้อง - ทำนอง  ไม่ทราบผู้แต่ง

รื่นรมย์ชมไพรไม้ในป่า เมื่อได้มาชมแล้วเพลินใจ

นกร่าร้องก้องมาแต่ไกล เสียงกอไผ่เสียดกอดังคล้ายเสียงเพลง

โน่นไม้ยางนี่ไม้ยูง ลิบลิ่วแลสูงเคียงข้างไม้แดง

โน่นไม้สักราคาแพง มองเห็นชะนีโหนห้อยต่องแต่งหลายตัว

โน่นนกยางนี่นกยูง กาเหว่าบินสูงร้องกู่เสียงดัง

นั่นเสียงไก่ขันน่าฟัง นกเขาคืนรังขุนทองร้องส่งคู่คอย

โน่นเสือดำนี่เสือดาว ยืนแยกเขี้ยวขาวชายป่าน่ากลัว

ช้างตัวใหญ่ยืนส่ายหัว ล้วนน่ากลัวฉันยืนรัวสั่นหวั่นใ

 

ใบงานที่ 2

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน

 1. ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ที่บำรุงรักษาชื่อ ……………………………………………………… …
 2. บำรุงเมื่อวันที่ ……… เดือน ………………………. พ. ศ. …………………………………………

 3. ชื่อสมาชิกในกลุ่ม
 4. 1………………………………………………. 2. …………………………………………………..

  3. …………………………………………….. 4.. …………………………………………………..

  5. …………………………………………….. 6. ………………………………………………….

  7. ……………………………………………. 8. ………………………………………………….

 5. อุปกรณ์ที่ใช้ ……………………………………………………………………………………………
 6. ปุ๋ยที่ใส่ …………………………………………………………………………………………………
 7. วิธีการบำรุงรักษา ………………………………………………………………………………………
 8. ………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………..

 9. การเจริญเติบโตเมื่อเทียบกับกลุ่มของเพื่อนๆเป็นอย่างไร ………………………………………………
 10. …………………………………………………………………………………………………………...

 11. ข้อบกพร่องหรือปัญหาที่พบ
 1. ………………………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………………………
 3. ………………………………………………………………………………………………………
 4. ………………………………………………………………………………………………………

      8.     นักเรียนพอใจกับการทำงานกลุ่มหรือไม่ ……………………………………………………………...

  ………………………………………………………………………………………………………….

       9. สิ่งที่กลุ่มเห็นว่าควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. ………

 

ใบงานที่ 3

การทดลองเรื่องหน้าที่ของราก

1. จุดประสงค์ 1. จุดประสงค์ นักเรียนทดลองและอธิบายผลการทดลองเกี่ยวกับหน้าที่ของรากได้

2. อุปกรณ์   1. ผักกระสัง

                    2. สีแดง

                    3. แก้วน้ำ

3. วิธีทำ                                       1. ขุดต้นผักกระสังมา 1 ต้นพร้อมราก

   2. พยายามจุ่มรากต้นผักกระสังลงในน้ำหลายๆครั้ง เพื่อให้ดินที่ติดมาหลุดออก

   3. แช่รากของต้นผักกระสังลงในขวดที่ใส่น้ำผสมหมึกสีแดง

               4. สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีที่ลำต้นผักกระสังภายใน 10 นาที

4. ตารางบันทึกผลการทำกิจกรรม

ลักษณะของต้นผักกระสัง

ก่อนแช่ในน้ำหมึก

หลังแช่ในน้ำหมึก

   
   
   

5. สรุปผลการทำกิจกรรม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ใบงานที่ 4

การทดลองเรื่องใบสร้างอาหารได้หรือไม่

1. จุดประสงค์ นักเรียนทดลองและอธิบายได้ว่าใบพืชสามารถสร้างอาหารจำพวกแป้งได้

2. วิธีทดลอง 1. เด็ดใบพืชที่มีสีเขียวมา 1 ใบ ( เด็ดตอนกลางวัน )

  1. นำใบพืชมาต้มให้เดือดภายใน 1 นาที
  2. นำใบพืชที่ต้มแล้วมาใส่ในหลอดทดลองที่บรรจุแอลกอฮอล์
  3. จุ่มหลอดทดลองลงในข้อ 3 ลงในกระป๋องที่มีน้ำเดือด ต้มต่อ 5- 6 นาที
  4. นำในมาล้างน้ำเย็น เพื่อให้สารสีเขียวหมดไป แล้ววางลงบนกระดาษหนังสือพิมพ์
  5. หยดสารไอโอดีนให้ทั่ว สังเกตสีของใบ
  6. ทดลองหยดสารไอโอดีนลงบนแป้งมัน ผงชอล์ก และกระดาษหนังสือพิมพ์ สังเกตการเปลี่ยนแปลง

3. ตารางบันทึกผลการทำกิจกรรม

  สิ่งที่สังเกต

  การเปลี่ยนแปลงเมื่อหยดสารละลายไอโอดีน

  1. ใบไม้  
  2. แป้งมัน  
  3. ผงชอล์ก  
  4. กระดาษ  

4. สรุปผลของการทำกิจกรรม

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ใบงานที่ 5

การทดลองเรื่องการคายน้ำของใบไม้

1. จุดประสงค์ นักเรียนทดลองและอธิบายได้ว่า การคายน้ำเกิดขึ้นที่ใบพืช

2. วิธีการทดลอง                  1. เลือกต้นไม้ที่มีกิ่ง 2 กิ่ง ขนาดพอๆกัน และมีใบเท่ากัน กิ่งหนึ่งให้เด็ดใบทั้ง

                                                  หมดทิ้ง

        2. นำถุงพลาสติกที่แห้งสนิทมาครอบกิ่งไม้ทั้ง 2 กิ่ง แล้วใช้ยางรัดปากถุงให้แน่น

        3. ตั้งต้นไม้ไว้ในที่มีแสงแดดส่องประมาณ 20 นาที

        4. สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล

3. ตารางบันทึกผลการทำกิจกรรม

                                                                         การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ภายในถุง

  กิ่งไม้ที่ไม่มีใบ

  กิ่งไม้ที่มีใบ

     
     
     

4. สรุปผลของการทำกิจกรรม

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ใบงานที่ 6

เกมลมเพลมพัด เรื่องประโยชน์ของพืช

1. จุดประสงค์ เมื่อนักเรียนเล่นเกมนี้แล้ว สามารถบอกประโยชน์ของพืชได้

2. อุปกรณ์ บัตรชื่อพืช จำนวน 5 ชุด ชุดละ 3 คำ ดังนี้

            ชุดที่ 1 พืชที่ใช้เป็นอาหาร เช่น ผักบุ้ง กระหล่ำปลี แตงกวา

            ชุดที่ 2 พืชที่ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม เช่น ฝ้าย ปอ ป่าน

            ชุดที่ 3 พืชที่ใช้ทำยารักษาโรค เช่น กระชาย ขิง กระทกรก

            ชุดที่ 4 พืชที่ใช้ทำที่อยู่อาศัย เช่น ไม้สัก ไม้เต็ง ไม้รัง

            ชุดที่ 5 พืชที่ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน เช่น หญ้า ดาษตะกั่ว ผกากรอง

3. วิธีเล่น     1. จำนวนผู้เล่น 15 คน

                    2. แจกบัตรคำที่เตรียมไว้คนละ 1 ใบ

                    3. ครูจะเป็นผู้นำเกม โดยครูเป็นผู้พูดว่า " ลมเพลมพัด " นักเรียนจะถามว่า

                        " พัดอะไร " ครูตอบว่า " พัดพืชที่ใช้เป็นอาหาร "

                    4. ให้นักเรียนที่ได้บัตรคำประโยชน์ของพืชที่ใช้เป็นอาหาร ให้วิ่งไปรวมกัน

                        แล้วช่วยกันตอบว่าพืชที่ใช้เป็นอาหารมีอะไรบ้างบอกมา 10 อย่าง

                    5. ครูเริ่มถามแบบเดิมแต่คำตอบของครูจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนครบ

 

ใบงานที่ 7

การทดลองเรื่องการป้องกันหน้าดิน

1. อุปกรณ์

  1.1 กระบะ 2 กระบะ

              1.2 ดินทราย

              1.3 กระดาษกรอง

              1.4 กระป๋อง 2 ใบ

              1.5 ต้นหญ้า

2. วิธีทดลอง

  2.1 นำกระบะทรายมา 2 กระบะ โดยจัดให้กระบะหนึ่งมีต้นหญ้าปกคลุม อีกกระบะหนึ่งไม่

        ไม่มีต้นหญ้าปกคลุม วางกระบะทั้งสองเรียงเป็นมุมให้เท่าๆกัน รดน้ำปริมาณเท่าๆกันทั้ง

        สองกระบะ แล้วหาภาชนะมารองรับน้ำที่ไหลออกมา โดยให้ทำขีดบอกปริมาณไว้ข้างๆ

  2.2 จับเวลาและเปรียบเทียบปริมาณน้ำที่ไหลลงในภาชนะทั้งสอง และสังเกตดินที่ปะปนมา

        ในน้ำ โดยใช้กระดาษกรอง เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วให้แต่ละกลุ่มบันทึกลงในตาราง

        พร้อมทั้งตอบคำถาม

3. ตารางบันทึกผลการทดลอง

  การสังเกต

  มีต้นหญ้าปกคลุม

  กระบะที่ 1

  ไม่มีต้นหญ้าปกคลุม

  กระบะที่ 2

  ปริมาณน้ำในภาชนะที่รองรับเป็นเวลา 5 นาที    
  ปริมาณน้ำในภาชนะที่รองรับเป็นเวลา 10 นาที    
  ลักษณะน้ำในภาชนะ    
  ปริมาณดินในกระดาษกรอง    

4. ตอบคำถาม

   1. ปริมาณน้ำที่ไหลออกจากกระบะทั้งสองแตกต่างกันอย่างไร
   2. ปริมาณของดินบนกระดาษกรองแตกต่างกันอย่างไร
   3. จากการทดลองนี้สรุปผลการทดลองได้อย่างไร

 

ใบงานที่ 8

การประดิษฐ์ภาพติดฝาผนัง

1. วัสดุอุปกรณ์

  1.1 ใบไม้ที่สดมีใบมะขาม ใบกระถินณรงค์ ใบไผ่ ใส่ไว้ในสมุดให้แห้ง

  1.2 เปลือกไม้ กิ่งไม้แห้ง

              1.3 กระดาษแข็ง

              1.4 มีด

              1.5 กาว

              1.6 กรรไกร

2. วิธีทำ

              2.1 ออกแบบบนกระดาษเป็นภาพนกเขาเกาะกิ่งไม้

              2.2 นำเปลือกไม้มาทากาวปิดตามรูปกิ่งไม้ โดยเว้นตรงนกเกาะไว้ก่อน แล้วใช้ใบมะขามแตะกาวปิดตามกิ่งไม้ทำเป็นใบไม้

              2.3 ใช้ใบกระถินณรงค์ ใบไผ่ หรือใบไม้อื่นๆที่ยาวรีปิดที่ส่วนหางก่อน โดยให้ปลายใบชี้ลงให้

                    โคนใบติดกับส่วนลำตัวติดจนเต็ม

2.4 นำใบมะขามแตะกาวปิดที่ลำตัวของนก โดยเริ่มจากส่วนที่ติดกับหางวางซ้อนให้ปลายใบทับ

      โคนใบในแถวแรก แถวต่อไปทับแถวที่ 1 ทำเช่นนี้ไปจนเต็มภาพพยายามจัดเรียงให้เป็น

       ระเบียบ

2.5 ตกแต่งตาและปาก โดยตัดกระดาษสีติดหรือทาสีก็ได้ ใส่กรอบแล้วนำไปติดที่ฝาผนังห้อง

 

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเรื่องพืช

ชื่อ………………………………………ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เลขที่………

ให้นักเรียนเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

 1. เมื่อดอกไม้ได้รับการผสมพันธุ์จะเจริญไปเป็น ………………………ซึ่งมีเมล็ดอยู่ภายใน
 2. พืชหายใจโดยใช้ก๊าซ …………………………………………………………………………………..
 3. สิ่งมีชีวิตที่สังเคราะห์แสงได้จะมีคลอโรฟิลล์ ซึ่งเป็นสาร ……………………………………………..
 4. ปุ๋ยสูตร 20 -0 - 20 แสดงว่าไม่มีธาตุ …………………………………………………………………
 5. พืชที่ใช้เป็นอาหารมีอะไรบ้าง ………………………………………………………………………….
 6. …………………………………………………………………………………………………………..

 7. พืชชนิดไหนรักษาโรคได้บ้าง ………………………………………………………………………….
 8. …………………………………………………………………………………………………………..

 9. สิ่งของเครื่องใช้ที่ทำจากพืชมีอะไรบ้าง ………………………………………………………………..
 10. ……………………………………………………………………………………………………………

 11. เครื่องประดับที่บ้านที่ทำจากพืชมีอะไรบ้าง …………………………………………………………….
 12. ……………………………………………………………………………………………………………

 13. การรักษาคุณภาพของดินได้แก่ …………………………………………………………………………
 14. การเจริญเติบโตของพืชจำเป็นต้องอาศัย ……………………………………………………………….

 

HOME / UP / ตัวเรา /   เรารักพืช