บทที่ ๑๐ การกำหนดรูปแบบอักษร


      ข้อความบนอินเตอร์เน็ตจะเหมือนกับข้อความในเอกสารทั่วๆไป คือ สามารถกำหนดรูปแบบอักษรตัวหนา เอียง และขีดเส้นใต้เหมือนกับการสร้างเอกสารในโปรแกรมสร้างเอกสารทั่วๆไป

ตัวอย่าง

<html>
<head><titile> การกำหนดรูปแบบอักษร </titler></head>
<body>

ตัวอย่างรูปแบบอักษร
<b> อักษรตัวหนา </b>
<i> อักษรตัวเอียง </i>
<ีu> อักษรตัวขีดเส้นใต้ </u>
<b><i><ีu> อักษรตัวหนาผสมตัวเอียงผสมตัวขีดเส้นใต้ </u</i></b>
</body>
</html>

ผลที่แสดงออกทางหน้าจอภาพ

ตัวอย่างรูปแบบอักษร
อักษรตัวหนา
อักษรตัวเอียง
อักษรตัวขีดเส้นใต้
อักษรตัวหนาผสมตัวเอียงผสมตัวขีดเส้นใต้


mailto:nid001@hotmail.com