การแบ่งประเภทกำลังทางเรือและการกำหนดอักษรย่อของราชนาวีไทย
Classification and Abbreviation of the Battle Ships in the Royal Thai Navy.

รายละเอียด ศึกษาจาก  ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการแบ่งชั้นเรือ หมู่เรือ และการตั้งชื่อเรือหลวง พ.ศ.๒๕๒๗

 เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์  (Helicopter Carrier) เรือ บฮ. CVH

 1. ร.ล.จักรีนฤเบศร

 เรือพิฆาต  (Destroyer)  เรือ พฆ. DD  ไม่มี

 เรือฟริเกต  (Frigate)  เรือ ฟก. FF

 1. ร.ล.ท่าจีน
 2. ร.ล.ประแส
 3. ร.ล.ปิ่นเกล้า
 4. ร.ล.โพสามต้น
 5. ร.ล.ตาปี
 6. ร.ล.คีรีรัฐ
 7. ร.ล.มกุฎราชกุมาร
 8. ร.ล.เจ้าพระยา
 9. ร.ล.บางปะกง
 10. ร.ล.กระบุรี
 11. ร.ล.สายบุรี
 12. ร.ล.ตากสิน
 13. ร.ล.นเรศวร
 14. ร.ล.พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
 15. ร.ล.พระพุทธเลิศหล้านภาลัย

 เรือคอร์เวต  (Corvette)  เรือ คว. FS

 1. ร.ล.รัตนโกสินทร์
 2. ร.ล.สุโขทัย

 เรือเร็วโจมตี (เรือ รจ.)

 • เรือเร็วโจมตี (อาวุธนำวิถี)  (Fast Attack Craft, Guided Missile)  เรือ รจอ. FAC (G)
  1. ร.ล.ปราบปรปักษ์
  2. ร.ล.หาญหักศัตรู
  3. ร.ล.สู้ไพรินทร์
  4. ร.ล.ราชฤทธิ์
  5. ร.ล.วิทยาคม
  6. ร.ล.อุดมเดช
 • เรือเร็วโจมตี (ปืน)  (Fast Attack Craft)  เรือ รจป. FAC
  1. ร.ล.ชลบุรี
  2. ร.ล.สงขลา
  3. ร.ล.ภูเก็ต
 • เรือเร็วโจมตี (ตอร์ปิโด)  (Fast Attack Craft, Torpedo)  เรือ รจต. FAC (T)  ไม่มี

 เรือดำน้ำ (เรือ ด.)

 1. เรือดำน้ำ (ธรรมดา)  (Submarine, General)  เรือ ด. SS  ไม่มี
 2. เรือดำน้ำใกล้ฝั่ง  (Submarine, Coastal)  เรือ ดก. SSC  ไม่มี
 3. เรือดำน้ำเล็ก  (Midget Submarine)  เรือ ดล. SSM  ไม่มี

 เรือทุ่นระเบิด

 • เรือต่อต้านทุ่นระเบิด  (Mine Countermeasures Ship)  เรือ ตท. MCM
 • เรือกวาดทุ่นระเบิด  (Mine Sweeper)  เรือ กท. MS
  • เรือกวาดทุ่นระเบิดไกลฝั่ง  (Mine Sweeper, Ocean)  เรือ กทก. MSO  ไม่มี
  • เรือกวาดทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง  (Mine Sweeper, Coastal)  เรือ กทฝ. MSC
   1. ร.ล.บางแก้ว
   2. ร.ล.ดอนเจดีย์
  • เรือกวาดทุ่นระเบิดชายฝั่ง  (Mine Sweeper, Inshore)  เรือ กทช. MSI  ไม่มี
  • เรือกวาดทุ่นระเบิดน้ำตื้น  (Motor Launch Mine Sweeper/Mine Sweeping Boat)  เรือ กทต. MLMS / MSB
   1. เรือ ท.๑ - ท.๑๒
 • เรือล่าทำลายทุ่นระเบิด  (Mine Hunter)  เรือ ลท. MH
  • เรือล่าทำลายทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง  (Mine Hunter, Coastal)  เรือ ลทฝ. MHC
   1. ร.ล.บางระจัน
   2. ร.ล.หนองสาหร่าย
   3. ร.ล.ลาดหญ้า
   4. ร.ล.ท่าดินแดง
  • เรือล่าทำลายทุ่นระเบิดชายฝั่ง  (Mine Hunter, Inshore)  เรือ ลทช. MHI  ไม่มี
 • เรือวางทุ่นระเบิด  (Mine Layer)  เรือ วท. ML
  • เรือวางทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง  (Mine Layer, Coastal)  เรือ วทฝ. MLC  ไม่มี
  • เรือวางทุ่นระเบิดชายฝั่ง  (Mine Layer, Inshore)  เรือ วทช. MLI  ไม่มี
 • เรือสนับสนุน การต่อต้านทุ่นระเบิด  (Mine Countermeasures Support Ship)  เรือ สตท. MCS
  1. ร.ล.ถลาง

 เรือยกพลขึ้นบก (เรือ ยพ.)

 • เรือบัญชาการและสนับสนุน การยกพลขึ้นบก  (Amphibious Command and Support Ship)  เรือ บยพ. LCC  ไม่มี
 • เรือยกพลขนาดใหญ่  (Landing Ship, Tank)  เรือ ยพญ. LST
  1. ร.ล.ช้าง
  2. ร.ล.พงัน
  3. ร.ล.ลันตา
  4. ร.ล.พระทอง
  5. ร.ล.สีชัง
  6. ร.ล.สุรินทร์
 • เรือยกพลขนาดกลาง  (Landing Ship, Medium)  เรือ ยพก. LSM
  1. ร.ล.กูด
  2. ร.ล.คราม
 • เรือยกพลขนาดเล็ก  (Landing Ship, Infantry, Large)  เรือ ยพล. LSIL
  1. ร.ล.ปราบ
  2. ร.ล.สัตกูด
 • เรือระบายพลขนาดใหญ่  (Large Landing Craft, Utility)  เรือ รพญ. LCU
  1. ร.ล.มัตโพน
  2. ร.ล.ราวี
  3. ร.ล.อาดัง
  4. ร.ล.เภตรา
  5. ร.ล.โกลำ
  6. ร.ล.ตะลิบง
  7. ร.ล.ทองแก้ว
  8. ร.ล.ทองหลาง
  9. ร.ล.วังนอก
  10. ร.ล.วังใน
  11. ร.ล.มันนอก
  12. ร.ล.มันกลาง
  13. ร.ล.มันใน
 • เรือระบายพลขนาดกลาง  (Landing Craft, Mechanical)  เรือ รพก. LCM
  1. เรือ กร.หมายเลขต่างๆ
 • เรือระบายพลขนาดเล็ก  (Landing Craft, Vehicle, Personnel/Landing Craft, Personnel, Large/Landing Craft, Personnel, Ramped)  เรือ รพล. LCVP/ LCPL/ LCPR
  1. เรือ ล.๕๑ - ล.๕๖
 • เรือสนับสนุนการยกพล  (Landing Ship Support Large)  เรือ สยพ. LSSL
  1. ร.ล.นาคา
 • เรือหุ้มเกราะลำเลียงพล  (Mini-Armoured Troop Carrier)  เรือ หกล. ATC
  1. เรือ ล.๔๑ - ล.๔๓

 เรือตรวจการณ์ (เรือ ตก.)

 • เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง  (Offshore Patrol Vessel)  เรือ ตกก. OPV  ไม่มี
 • เรือตรวจการณ์ (ปืน)  (Patrol Craft)  เรือ ตกป. PG
  1. ร.ล.กันตัง
  2. ร.ล.เทพา
  3. ร.ล.ท้ายเหมือง
  4. ร.ล.สัตหีบ
  5. ร.ล.คลองใหญ่
  6. ร.ล.ตากใบ
  7. ร.ล.หัวหิน
  8. ร.ล.แกลง
  9. ร.ล.ศรีราชา
 • เรือตรวจการณ์ (ปราบเรือดำน้ำ)  (Patrol Craft, Antisubmarine)  เรือ ตกด. PC
  1. ร.ล.คำรณสินธุ
  2. ร.ล.ทยานชล
  3. ร.ล.ล่องลม
 • เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง  (Coastal Patrol Craft)  เรือ ตกฝ. PGM / CGC
  1. เรือ ต.๑๑ - ต.๑๑๐
  2. เรือ ต.๙๑ - ต.๙๙
  3. เรือ ต.๘๑ - ต.๘๓
 • เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง  (Inshore Patrol Craft)  เรือ ตกช. PCF
  1. เรือ ต.๒๑ - ต.๒๒๖
  2. เรือ ต.๒๓๑
 • เรือตรวจการณ์ลำน้ำ เรือ ตล.
 • เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ  (River Patrol Boat)  เรือ รตล. PBR
  1. เรือ ล.๑๑ - ล.๑๔๕
 • เรือยนต์ตรวจการณ์ลำน้ำ  (River Patrol Craft)  เรือ ยตล. RPC
  1. เรือ ล.๒๑ - ล.๒๖
 • เรือจู่โจมลำน้ำ Assault Boat เรือ จล. AB
 • เรือจู่โจมลำน้ำ (เครื่องติดท้าย)  (Outboard Motor Assault Boat)  เรือ จลต. AB(M)
  1. เรือ ล.๓๑ - ล.๓๑๓๕
 • เรือจู่โจมลำน้ำ (แบบพ่นน้ำ)  (Hydro Jet Assault Boat)  เรือ จลพ. AB(H)
  1. เรือ ล.๓๑๓๐ - ล.๓๑๓๒

 เรือส่งกำลังบำรุง (เรือ สก.)

 • เรือส่งกำลังบำรุงขนาดใหญ่  (Replenishment Ship, Large)  เรือ สกญ. AOR (H)
  1. ร.ล.สิมิลัน
 • เรือส่งกำลังบำรุงขนาดกลาง  (Replenishment Ship, Medium)  เรือ สกก. AOR (L)  ไม่มี
 • เรือน้ำมัน  (Fuel Barge/Fuel Barge (Gasolene))  เรือ นม. YO/YOG
  1. ร.ล.สมุย
  2. ร.ล.เสม็ด
  3. ร.ล.เปริด
  4. ร.ล.ปรง
  5. ร.ล.จุฬา
 • เรือน้ำ  (Water Barge)  เรือ น. YW
  1. ร.ล.จิก
  2. ร.ล.จวง

 เรือลากจูง (เรือ ลจ.)

 • เรือลากจูงขนาดใหญ่  (Harbour Tug, Large)  เรือ ลจญ. YTB  ไม่มี
 • เรือลากจูงขนาดกลาง  (Harbour Tug, Medium)  เรือ ลจก. YTM
  1. ร.ล.ริ้น
  2. ร.ล.รัง
  3. ร.ล.แสมสาร
  4. ร.ล.แรด
 • เรือลากจูงขนาดเล็ก  (Harbour Tug, Small)  เรือ ลจล. YTL
  1. ร.ล.กลึงบาดาล
  2. ร.ล.มารวิชัย

 เรือลำเลียง (เรือ ลล.)

 • เรือลำเลียงทหาร  (Personnel Transport)  เรือ ลลท. AP  ไม่มี
 • เรือลำเลียงพัสดุ  (Light Cargo Ship)  เรือ ลลพ. AKL  ไม่มี
 • เรือเสบียง  (Stores Ship)  เรือ ลลส. AKS
  1. ร.ล.เกล็ดแก้ว

 เรือสำรวจ (เรือ สร.)

 • เรือสำรวจขนาดใหญ่  (Oceanographic Research Ship)  เรือ สรญ. AGOR
  1. ร.ล.จันทร
  2. ร.ล.ศุกร์
 • เรือสำรวจขนาดเล็ก  (Surveying Ship, Coastal)  เรือ สรฝ. AGSC
  1. เรือ อศ.๒
  2. เรือ อศ.๓

 เรือพี่เลี้ยง (เรือ พล.)

 • เรือพี่เลี้ยงเรือดำน้ำ  (Submarine Tender)  เรือ พลด. AS  ไม่มี
 • เรืออู่แห้ง  (Floating Dry Dock)  เรือ อห. AFD  ไม่มี
 • เรือโรงงาน  (Repair Ship)  เรือ รง. AR  ไม่มี
 • เรือพยาบาล  (Hospital Ship)  เรือ พย. AH  ไม่มี
 • เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย  (Rescue Ship)  เรือ ชภ. ATS  ไม่มี
 • เรือกู้ซ่อม  (Salvage Ship)  เรือ กซ. ARS  ไม่มี

 เรือใช้กิจการพิเศษอื่นๆ

 • เรือใช้งานเครื่องหมายทางเรือ  (Navigation Aids Service Ship/Buoy Tender)  เรือ งคร. ABU
  1. ร.ล.สุริยะ
 • เรือขุดลอก  (Dredger)  เรือ ขล.  ไม่มี  ไม่มี
 • เรือขจัดคราบน้ำมัน  (Pollution Control Vessel)  เรือ คม.  ไม่มี  ไม่มี
 • เรือฝึก  (Training Ship)  เรือ ฝ. AX  ไม่มี
 • เรือพระที่นั่ง  (Royal Yacht เรือพระที่นั่ง)  YAC  ไม่มีLast updated :  Oct 3, 1999 Time in THAILAND: 1800 PM
You are visitor number. visitor number  Since April 14, 1999. Thank you.
Edited by : Ming1627

This page hosted by Get your own Free Home Page

1