เครื่องหมายยศกองทัพบกสหรัฐฯ  Rank Insignia of the US Army 


นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล (Generals)
เครื่องหมาย ยศ Rank
นายพล ๕ ดาว
(เฉพาะยามสงคราม)
General of the Army
(wartime only)
พลเอก General
พลโท Lieutenant General
พลตรี Major General
พลจัตวา Brigadier General

นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพัน (Field Grade Officer)
เครื่องหมาย ยศ Rank
พันเอก Colonel
พันโท Lieutenant Colonel
พันตรี Major

นายทหารชั้นสัญญาบัตร (Officers)
เครื่องหมาย ยศ Rank
ร้อยเอก Captain
ร้อยโท First Lieutenant
ร้อยตรี Second Lieutenant


นายทหารพิเศษ (Warrant Officers)

 1.  นายทหารพิเศษ ระดับ ๔ Chief Warrant Officer Grade 4
 2.  นายทหารพิเศษ ระดับ ๓ Chief Warrant Officer Grade 3
 3.  นายทหารพิเศษ ระดับ ๒ Chief Warrant Officer Grade 2
 4.  นายทหารพิเศษ  Warrant Officer

นายทหารชั้นประทวนอาวุโส (Major Sergeants)

 1.  จ่ากองทัพบก Sergeant Major of the Army E-10
 2.  จ่าสิบเอก Command Sergeant Major E-9
 3.  จ่าสิบเอก Sergeant Major E-9
 4.  จ่าสิบเอก First Sergeant E-8

นายทหารชั้นประทวน

 1.  จ่าสิบเอก Master Sergeant E-8
 2.  จ่าสิบโท Sergeant First Class E-7
 3.  จ่าสิบตรี Staff Sergeant E-6
 4.   สิบเอก Sergeant E-5

นายทหารชั้นเฉพาะหน้าที่ (Specialists)

 1.  นายสิบเฉพาะหน้าที่  Specialist Grade 4 E-4(there are also the Grades 5 to 9)

กำลังพลทหาร (Enlisted Personnel)

 1. สิบโท Corporal E-4
 2. พลทหารปี ๓  Private First Class E-3
 3. พลทหารปี ๒  Private E-2
 4. ไม่มีเครื่องหมาย พลทหารปี ๑  Private E-1You are visitor number    Thank you very much.

1