ตราและสัญลักษณ์ โดย อ.สมโชค อรุณจิต

 


 

 

  ตราครุฑ ใช้ทำหัวหนังสือราชการ
     
 

  เสมาธรรมจักร กระทรวงศึกษาธิการ
    สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 

  เสมาธรรมจักร สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

    สาระคดีน่ารู้ โดย อ.สมโชค อรุณจิต

  กิจการของโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น   แฟ้มภาพการพัฒนาสถานที่