SENADOR BENIGNO "NINOY" AQUINO, JR.
Ang Makabagong Bayani ng Pulitikang Pinoy
Ika-27 ng Nobiyembre,1932 - Ika-21 ng Agosto, 1983
(The Modern Day Hero of Philippine Politics)
(November 27, 1932 - August 21, 1983)

Born on November 27, 1932, Senator Benigno "Ninoy" Aquino was the son of pre-war Senator Benigno Aquino of Tarlac and Aurora Aquino.  He was born while his father was in the United States campaigning for the Philippine Independence law.

"Ninoy" was catapulted into the limelight as a war correspondent of the Manila Times during the Korean war.  He embarked on a political career as the youngest mayor of Concepcion, Tarlac, then as vice-governor and governor of Tarlac province.  Later, he joined the Liberal Party during the regime of  President Diosdado Macapagal, becoming its Secretary General.  He was elected as the youngest Senator of the country in 1967.  He was considered the strongest contender to the Presidency at that time and many considered him to be the next President of the Philippines after President Marcos. Due to this,  Martial Law was imposed and he was detained for many years.  Because of a heart ailment, he was allowed to go to the United States for a by-pass operation and eventually self exiled..

Deciding to return to Manila on August 21, 1983, he was assassinated as he descended from his plane at the former  Manila International Airport, now named in his memory.  He is now considered  a hero and martyr to the cause of Filipino freedom.

Due to his untimely death, Filipinos realized that they should fight for their freedom, and launched the now famous all Yellow* EDSA Revolution, which sparked similar "Yellow" revolts worldwide.

If there's a line Ninoy would be remembered for it would be  in his own words "The Filipino is worth dying for" and the phrase "Hindi Ka Nag-iisa !!!" which means "You are not Alone". For while he was incarcerated and self exiled, he almost thought he was "all alone" fighting for the cause of freedom for Pinoys. When he eventually went home from self-exile in the U.S. a formidable crowd was slowly forming, whispering louder and louder until finally they shouted with all their voices "Di ka Nag-iisa"... "You are not Alone !!!" until finally the EDSA Revolution proved he was not alone at all.
 

And so it may be known to all: Each man is Never Alone !
(taken from Fredie Aguilar's song "Di ka Nag-iisa" meaning "You are not Alone!")

* Yellow EDSA Revolution - The symbolic color "yellow" could be traced to its origin when Ninoy decided to go home from a long self-exile in the U.S. and the famous song "Tie A Yellow Ribbon". For when he was in the U.S. he thought nobody wanted to join him in his cause of fighting tyranny in his country. Each yellow ribbon would mean, one Pinoy fighting on his side. Pinoys then started by tying all sorts of yellow ribbons and threw all sorts of things yellow everywhere. Until finally it was eventually adapted as the color for opposition to tyrannical rule by a despot.

Eventually this color was also adapted in other revolutions worldwide such as in South Africa, and in Eastern Europe and in other countries.
 

Ipinanganak noong ika-27 ng Nobiyembre, 1932, si Senador Benigno "Ninoy" Aquino ay anak ng dating Senador Benigno Aquino ng Tarlac noong bago maganap ang Ikalawang Digmaan (bago dumating ang mga Hapon sa Pilipinas) at ni Aurora Aquino. Siya ay ipinanganak habang ang kanyang ama ay nasa Estados Unidos ng Amerika upang mangampaniya para sa Batas Pangkalayaan ng Pilipinas.

Si "Ninoy" ay sumikat bilang pangdigmaang Tagapamalita ng "Manila Times" noong Digmaan sa Korea. Siya ay nag-umpisa sa Pulitika bilang pinaka-batang Punong Bayan ng Concepcion, Tarlac pagkatapos ay naging Bise Gobernador at Gobernador ng probinsiyang Tarlac. Siya ay sumali sa Partidong Liberal noong rehimen ng Pangulong Diosdado Macapagal, at naglingkod sa Partidong ito, bilang Punong Kalihim. Siya ay inihalal bilang pinakabatang Senador ng bansa noong 1967. Siya ang pinakamalakas na maaring maging kandidato sa pagka-pangulo ng bansa at maraming Pinoy ang naniniwala noon na siya na nga ang susunod na Pangulo ng Bansang Pilipinas. Dahil dito ay ipinataw ang Batas Militar at siya ay nakulong ng maraming taon. Dahil sa sakit sa puso siya ay pinayagang lumikas sa Estados Unidos upang ma-operahan sa puso at di nagtagal ay pawang ipinatapon doon at halos ayaw nang pabalikin sa Pilipinas.

Nang siya ay bumalik ng Pilipinas noong ika-21 ng Agosto, 1983, siya ay pinatay habang bumababa sa Eroplano sa loob ng dating Pandaigdigang Paliparan ng Maynila na ngayon ay ipinangalan sa kanya. Siya ay itinuturing na bayani at martir sa layunin ng  Kalayaang Pinoy.

Dahil sa kanyang biglaang pagka-paslang, nabuo sa isipan ng mga Pinoy na sila ay dapat ngang lumaban para sa kanilang kalaayan at inilunsad ang ngayo'y kilala sa buong mundo na Kulay Dilaw na Rebolusiyong EDSA na naging pamarisan ng iba pang Rebolusiyon sa iba't-ibang dako ng Mundo.

Kung meron mang kataga na maaring di malimutan patungkol kay Ninoy ito ang kanyang paniniwala na "Karapat-dapat ngang ialay ang sariling buhay para sa Pinoy" at ang mga katagang "'Hindi ka Nag-iisa !!!". Sapagkat nang siya ay ikinulong at ipinatapon ang sarili sa Estados Unidos, buong akala niya ay siya na nga ay "Nag-iisa" sa kanyang walang sawang pakikipaglaban para sa kalayaan ng mga Pinoy. Nang siya ay bumalik na nga sa Pilipinas, unti-unting nabuo ang Katipunan ng mga Pinoy binubulong ng palakas ng palakas hanggang isinigaw na nga nila ng lahat ng kanilang boses, "Di ka Na-iisa !!!"; hanggang sumapit sa wakas ang Dilaw* na Rebolusiyong EDSA, patunay na si Ninoy nga ay HINDI NAG-IISA

"At sa ganoo'y malaman na ang bawat tao'y DI NAG-IISA!. (Mula sa kanta ni Fredie Aguilar "Di ka Nag-iisa")

 *Dilaw na Rebolusiyong EDSA - ang makahulugang kulay na dilaw ay makikita natin sa kanyang pinanggalingan noong si Ninoy ay bumalik sa kanyang sariling-pagkatapon sa Estados Unidos at ang kantang "Tie A Yellow Ribbon" (Magtali ng kulay Dilaw) .Dahil Noong siya ay nasa Estados Unidos, akala niya ay wala nang gustong sumama sa kanya sa pakikipaglababan sa mapang-aping pamahalaan sa Pilipinas. Ang bawat  kulay dilaw na tali noon; ay nangangahulugang isang Pinoy ay kakampi niya sa kanyang pakikipaglaban. Ang mga Pinoy noon ay nag-umpisang magtali ng kulay dilaw na tali, at nagtatapon ng lahat ng klaseng bagay na kulay dilaw upang iparamdam na sila ay kakampi niya. Hanggang ito ay ginawang simbulo ng pakikibaka sa mapang-aping pamamalakad ng pamahalaan.

Ang kulay na ito ay hinango sa iba pang rebolusiyon sa iba't-ibang dako ng mundo gaya ng sa Hilagang Aprika, sa Silangang Eropa at iba pang bansa.