ATLES LINGÜÍSTIC VALENCIÀ

 

Est Atles Lingüístic Valencià vol reflectir l'extensió dels trets lingüístics més típicament associats al valencià així com exposar la vitalitat de les diferents solucions dialectals dels nostres parlars. 

Com havem vist en altres apartats, el valencià és encara un dialecte mal conegut. L'atles que us presente a continuació no corregirà -ni de bon tros- el buit bibliogràfic existent però si aclarirà algunes de les visions confuses sobre l'extensió i vitalitat de certs trets de la nostra llengua.

Cal admetre que algunes de les dades exposades en estos mapes poden contindre alguns errors d'apreciació que espere anar corregint a mesura que puga anar contrastant les meues observacions amb les dades bibliogràfiques disponibles. És per açò que us convide a realitzar quantes rectificacions considereu necessàries.

Els mapes que us oferisc a continuació són prou grans i tenen una extensió mitjana de 200 k. cadascun, us pregue paciència per a descarregar-los.

 

ÍNDEX DELS MAPES

 

MORFOLOGIA

 

 1. La primera persona de l'IP (present d'indicatiu) dels verbs de la primera conjugació

Observacions: la delimitació de la isoglossa pense/penso és habitualment traçada més al sud (Alegre, Veny) cal, doncs, prendre nota del seu vertader recorregut per a l'acurada delimitació del dialecte valencià. La variant jo pénsec (assenyalada a Torreblanca i Traiguera) també es pot sentir en alguns pocs parlants de la ciutat de Castelló (Gimeno, comunicació personal) i esporàdicament entre jóvens de l'extrem sud (Elx).

2. Formes de l'imperfet de subjuntiu

Observacions: cal prestar especial atenció a est mapa puix que posa de relleu la vertadera extensió de les formes en -s de l'imperfet de subjuntiu. Diversos autors (Alegre, Veny, etc. ) han estés prou cap a l'est i sud la isoglossa de les formes amb -s incloent dins esta àrea localitats importants (Benicarló, Peníscola, Sant Mateu...) que només mostren les formes en -r del valencià general (v. Gimeno, 1994, 1997). Dit error ha de ser corregit car la dita isoglossa és fonamental per delimitar correctament els parlars valencians front el tortosí i el català nord-occidental.
3. Les desinències -am/-em i -au/-eu del present de subjuntiu i de l'imperatiu dels verbs de la segona i tercera conjugació : mots mostrats vullgam / vullguem.
Observacions: cal destacar que la delimitació de les zones d'ús de les desinències antigues -am / -au front a les modernes -em / -eu no ha estat mai descrita i per tant les dades que tenim no són del tot precises. Cal matisar que a les zones on indiquem la conservació de -am / -au hi ha vacil.lació (esp. en alacantí) entre estes formes i les innovadores -em / -eu i que a les zones on indiquem -em / -eu no se senten les formes -am / -au.

4. Formes del perfet

Observacions: cal apuntar que el paradigma complet del perfet simple amb les persones I, II i III (jo aní, tu anares, ell anà) sols és vigent al Camp de Morvedre, Horta de València, Camp de Túria i en algunes localitats del nord de la Ribera (Sueca, Benifaió, etc. ). Més al sud (la Ribera, la Safor), el perfet només és plenament vigent en les persones del plural (anàrem, anàreu, anaren). Cal apuntar que en algunes viles on hem indicat l'ús del perfet perifràstic, hi ha encara alguna romanalla del perfet simple entre els més vells (Alqueries (la Plana), algunes viles de la Marina (Vila-Joiosa)).
 5. Les desinències /-a/>[a,E] o /-e/ de la tercera persona del present d'indicatiu de la I conjugació: ell pensa/pensE/pense.
6. Variants dels pronoms febles: me, te, se, ne / em, el, es, en.
Observacions: el mapa mostra la distribució aproximada de les formes plenes (me, te, se, ne) o reforçades (em, el (>et), es, en) dels pronoms febles. Degut al buit bibliogràfic existent en la matèria sols podem assegurar que les formes reforçades predominen en el dialecte meridional del valencià (entre el Xúquer i la línia que enllaça Biar i Busot) mentre que al nord del riu Xúquer (apitxat i val. del nord) i també en alacantí predominen les formes plenes com en cat. nord-occidental, (Colomina, 1985). Cal dir, que a les zones on s'ouen les formes reforçades hi ha certa pluralitat de variants: em > en, am / et > el, es, at (vejau El valencià meridional). No mostrem la morfologia dels pronoms febles plurals nos-vos puix que en valencià no existixen les formes reforçades corresponents ens-us*, el que si observem és la confusió de les formes plenes nos-vos amb se/es quan tenen valor reflexiu (v. mapa 7).
7. La confusió dels pronoms reflexius plurals mos/vos/se > se.
Observacions: el valencià general tendix a reduir els pronoms reflexius plurals mos/vos/se a se (o es): se n'anem en lloc del més tradicional mo(s) n'anem. Segons el que podem observar, el procés de substitució de mos/vos per se no és categòric en totes les zones assenyalades com a zones de reducció. Així trobem vacil.lació entre se n'anem i mo(s) n'anem a la Ribera (Benimodo, Sueca, etc.), a Gandia (la Safor), a la Plana (Betxí i la Vall on encara predomina la distinció mos/vos/se), etc. Les zones on la reducció mos-vos >se pareix més tradicional són: l'Horta (València podria ser el possible focus de la confusió), Camp de Llíria i Morvedre i també les comarques meridionals interiors: Vall d'Albaida, nord de l'Alcoià (a Alcoi la confusió és molt antiga segons em comenta E. Reig), el Comptat i la Costera. A la Marina hi ha vacil.lació segons Beltran (1997) però encara predomina la distinció mos/vos/se.

FONÈTICA

 

8. Articulació de la -r final: mots parlar i parlar-te.

Observacions: al mapa es detalla clarament els graus de manteniment o pèrdua de -r corresponent a -r final de mot o, en el cas del verb, si ve seguida de pronom enclític. Al respecte del verb seguit de pronom enclític, cal dir que les solucions del valencià alacantí i del castellonenc són un poc distintes: en castellonenc, la -r s'elidix quan seguix pronom enclític començat per consonant (fe-lo) però la -r reapareix si comença per vocal (fer-ho). A l'alacantí si esta -r va seguida de vocal bé continua elidida (mirà-ho) o bé s'introduïx una [v] antihiàtica ( mirà-v-ho, v. Colomina 1985).

9. Articulació de /dZ/ i /z/: mot Jesús.

10. Articulació de /t/ als grups /-nt/ i /-lt/: mots parlant i molt.

11. Manteniment de /v/ : mot vel

Observacions: com ja ha estat dit en altres apartats, els jóvens parlants de les zones de manteniment de /v/ mostren una tendència més o manco pronunciada cap al betacisme (Plana de Castelló, v. Gimeno 1994, Saborit 1998, alacantí, v. Colomina, 1985). Per a més detalls, vejau l'apartat sobre el betacisme.

12. La caiguda de la /d/ intervocàlica: mots agrada, agradar, boda, cadena, Nadal, poder.

Observacions: l'àrea del sud on s'assenyala la pèrdua de la /d/ en diversos mots correspon a la zona alacantina on dit fenomen està més desenvolupat i on hi ha més mots afectats pel dit fenomen (v. Colomina, 1985). Cal afegir que a les zones no alacantines on indiquem l'elisió de /d/ en -ador hom hi observa vacil.lació entre la conservació i la pèrdua de la consonant (Plana de Castelló, la Marina).

13. Articulació del fonema /S/: mot caixa.

Observacions: sols s'hi mostren les diferents variants medials de /S/. A l'àrea de color marró on indiquem les variants [kájSa], [káj§a] i [kájsa] s'hi donen totes tres variants amb la variació que veem a l'apartat sobre la pèrdua del fonema /S/.
 
14 . Realitzacions medials del fonema /dZ/: mot mostrat; mitja.
Observacions: cal fer unes quantes matisacions sobre est mapa: en primer lloc cal recordar que en cap dialecte valencià existix un fonema palatal fricatiu sonor */Z/ corresponent a les grafies j i g car tant estes grafies com els dígrafs tj i tg representen el mateix fonema (bé africat o desafricat) . Cal dir també, que a les zones on indiquem la desafricació del fonema /dZ/>[Z] ([míZa]) sol haver-hi polimorfisme amb realitzacions africades ([miZa ~ midZa]). Talment, les localitats més septentrionals afavorixen les solucions desafricades ([míZa]) mentre que al sud-oest del Maestrat i zones limítrofs amb la Plana (Alcalatén, Pla de l'Arc) tendixen a la major conservació del fonema africat en esta i altres posicions (especialment en posició inicial).

15. Articulació de la /-a/ final àtona i les harmonies vocàliques: mots mostrats; terra i dona.

Observacions: no s'han tingut en compte les realitzacions més o menys centrals (/-a/>[Ã]~[«]) que s'ouen esporàdicament en alguns parlars (vejau l'article sobre les harmonies vocàliques).
16. Realitzacions dels grups inicials àtons /en, em, es, eiS/: mot entendre.
Observacions: allà on indiquem la variant [anténdre] donem a suposar que la [e] dels altres grups [em, es, eiS] també passa a [a]; ambut (> embut), astendre (>estendre), aixam (> eixam). Cal matisar que a les zones on trobem les formes amb [a] (antendre) poden sentir-se les formes etimològiques amb [e] si bé no es pot concretar el grau de vacil.lació entre unes i altres variants.
17. Articulació creixent o decreixent del diftong <ui> [wí]/[úi].
Observacions: la distribució de les variants [wí] i [úi] respon a les dades aportades per Beltran (1997) i Colomina (1991) per al val. meridional i Gimeno (1997) per al val. septentrional. No està ben clar si la variant creixent [wí] és anterior o posterior a [úi], que és la variant catalana general. Nosaltres pensem que ambdues han de ser antigues com ho mostra les varietats del llatí HODIE, hui en valencià, avui en català general i val. del nord. La variant hui és la variant més etimològica i degué ser pronunciada amb [wí] com ho demostren les pancatalanes vui /avui amb [v] pel pas de la labio-velar [w] a labiodental [v]. Dit procés de consonantització hui > (a)vui no haguera estat possible si el diftong haguera estat originàriament decreixent [úi]. En català [w] pot passar a [v] (meua > meva, diuen > diven) però el pas de [úi] a [vúi] no és possible. Una altra dada que ens confirma l'antiguitat de [wí] és el fet que hui amb [wí] creixent és general al sud valencià on el diftong és generalment articulat [úi].

18. Principals dialectes valencians

Observacions: mostrem la divisió dels dialectes valencians d'acord amb els criteris donats per a la seua delimitació en la Classificació dels dialectes valencians.