กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หลักสูตรเครื่องหมายลูกหลวง

จุดประสงค์

       เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคม มีความเจริญก้าวหน้าความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ จึงต้องปลูกฝังให้มีคุณลักษณะดังนี้

          1.มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฎิบัติตามคำปฎิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

          2.มีทักษะการสังเกตุ จดจำ การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหาและทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

          3.มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญอดทน เชื่อมั่นในตนเองมีระเบียบ มีวินัย มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเสียสละบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์งานฝีมือ สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ

หลักสูตรลูกเสือหลวงมีวิชาพื้นฐาน ๘ วิชา ซึ่งเหมือนกับในขั้นลูกเสือชั้นพิเศษแต่ระดับสูงกว่า ลักษณะเครื่องหมายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาดด้านละ ๓ ซม. ขอบสีขาว มีรูปพระมหามงกุฏสีทองอยู่ตรงกลางและมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีขาวอยู่เบื้องล่างพระมหามงกุฎ เครื่องหมานนี้ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อด้านขวาแทนเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้เครื่องหมายนี้จะต้องได้รับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษแล้ว สอบได้วิชาบริการ และพื้นฐานอีก ๓ วิชา ผ่านการฝึกอบรมวิชาเป็นผู้นำ ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินงานของกองและผู้กำกับฯเห็นว่าเป็นผู้สมควรได้รับเครื่องหมายลูกเสือหลวง และเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติหรือผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด แล้วแต่กรณี แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิเหมาะสมทำการสัมภาษณ์ เมื่อเห็นว่าเหมาะสมก็รายงานต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเพื่ออนุมัติ และให้ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตรแสดงว่าเป็นผู้ได้รับเครื่องหมายลูกเสือหลวง

แผนการฝึกลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 3

หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือหลวง

          ภาคเรียนที่ 1

 

                1.หน้าที่พลเมือง                                           6       คาบเรียน

                2.สิ่งแวดล้อม                                             4       คาบเรียน

                3.การเดินทางสำรวจ                                        3       คาบเรียน

                4.การแสดงออกทางศิลปะ                                   2       คาบเรียน

                5.สมรรถภาพทางกาย                                       3       คาบเรียน

        ภาคเรียนที่ 2

                1.อุดมคติ                                                 4       คาบเรียน

                2.กิจกรรมที่สนใจพิเศษ                                     2       คาบเรียน

                3.การบริการ                                              8       คาบเรียน

                4.การฝึกเป็นผู้นำ                                          4       คาบเรียน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 1

เรื่อง               หน้าที่พลเมือง   (บทบาทและหน้าที่ของกรรมการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่)

จุดประสงค์        1.สามารถอธิบายบทบาทและหน้าที่ของกรรมการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้

เนื้อหา            1.ขอบข่ายและหน้าที่ของกรรมการกองลูกเสือ

                   2.แผนการปฎิบัติงานในกองลูกเสือ

ขั้นตอน  การเปิดประชุมกองครั้งที่  1                                                            เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                   แบ่งกลุ่มลูกเสืออภิปราย                                                     เวลา     20       นาที

-          หน้าที่ของกรรมการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        

-          แผนการทำงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

                   -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                      เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)           เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน      เอกสารประกอบบทเรียน
การประเมินผล    1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่อภิปราย

                             2.แผนการทำงาน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 2

เรื่อง               หน้าที่พลเมือง   (การปกครองในระบอบประชาธิปไตย)

จุดประสงค์        1.สามารถบอกถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

    ประมุขได้

เนื้อหา            1.หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

                   2.พระมหากษัตริย์กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

                   3.การเลือกตั้งและพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ขั้นตอน  การเปิดประชุมกองครั้งที่  2                                                            เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                   ผู้กำกับบอกถึงหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย                       เวลา     20       นาที

                   แบ่งกลุ่มลูกเสืออภิปรายเรื่อง

-          พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญใหม่

-          การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญใหม่

                   -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                      เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)           เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน      เอกสารประกอบบทเรียน
การประเมินผล    1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่อภิปราย

2.แผนการทำงาน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 3

เรื่อง               หน้าที่พลเมือง   (การปกครองในระบอบประชาธิปไตย)

จุดประสงค์        สามารถบอกถึงกฎหมายเกี่ยวกับการเรื่องตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่ได้

เนื้อหา            กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ขั้นตอน  การเปิดประชุมกองครั้งที่  3                                                            เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                   ผู้กำกับบอกถึงกฎหมายการเลือกตั้ง                                           เวลา     20       นาที

                   แบ่งกลุ่มลูกเสือค้นคว้าเรื่อง

-          กฎหมายเลือกตั้ง กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน

-          กฎหมายเลือกตั้ง อบต. อบจ. สท

-          กฎหมายเลือกตั้ง สส.

-          กฎหมายเลือกตั้ง  สว.

                   -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                      เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)           เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน      เอกสารประกอบบทเรียน
การประเมินผล    สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่ค้นคว้า

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่  4

เรื่อง               หน้าที่พลเมือง   (นโยบายของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับต่างประเภท)

จุดประสงค์        สามารถบอกถึงนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลไทยได้

เนื้อหา            นโยบายของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับต่างประเทศ

ขั้นตอน  การเปิดประชุมกองครั้งที่  4                                                            เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                   ผู้กำกับบอกถึงกฎหมายการเลือกตั้ง                                           เวลา     20       นาที

                   แบ่งกลุ่มลูกเสือค้นคว้าและอภิปรายเรื่อง

-          นโยบายของรัฐบาลไทยกับต่างประเทศ

                   -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                      เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)           เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน      เอกสารประกอบบทเรียน

การประเมินผล    สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่ค้นคว้า

 

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่  5

เรื่อง               หน้าที่พลเมือง   (หลักการดำเนินงานของสหประชาชาติ 1 )

จุดประสงค์        1.สามารถบอกถึงหลักการและวัตถุประสงค์ของสหประชาชาติได้

                   2.สามารถอธิบายโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติได้

เนื้อหา            1.หลักการขององค์การสหประชาชาติ

                   2.วัตถุประสงค์ขององค์การสหประชาชาติ

                   3.โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของสหประชาชาติ

ขั้นตอน  การเปิดประชุมกองครั้งที่  5                                                            เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                   ผู้กำกับฯแบ่งกลุ่มลูกเสือค้นคว้าและอภิปรายเรื่อง                    เวลา     20       นาที

-          หลักการขององค์การสหประชาชาติ

-          วัตถุประสงค์ขององค์การสหประชาชาติ

-          อำนาจหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติ

                   -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                      เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)           เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน      เอกสารประกอบบทเรียน

การประเมินผล    สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่ค้นคว้า

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่  6

เรื่อง               หน้าที่พลเมือง   (หลักการดำเนินงานของสหประชาชาติ 2 )

จุดประสงค์        1.สามารถบอกถึงหลักการและวัตถุประสงค์ขององค์การกรรมกรระหว่างประเทศได้

                   2.สามารถบอกถึงหลักการและวัตถุประสงค์ขององค์การอนามัยโลกได้

เนื้อหา            1.หลักการขององค์การกรรมกรระหว่างประเทศ

                   2.หลักการขององค์การอนามัยโลก

ขั้นตอน  การเปิดประชุมกองครั้งที่  6                                                            เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                   ผู้กำกับฯแบ่งกลุ่มลูกเสือค้นคว้าและอภิปรายเรื่อง                    เวลา     20       นาที

-          หลักการขององค์การกรรมกรระหว่างประเทศ

-          วัตถุประสงค์ขององค์การกรรมกรระหว่างประเทศ

-          หลักการขององค์การอนามัยโลก

-          วัตถุประสงค์ขององค์การอนามัยโลก

                   -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                      เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)           เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน      เอกสารประกอบบทเรียน

การประเมินผล    สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่ค้นคว้า

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่  7

เรื่อง               สิ่งแวดล้อม  (ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น)

จุดประสงค์        1.สามารถบอกถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้

                   2.สามารถบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้

เนื้อหา            1.ปัญหาของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

                    2.รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน  การเปิดประชุมกองครั้งที่  7                                                            เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                   ผู้กำกับฯแบ่งกลุ่มลูกเสือค้นคว้าและอภิปรายเรื่อง                              เวลา     20       นาที

-          ปัญหาของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

-          แนวทางในการแก้ไชปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

-          หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                      เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)           เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน      1.เอกสารประกอบบทเรียน

                   2.ภาพสิ่งแวดล้อม

การประเมินผล    สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่ค้นคว้า

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่  8

เรื่อง               สิ่งแวดล้อม  (จัดนิทรรศการปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น)

จุดประสงค์        สามารถจัดนิทรรศการปัญหาของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้

เนื้อหา            1.ปัญหาของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

                   2.รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน  การเปิดประชุมกองครั้งที่  8                                                            เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                   ผู้กำกับฯแบ่งกลุ่มลูกเสือให้จัดนิทรรศการ                                     เวลา     20       นาที

-          ปัญหาของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

-          แนวทางในการแก้ไชปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

-          หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                      เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)           เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน      1.เอกสารประกอบบทเรียน

                   2.ภาพสิ่งแวดล้อม

การประเมินผล    การจัดนิทรรศการ

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่  9

เรื่อง               สิ่งแวดล้อม  (การอนุรักษ์ ดิน น้ำ ต้นไม้ และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ 1 )

จุดประสงค์        สามารถบอกถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ได้

เนื้อหา            1.การอนุรักษ์ ดิน น้ำ ต้นไม้

                   2.การอนุรักษ์สถานที่ทางประวัติศาสตร์

                   3.ความสำคัญและความหมายของการอนุรักษ์

ขั้นตอน  การเปิดประชุมกองครั้งที่  9                                                            เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                   ผู้กำกับฯบอกถึงความสำคัญและความหมายของการอนุรักษ์          เวลา     20       นาที

แบ่งกลุ่มลูกเสือให้ค้นคว้าและอภิปรายเรื่อง               

-          การอนุรักษ์ดิน

-          การอนุรักษ์น้ำ

-          การอนุรักษ์ต้นไม้

-          การอนุรักษ์สถานที่ทางประวัติศาสตร์

                   -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                      เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)           เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน      1.เอกสารประกอบบทเรียน

                   2.ภาพสิ่งแวดล้อม

การประเมินผล    การค้นคว้าและการอภิปราย

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่  10

เรื่อง               สิ่งแวดล้อม  (การอนุรักษ์ ดิน น้ำ ต้นไม้ และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ 2)

จุดประสงค์        สามารถเขียนคำขวัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ได้

เนื้อหา            1.จัดทำป้ายคำขวัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์

ขั้นตอน  การเปิดประชุมกองครั้งที่  10                                                           เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                   ผู้กำกับฯแบ่งกลุ่มลูกเสือให้เขียนป้ายคำขวัญหัวข้อ                            เวลา     20       นาที    

-          การอนุรักษ์ดิน

-          การอนุรักษ์น้ำ

-          การอนุรักษ์ต้นไม้

-          การอนุรักษ์สถานที่ทางประวัติศาสตร์

                   -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                      เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)           เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       1.ไม้กระดาน          

                   2.สีหรือปากกาสำหรับเขียน

การประเมินผล    ป้ายคำขวัญ

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่  11

เรื่อง               การเดินทางสำรวจ   1

จุดประสงค์        สามารถบอกถึงหลักทั่วไปในการเดินทางสำรวจด้วยเท้า ด้วยจักรยานและด้วยเรือได้

เนื้อหา            1.หลักทั่วไปของการเดินทางสำรวจ

                   2.ประโยชน์ของการเดินทางสำรวจ

                   3.การเดินทางสำรวจด้วยเท้า รถจักรยาน  เรือ

ขั้นตอน  การเปิดประชุมกองครั้งที่  11                                                           เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                   ผู้กำกับฯอธิบายหลักการเดินทางสำรวจ                              เวลา     20       นาที    

                   แบ่งกลุ่มลูกเสือศึกษาเรื่อง

-          หลักการเดินทางสำรวจด้วยเท้า

-          หลักการการเดินทางสำรวจด้วยรถจักรยาน

-          หลักการเดินทางสำรวจด้วยเรือ

                   -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                      เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)           เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       1.เอกสารประกอบบทเรียน 

การประเมินผล    สังเกตุจาการทำงานในกลุ่ม

  ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่  12

เรื่อง               การเดินทางสำรวจ   2

จุดประสงค์        สามารถบอกถึงความปลอดภัยในการเดินทางสำรวจด้วยเท้า จักรยานและเรือ ได้

เนื้อหา            ความปลอดภัยของการเดินทางสำรวจ

ขั้นตอน  การเปิดประชุมกองครั้งที่  12                                                           เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                   ผู้กำกับฯแบ่งกลุ่มลูกเสืออภิปรายเรื่อง                                         เวลา     20       นาที    

-          ความปลอดภัยเดินทางสำรวจด้วยเท้า

-          ความปลอดภัยการเดินทางสำรวจด้วยรถจักรยาน

-          ความปลอดภัยเดินทางสำรวจด้วยเรือ

                   -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                      เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)           เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       1.เอกสารประกอบบทเรียน 

การประเมินผล    สังเกตุจาการอภิปราย

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่  13

เรื่อง               การเดินทางสำรวจ   3

จุดประสงค์        สามารถบอกถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเดินทางสำรวจด้วยเท้า จักรยานและเรือ ได้

เนื้อหา            การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเดินทางสำรวจ

ขั้นตอน  การเปิดประชุมกองครั้งที่  13                                                           เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                   ผู้กำกับฯแบ่งกลุ่มลูกเสืออภิปรายเรื่อง                                         เวลา     20       นาที    

-          การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเดินทางสำรวจด้วยเท้า

-          การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการการเดินทางสำรวจด้วยรถจักรยาน

-          การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเดินทางสำรวจด้วยเรือ

                   -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                      เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)           เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       1.เอกสารประกอบบทเรียน 

การประเมินผล    สังเกตุจาการอภิปราย

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่  14

เรื่อง               การแสดงออกทางศิลปะ  1

จุดประสงค์        สามารถผลิตผลงานทางศิลปะได้

เนื้อหา            1.คุณค่าของงานศิลปะ

                   2.ศิลปะงานแสดง

ขั้นตอน  การเปิดประชุมกองครั้งที่  14                                                           เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                   ผู้กำกับฯแบ่งกลุ่มลูกเสือจัดเตรียมและคิดเรื่องการแสดง                       เวลา     20       นาที    

-          การละเล่นพื้นเมือง

-          การแสดงศิลปะประจำท้องถิ่น

ลูกเสือนำผลงานออกแสดง

                   -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                      เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)           เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       1.เอกสารประกอบบทเรียน 

การประเมินผล    การแสดงออกต่อสาธารณะชน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่  15

เรื่อง               การแสดงออกทางศิลปะ  2

จุดประสงค์        สามารถผลิตผลงานทางศิลปะได้

เนื้อหา            1.คุณค่าของงานศิลปะ

                   2.ศิลปะงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ

ขั้นตอน  การเปิดประชุมกองครั้งที่  15                                                           เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                   ผู้กำกับฯแบ่งกลุ่มลูกเสือจัดเตรียมและประดิษฐ์เศษวัสดุ                       เวลา     20       นาที    

-          ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ

-          สร้างงานศิลปะจากเศษวัสดุ

ลูกเสือนำผลงานออกแสดง

                   -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                      เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)           เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       1.เศษวัสดุ

                   2.อุปกรณ์ในการประดิษฐ์   

การประเมินผล    การแสดงงานศิลปะต่อสาธารณะชน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่  16

เรื่อง               สมรรถภาพทางกาย 1

จุดประสงค์        1.สามารถบอกถึงการวิ่งระยะสั้นได้

                   2.สามารถบอกถึงวิธีการวิ่งระยะสั้นได้

เนื้อหา            1.ประโยชน์และกติกาการวิ่ง

                   2.การเริ่มต้น การออกวิ่ง ท่าการวิ่ง  การวิ่งผ่านเส้นชัย

ขั้นตอน  การเปิดประชุมกองครั้งที่  16                                                           เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                   ผู้กำกับฯแนะนำพร้อมสาธิตการวิ่ง                                            เวลา     20       นาที    

                   ลูกเสือปฎิบัติตามที่ผู้กำกับสาธิต

-          การเริ่มต้นวิ่ง

-          ท่าทางในขณะวิ่ง

-          การวิ่งผ่านเส้นชัย

                   -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                      เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)           เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       สนามหรือลู่วิ่ง        

การประเมินผล    การปฎิบัติตาม

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่  17

เรื่อง               สมรรถภาพทางกาย 2

จุดประสงค์        1.สามารถบอกถึงการวิ่งกระโดดไกลได้

                   2.สามารถบอกถึงวิธีการวิ่งกระโดดไกลได้

เนื้อหา            1.ประโยชน์และกติกาการวิ่งกระโดดไกล

                   2.การเริ่มต้น การออกวิ่ง ท่าการวิ่ง  การกระโดด

ขั้นตอน  การเปิดประชุมกองครั้งที่  17                                                           เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                   ผู้กำกับฯแนะนำพร้อมสาธิตการวิ่งกระโดดไกล                                เวลา     20       นาที    

                   ลูกเสือปฎิบัติตามที่ผู้กำกับสาธิต

-          การเริ่มต้นวิ่ง

-          ท่าทางในขณะวิ่ง

-          การกระโดด

                   -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                      เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)           เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       สนามหรือลู่วิ่ง        

การประเมินผล    การปฎิบัติตาม

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่  18

เรื่อง               สมรรถภาพทางกาย 3

จุดประสงค์        1.สามารถบอกถึงการวิ่งผลัดได้

                   2.สามารถบอกถึงวิธีการวิ่งผลัดได้

เนื้อหา            1.ประโยชน์และกติกาการวิ่งผลัด

                   2.การเริ่มต้น การออกวิ่ง ท่าการวิ่ง  การส่งไม้

ขั้นตอน  การเปิดประชุมกองครั้งที่  18                                                           เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                   ผู้กำกับฯแนะนำพร้อมสาธิตการวิ่งผลัด                                        เวลา     20       นาที    

                   ลูกเสือปฎิบัติตามที่ผู้กำกับสาธิต

-          การเริ่มต้นวิ่ง

-          ท่าทางในขณะวิ่ง

-          การส่งไม้

                   -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                      เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)            เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       สนามหรือลู่วิ่ง        

การประเมินผล    การปฎิบัติตาม

กลับหลังหันกลับหลังหัน